بسته های آموزشی به گونه ای تدوین شده اند که زبان آموز می تواند حتی بدون حضور در کلاس حضوری یا آنلاین، مطالب درسی را مطالعه و تمرین نماید.

در دوره آیلتس مطالب درسی حاوی مشخصات زیر هستند:

  • دوره 9 هفته می باشد.
  • مطالب برای آیلتس فشرده آقای مدبری در هر هفته بصورت تفکیک مهارتی (  Reading – Listening – Speaking- Writing ) ارائه می شود.
  • به محض ثبت نام برای هردوره ، محتوی درسی و امکانات این سامانه برای شما فعال می شود و می توانید از آن استفاده کنید.
  • در هر بخش مفاهیم هر مهارت درسی از طریق آموزش های ویدئویی که در سامانه قرار گرفته ارائه می شود و تمریناتی متناسب با آموزش و منطبق با سواالات دوره طراحی شده است که می توانید انجام دهید.
  • در پایان هریک از تمرینات علاوه بر پاسخ متنی، ویدئو پاسخ تشریحی نیز برای درک مطلب بهتر قرار گرفته است.
  • پس از خرید دوره برای دسترسی کامل به دوره دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب  و جلسات بزنید.

چنانچه در پایان دوره هر بسته آموزشی نیاز به تمدید بسته داشته باشید، مدت تمدید ها یک ماهه است و هزینه تمدید یک‌ماهه ۳۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

برای مشاهده سرفصل بر روی لیست پایین کلیک کنید.

 

بسته یک ماهه 800،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته یک ماه می باشد.
بسته دو ماهه 1000،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته دو ماه می باشد.
بسته سه ماهه 1،200،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته سه ماه می باشد.

برنامه درسی دوره

Session 1 (رایگان)
--Introduction to the IELTS Course
1.1 – What Is IELTS رایگان 00:37:00
1.2 – An Overview Of Intensive IELTS Course رایگان 00:08:00
1.3 – IELTS Useful Resources رایگان 00:23:00
1.4 – How Your LMS Works رایگان 00:28:00
--Writing
1.1 – Introduction to IELTS writing رایگان 00:12:00
1.2- Paragraph structure and topic sentence رایگان 00:16:00
1.3 – Practice with topic sentence رایگان 00:07:00
1.4 – Supporting and concluding sentences رایگان 00:14:00
1.5 – Practice with supporting sentences رایگان 00:00:00
1.6 – From paragraph to essay رایگان 00:05:00
1.7 – How to write an essay introduction رایگان 00:00:00
1.8 – Agree-disagree questions رایگان 00:25:00
1.9 – Introduction in Agree-disagree essays رایگان 00:00:00
1.10 – Conclusion in Agree-disagree essays رایگان 00:07:00
1.11 – Which side to favor in agree-disagree questions رایگان 00:20:00
--Reading
1.1 – Introduction to IELTS Reading رایگان 00:15:00
1.2 – Tips on matching headings رایگان 00:12:00
1.3 – Sample heading-Tutorial video رایگان 00:08:00
1.4 – Activity 1 matching headings رایگان 00:10:00
1.5 – Activity 2 matching headings رایگان 00:08:00
1.6 – Activity 3 matching headings رایگان 00:00:00
1.7 – Exam practice: matching headings 00:00:00
1.8 – Video Answer: Exam practice رایگان 00:00:00
--Listening
1.1 – Introduction to IELTS Listening رایگان 00:10:00
1.2 – Tips on Gapfill questions رایگان 00:00:00
1.3 – Exercise 1 رایگان 00:07:00
1.4 – Exercise 2 رایگان 00:10:00
1.5 – Exercise 3 رایگان 00:18:00
1.6- Exam Practice 1: part 2 00:00:00
--Speaking
1.1 – Introduction to IELTS speaking رایگان 00:29:00
1.2 – Tips on Speaking part 1 رایگان 00:05:00
1.3 – Speaking part 1-Question Types رایگان 00:10:00
1.4 – Part 1- Vocabulary-Your studies رایگان 00:09:00
1.5 – Part 1- Vocabulary-Your work رایگان 00:12:00
--Grammar
1.1 – Countable Nouns رایگان 00:00:00
1.2 – Uncountable Nouns رایگان 00:00:00
1.3 – Compound Nouns رایگان 00:00:00
1.4 – Grammar Exercise A رایگان 00:00:00
1.5 – Grammar Exercise B رایگان 00:00:00
1.6 – Grammar Exercise C رایگان 00:00:00
1.7 – Grammar Exercise D رایگان 00:00:00
1.8 – Determiners 1 رایگان 00:00:00
1.9 – Determiners 2 رایگان 00:00:00
1.10 – Determiners 3 رایگان 00:00:00
1.11 – Grammar Exercise A رایگان 00:00:00
1.12 – Grammar Exercise B رایگان 00:00:00
1.13 – Grammar Exercise C رایگان 00:00:00
1.14 – Grammar Exercise D رایگان 00:00:00
Session 2
--Writing
2.1 – Discuss both views questions 00:06:00
2.2 – Introduction in both views essays 00:10:00
2.3 – Conclusion in both views essays 00:04:00
2.4 – Main paragraph structure in both views essays 00:14:00
2.5 – Analysis of a both views essay 00:13:00
--Reading
2.1 – Tips on T-F-NG 00:22:00
2.2 – Reading Activity 1: T-F-NG 00:20:00
2.3 – Reading Activity 2: T-F-NG 00:20:00
2.4 – Tips on Sentence Completion 00:04:00
2.5 – Reading Activity 3: Sentence Completion 00:20:00
2.6 – Reading Exam Practice 00:00:00
--Listening
2.1 – Tips on Multiple Choice questions 00:08:00
2.2 – Listening Exercise 1 00:08:00
2.3 – Listening Exercise 2 00:08:00
2.4 – Listening – Exercise 3 00:08:00
2.5 – Exam Practice 1: part 1 00:00:00
2.6 – Exam Practice 2: part 3 00:00:00
--Speaking
2.1 – Part 1- Vocabulary-Holidays 00:08:00
2.2 – Part 1- Vocabulary-Relationship 00:06:00
2.3 Part 1- Vocabulary-Accommodation 00:08:00
2.4 – Part 1- Vocabulary-Your Hometown 00:10:00
2.5 – Part 1- Sample topic-Perfume 00:11:00
2.6 – Part 1- Sample topic-Rubbish 00:03:00
--Grammar
2.1 – Present Simple 00:00:00
2.2 – Present Progressive 00:00:00
2.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
2.4 – Past Simple 00:00:00
2.5 – Past Progressive 00:00:00
2.6 – Used to and Would 00:00:00
2.7 – Past Perfect Simple 00:00:00
2.8 – Past Perfect Progressive 00:00:00
2.9.1 – Grammar Exercise B 00:00:00
2.9.2 – Grammar Exercise C 00:00:00
2.10 – Present Perfect Simple 00:00:00
2.11 – Present Perfect Progressive 00:00:00
2.12.1 – Grammar Exercise D 00:00:00
2.12.2 – Grammar Exercise E 00:00:00
2.13 – Future Simple 00:00:00
2.14 – Future Progressive 00:00:00
2.15 – Future Perfect Simple 00:00:00
2.16 – Future Perfect Progressive 00:00:00
2.17.1 – Grammar Exercise F 00:00:00
2.17.2 – Grammar Exercise G 00:00:00
2.18 – Grammar Revision Exercise 00:00:00
2.19 – Practice with Word Forms 00:00:00
Session 3
--Writing
3.1 -Introduction to IELTS writing Task 1 00:05:00
3.2- Introduction to IELTS Academic writing Task 1 00:04:00
3.3- Line graph 00:25:00
3.4- Analysis of a line graph 00:24:00
3.5 – General Training Writing Task 1 00:22:00
3.6 – Analysis of a sample letter 00:07:00
--Reading
3.1 – Tips on Summary Completion 00:15:00
3.2 – How to answer Summary Completion Questions 00:10:00
3.3 – Activity 1 Summary Completion 00:00:00
3.4 – Tips on Short answer 00:05:00
3.5 – Activity 2 Short Answer Questions 00:00:00
3.6 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
3.1 – Tips on Completing tables and flow charts 00:10:00
3.2 – Listening exercise 1 00:00:00
3.3 – Listening exercise 2 00:00:00
3.4 – Listening exercise 3 00:00:00
3.5- Exam Practice 1: part 2 00:00:00
3.6- Exam Practice 2: part 4 00:00:00
--Speaking
3.1 – Introduction to Speaking Part 2 Questions 00:15:00
3.2 – Speaking Part 2 Questions- Top Tips 00:00:00
3.3 – Speaking Part 2-Describing People Framework 00:00:00
3.4 – Sample part 2 topic- Describe a friend that you feel proud of 00:03:00
3.5 – Speaking Part 1 Vocabulary Sports and Exercises 00:08:00
3.6 – Speaking Part 1 Vocabulary Food 00:10:00
3.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Sports and Exercise 00:09:00
3.8 – Speaking Part 1- Sample Questions-Food 00:10:00
--Grammar
3.1 – Active and passive sentences 00:06:00
3.2 – Formation of Passive Voice 00:03:00
3.3 – Verb Forms in the Passive Voice 00:19:00
3.4 – Uses of the Passive Voice 00:11:00
3.5 – More about Passive Voice 00:00:00
3.6.1- Grammar Exercise A 00:00:00
3.6.2- Grammar Exercise B 00:00:00
3.6.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
3.7 – Causative Form 00:02:00
3.8 – Verb Forms in the Causative Form 00:25:00
3.9.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
3.9.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
3.9.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
3.10 – Practice with Word Forms 00:00:00
Session 4
--Writing
4.1 – Advantage-disadvantage questions 00:09:00
4.2 – Introduction in advantage-disadvantage essays 00:04:00
4.3 – Conclusion in advantage-disadvantage essays 00:02:00
4.4 – Main paragraph structure in advantage-disadvantage essays 00:10:00
4.5 – Analysis of a sample advantage-disadvantage essay 00:09:00
4.6 – Language tip- Coherence and Cohesion 00:06:00
4.7 – Pronouns 00:04:00
4.8 – Transition words and phrases 00:21:00
4.9 – Writing – Exercise with conjunctions 00:10:00
4.10- Writing- Exercise with conjunctive adverbs 00:10:00
4.11 – Bar graph 00:12:00
--Reading
4.1 – Tips on Multiple Choice Questions 00:05:00
4.2 – Activity1 Multiple Choice Question 00:00:00
4.3 – Tips on Locating Information Questions 00:07:00
4.4 – Activity 2 Locating Information 00:00:00
4.5 – Reading Exam Practice 00:00:00
--Listening
4.1 – Tips on Summary Completion- Labeling Diagrams 00:08:00
4.2 – Listening exercise 1 00:20:00
4.3 – Listening exercise 2 00:00:00
4.4 – Listening exercise 3 00:20:00
4.5 – Exam Practice 1: part 1 00:00:00
4.6 – Exam Practice 2: part 2 00:00:00
--Speaking
4.1 – Introduction to speaking part 3 00:16:00
4.2 – Speaking Part 2 -Describing Events Framework 00:08:00
4.3 – Speaking Part 2 Sample -A recent event that made you happy 00:03:00
4.4 – Speaking Part 3 Questions – An event 00:08:00
4.5 – Speaking Part 1- Vocabulary-Health 00:12:00
4.6 – Speaking Part 1- Vocabulary-Reading and writing 00:08:00
4.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Keeping Healthy 00:06:00
4.8- Speaking Part 1- Sample Questions-Reading and writing 00:05:00
--Grammar
4.1 – Introduction to Infinitives 00:00:00
4.2 – Uses of Full Infinitive 00:25:00
4.3 – Uses of Bare Infinitive 00:05:00
4.4 – Uses of Perfect Infinitive 00:05:00
4.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
4.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
4.5.3 – Grammar Exercise C – Practice with word Forms 00:00:00
4.6 – Introduction to Gerunds 00:02:00
4.7 – Uses of Gerund 00:23:00
4.8 – Infinitive or Gerund with no Difference in Meaning 00:07:00
4.9 – Infinitive or Gerund with Different Meanings 00:15:00
4.10.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
4.10.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
4.10.3 – Grammar Exercise C – Practice with word Forms 00:00:00
4.11.1 – Review of Gerunds and Infinitives – Grammar Exercise A 00:00:00
4.11.2 – Review of Gerunds and Infinitives- Grammar Exercise B 00:00:00
4.11.3 – Review of Gerunds and Infinitives- Grammar Exercise C 00:00:00
Session 5
--Writing
5.1 – Problem and Solution Questions 00:04:00
5.2 – Introduction in problem and solution essays 00:05:00
5.3 – Conclusion in problem and solution essays 00:04:00
5.4 – Main paragraph structure in problem and solution essays 00:09:00
5.5 – Analysis of a sample problem and solution essay 00:08:00
5.6 – Language tip- Word families 00:11:00
5.7 – Let’s learn some word families 00:00:00
5.8 – Practice with word families 00:00:00
5.9 – Pie Chart 00:14:00
--Reading
5.1 – Tips on Sentence Endings 00:04:00
5.2 – Activity 1 Sentence Endings 00:00:00
5.3 – Tips on Table Completion 00:04:00
5.4 – Activity 2 Table Completion 00:00:00
5.5 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
5.1 – Labeling Maps, Plans or Diagrams 00:05:00
5.2 – Exercise 1 00:05:00
5.3 – Exercise 2 00:00:00
5.4 – Exercise 3 00:05:00
5.5 – Exam Practice 1 part 2 00:00:00
5.6- Exam Practice 2: part 3 00:00:00
--Speaking
5.1 – Speaking Part 2 – Describing Places Framework 00:19:00
5.2 – Part 2 Sample -A place you have recently visited 00:04:00
5.3 – Part 3 Questions – A place you have recently visited 00:12:00
5.4 – Speaking Part 1- Vocabulary-Clothes and Fashion 00:20:00
5.5 – Speaking Part 1- Vocabulary-People and personality 00:16:00
5.6 – Speaking Part 1- Sample Questions-Clothes and Fashion 00:09:00
5.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-People and personality 00:07:00
--Grammar
5.1 – Adjectives 00:20:00
5.2 – Adverbs 00:28:00
5.3 – Comparisons 00:17:00
5.4 – Types of Comparisons 00:10:00
5.5 – Extra points- So – Such – Enough – Too 00:12:00
5.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
5.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
5.5.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
5.5.4 – Grammar Exercise D 00:00:00
5.5.5 – Grammar Exercise E 00:00:00
5.5.6 – Grammar Exercise F 00:00:00
5.5.7 – Grammar Exercise G – Practice with word Forms 00:00:00
Session 6
--Writing
6.1 – Two-part Questions 00:07:00
6.2 – Introduction in Two-part essays 00:05:00
6.3 – Conclusion in Two-part essays 00:00:00
6.4 – Main paragraph structure in Two-part essays 00:10:00
6.5 – Analysis of a sample Two-part essay 00:14:00
6.6 – Language tip Synonyms for commonly used nouns 00:19:00
6.7 – Six ways to elevate your language level in writing task 2 00:12:00
6.8 – Writing Task 1 Table 00:15:00
--Reading
6.1 – Tips on Matching and Classification 00:08:00
6.2 – Activity 1 Matching and Classification 00:00:00
6.3 – Activity 2 Matching and Classification 00:00:00
6.4 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
6.1 – Tips on Matching questions 00:05:00
6.2 – Listening exercise 1 00:00:00
6.3 – Listening exercise 2 00:00:00
6.4 – Listening exercise 3 00:00:00
6.5 – Exam Practice1: part 1 00:00:00
6.6- Exam Practice2: part 2 00:00:00
--Speaking
6.1 – Speaking Part 2 – Describing Things Framework 00:14:00
6.2 – Part 2 Sample -A Childhood Toy 00:04:00
6.3 – Part 3 Questions – A Childhood Toy 00:06:00
6.4 – Part 1- Vocabulary-Shopping 00:08:00
6.5 – Speaking Part 1- Sample Questions-Shopping 00:04:00
6.6 – Part 1- Vocabulary-Weather 00:07:00
6.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Weather 00:03:00
--Grammar
6.1 – Introduction to Clauses 00:06:00
6.2 – Adverb Clauses of Time 00:12:00
6.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.4 – Adverb Clauses of Concession 00:11:00
6.5 – Adverb Clauses of Reason 00:05:00
6.6 – Adverb Clauses of Purpose 00:11:00
6.7 – Adverb Clauses of Result 00:08:00
6.8.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.8.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
6.9 – Reduction of Adverb Clauses 00:24:00
6.9.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.9.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
6.9.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
6.10.1 – Grammar Exercise A-Practice with word Forms 00:00:00
6.10.2 – Grammar Exercise B- Practice with word Forms 00:00:00
Session 7
--Writing
7.1 – How words might change your approach to an agree-disagree question 00:09:00
7.2 – Sample Agree-disagree Question- Brainstorming 00:09:00
7.3 – Sample Agree-disagree Essay Structure- Strong and Balanced View 00:10:00
7.4 – Understanding a sample agree-disagree question 00:05:00
7.5 – Analysis of Response in a sample agree-disagree Essay 00:13:00
7.6 – Analysis of Coherence and Cohesion in a sample agree-disagree Essay 00:13:00
7.7 – Analysis of Vocabulary in a sample agree-disagree Essay 00:13:00
7.8 – Analysis of Grammar in a sample agree-disagree Essay 00:11:00
7.9 – Diagrams 00:08:00
--Reading
7.1 – Reading Exam Practice 00:00:00
7.2 _Answer to Exam Practice- Questions 27-30 00:12:00
7.3 _Answer to Exam Practice- Questions 31-36 00:14:00
7.4 _ Answer to Exam Practice- Questions 37-40 00:06:00
--Listening
7.1- Exam practice- Parts 1 and 2 00:00:00
--Speaking
7.1 – Speaking Part 2 – Describing Activities Framework 00:12:00
7.2 Part 2 Sample -Your experience of learning a new language 00:06:00
7.3 Part 3 Questions – Your experience of learning a new language 00:13:00
7.4 Part 1- Vocabulary-Music 00:06:00
7.5 Speaking Part 1- Sample Questions-Music 00:05:00
7.6 Part 1- Vocabulary-Apps and Social Media 00:13:00
7.7 Speaking Part 1- Sample Questions-Apps and Social Media 00:03:00
--Grammar
7.1 – Introduction to Ajective Clauses 00:05:00
7.2 – Relative pronouns in Ajective Clauses 00:24:00
7.3 – Necessary vs. Unnecessary Adjective Clauses 00:11:00
7.4.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
7.4.2- Grammar Exercise B 00:00:00
7.4.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
7.5 – Relative Pronouns in Phrases of Quantity and Quality 00:11:00
7.6 – Relative Pronouns as Objects of Prepositions 00:07:00
7.7.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
7.7.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
7.8 – Unnecessary Adjective Clauses That Refer To Complete Sentences 00:02:00
7.9 – Reduced Adjective Clause 00:13:00
7.10.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
7.10.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
7.10.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
7.11 – Practice with Word Forms 00:00:00
Session 8
--Writing
8.1 – Writing Task 2 – Planning a band 7+ Essay 00:37:00
8.2 – How to brainstorm ideas and supporting examples for IELTS writing task 2 00:27:00
8.3 – How to identify the main topic and all parts of the Task 2 question 00:11:00
8.4 – Sample Essay Question – From planning to Brainstorming 00:08:00
8.5 – Analysis of a student’s essay 00:17:00
8.6 – Process 00:10:00
--Reading
8.1 – Exam Practice1 00:00:00
8.2 – Answer to Exam Practice 1 – Questions 1-4 00:09:00
8.3 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 5-8 00:11:00
8.4 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 9-13 00:13:00
8.5 – Exam Practice2 00:00:00
8.6 -Answer to Exam Practice 2 – Questions 21-22 00:06:00
8.7 -Answer to Exam Practice 2 – Questions 23-26 00:09:00
--Listening
8.1 Exam practice 00:00:00
--Speaking
8.1 – Speaking Language Tip 1- Preference Questions 00:10:00
8.2 – Practice with Preference Questions 00:00:00
8.3 – Speaking Language Tip 2- How often Questions 00:14:00
8.4 – Practice with How often Questions 00:00:00
8.5 – Speaking Language Tip 3- Questions about Popularity 00:11:00
8.6 – Practice with Popularity Questions 00:00:00
--Grammar
8.1 – Introduction to Noun Clauses 00:06:00
8.2 – Markers in Noun Clauses 00:11:00
8.3 – Functions of Noun Clauses 00:10:00
8.4 – Some Uses of Noun Clauses in Essays 00:12:00
8.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
8.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
8.6 – Practice with Word Forms 00:00:00
Session 9
--Writing
9.1 – Agree-disagree Question Brainstorming 00:00:00
9.2 – Both views Question Brainstorming 00:06:00
9.3 – Advantage-disadvantage Question Brainstorming 00:05:00
9.4 – Problem-solution Question Brainstorming 00:07:00
9.5 – Two-part Question Brainstorming 00:04:00
9.6 – A Sample Agree-disagree Question- From A to Z 00:09:00
9.7 – Mixed diagrams 00:11:00
--Reading
9.1 – Exam Practice 1 00:00:00
9.2 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 1-5 00:09:00
9.3 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 6-9 00:07:00
9.4 – Answer to Exam Practice 1 – Questions 10-13 00:07:00
9.5 -Exam Practice 2 00:00:00
9.6 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 14-16 00:12:00
9.7 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 17-19 00:08:00
9.8 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 20-24 00:08:00
9.9 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 25-26 00:02:00
9.10 -Exam Practice 3 00:00:00
9.11 – Answer to Exam Practice 3 – Questions 27-32 00:09:00
9.12 – Answer to Exam Practice 3 – Questions 33-40 00:10:00
--Listening
9.1 – Exam practice 00:00:00
--Speaking
9.1 – Speaking Part 2 – Describe a family member 00:00:00
9.2 – Speaking Part 2 – Describe an invention 00:00:00
9.3 – Speaking Part 2 – Describe a cafe 00:00:00
9.4 – Speaking Part 2 – Describe an experience you spent time with a child 00:00:00
--Grammar
9.1 – Introduction to Coordinating Conjunctions 00:12:00
9.2 – Uses of Coordinating Conjunctions 00:17:00
9.3 – Compound Sentences 00:04:00
9.4 – Grammar Exercise A 00:00:00
9.5 – Correlative Conjunctions 00:27:00
9.6 – Conjunctive Adverbs 00:06:00
9.7 – Conjunctive Adverbs of Contrast 00:07:00
9.8 – Grammar Exercise A 00:00:00
9.9 – Conjunctive Adverbs of Addition 00:09:00
9.10 – Conjunctive Adverbs of Cause or Result 00:06:00
9.11 – Conjunctive Adverbs of Condition 00:03:00
9.12 – Conjunctive Adverbs of Time Sequence 00:03:00
9.13 – Position and Punctuation of Conjunctive Adverbs 00:05:00
9.13.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
9.13.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
9.14 – Practice with Word Forms 00:00:00
Session 10
--Grammar
10.1 – Articles 00:20:00
10.2 – Articles in Phrases and Expressions 00:24:00
10.3.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
10.3.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
10.3.3- Grammar Exercise C 00:00:00
10.3.4 – Grammar Exercise D 00:00:00
10.3.5 – Grammar Exercise E 00:00:00
10.4 – Conditionals 00:03:00
10.5 – Conditional Type One 00:17:00
10.6 – Conditional Type Two 00:08:00
10.7 – Conditional Type Three 00:04:00
10.8 – Mixed Conditionals 00:05:00
10.9 – Inverted Conditionals 00:05:00
10.10.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
10.10.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
10.10.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
10.10.4 – Grammar Exercise D 00:00:00
10.11 – Practice with Word Forms 00:00:00
شرکت در دوره
539 دانشجو ثبت نام کرد