• دوره هوشمند – تعاملی IELTS شامل 9 هفته آموزش و تمرین در چهار مهارت Writing – Speaking – Reading – Listening می باشد.
 • به محض فرا رسیدن زمان مقرر برای شروع هردوره ، نام کاربری و رمز ورود هر دانشجو برای استفاده از محتوی درسی و امکانات این سامانه برای دانشجویان ارسال می شود.
 • دسترسی به جلسات آموزشی و تمرین ها از طریق این سامانه می باشد و مطالب به صورت هفتگی در اختیار زبان آموز قرار میگیرد.
 • در هر بخش همراه با آموزش های ویدئویی که در سامانه قرار گرفته تمریناتی متناسب با آموزش و منطبق با سوالات آزمون آیلتس طراحی شده است.
 • در پایان هریک از تمرینات علاوه بر پاسخ متنی، ویدئو پاسخ تشریحی نیز برای درک مطلب بهتر قرار گرفته است.
 • در هر هفته برای مهارت اسپیکینگ و رایتینگ با توجه به مطالب ارائه در آن هفته تکلیفی مشخص شده است.  تکالیف باید در بازه زمانی مجاز در سیستم بارگزاری شوند.
 • تمامی تکالیف توسط  استاد مربوطه بررسی وتصحیح می شود و نمره دانشجو به همراه پیشنهاداتی برای ارتقا نمره برای دانشجو ارسال می شود.
 • در طول 9 هفته ترم، جلسات آنلاین در روزها و ساعاتی که در برنامه کلاسی مشخص می شود از طریق محیط آموزش مجازی Adobe Connect توسط استاد مربوطه برگزار میگردد و در این جلسات ابتدا اساتید دوره به رفع اشکالات مشترک دانشجویان می پردازند، سوال های احتمالی دیگر را پاسخ می دهند و سپس آموزشهای تکمیلی و تمرینات لازم در ارتباط با سیلابس درسی را به دانشجویان ارائه می کنند.
 • دانشجویان در طول استفاده از سامانه می توانند هم از طریق سامانه و هم از طریق گروه تلگرام با استاد خود در ارتباط باشند.
 • مطالب ارایه شده هم مباحث آزمون آکادمیک و هم جنرال را شامل می شود.

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Writing
1.1 – Introduction to IELTS writing رایگان 00:12:00
1.2- Paragraph structure and topic sentence رایگان 00:16:00
1.3 – Practice with topic sentence رایگان 00:07:00
1.4 – Supporting and concluding sentences رایگان 00:14:00
1.5 – Practice with supporting sentences رایگان 00:00:00
1.6 – From paragraph to essay رایگان 00:05:00
1.7 – How to write an essay introduction رایگان 00:00:00
1.8 – Agree-disagree questions رایگان 00:25:00
1.9 – Introduction in Agree-disagree essays رایگان 00:00:00
1.10 – Conclusion in Agree-disagree essays رایگان 00:07:00
1.11 – Which side to favor in agree-disagree questions رایگان 00:20:00
1.12 – Week1: Writing Homework(99) 00:00:00
--Reading
1.1 – Introduction to IELTS Reading رایگان 00:15:00
1.2 – Tips on matching headings رایگان 00:12:00
1.3 – Sample heading-Tutorial video رایگان 00:08:00
1.4 – Activity 1 matching headings رایگان 00:10:00
1.5 – Activity 2 matching headings رایگان 00:08:00
1.6 – Activity 3 matching headings رایگان 00:00:00
1.7 – Exam practice: matching headings 00:00:00
1.8 – Video Answer: Exam practice رایگان 00:00:00
--Listening
1.1 – Introduction to IELTS Listening رایگان 00:10:00
1.2 – Tips on Gapfill questions رایگان 00:00:00
1.3 – Exercise 1 رایگان 00:07:00
1.4 – Exercise 2 رایگان 00:10:00
1.5 – Exercise 3 رایگان 00:18:00
1.6- Exam Practice 1: part 2 00:00:00
1.7 – Exam Practice 2: part 4 00:00:00
--Speaking
1.1 – Introduction to IELTS speaking رایگان 00:29:00
1.2 – Tips on Speaking part 1 رایگان 00:05:00
1.3 – Speaking part 1-Question Types رایگان 00:10:00
1.4 – Part 1- Vocabulary-Your studies رایگان 00:09:00
1.5 – Part 1- Vocabulary-Your work رایگان 00:12:00
1.6 – Week1: Speaking Homework(99) 00:00:00
WEEK 2
--Writing
2.1 – Discuss both views questions 00:06:00
2.2 – Introduction in both views essays 00:10:00
2.3 – Conclusion in both views essays 00:04:00
2.4 – Main paragraph structure in both views essays 00:14:00
2.5 – Analysis of a both views essay 00:13:00
2.6 – Week2: Writing Homework(99) 00:00:00
--Reading
2.1 – Tips on T-F-NG 00:22:00
2.2 – Reading Activity 1: T-F-NG 00:20:00
2.3 – Reading Activity 2: T-F-NG 00:20:00
2.4 – Tips on Sentence Completion 00:04:00
2.5 – Reading Activity 3: Sentence Completion 00:20:00
2.6 – Reading Exam Practice 00:00:00
--Listening
2.1 – Tips on Multiple Choice questions 00:08:00
2.2 – Listening Exercise 1 00:08:00
2.3 – Listening Exercise 2 00:08:00
2.4 – Listening – Exercise 3 00:08:00
2.5 – Exam Practice 1: part 1 00:00:00
2.6 – Exam Practice 2: part 3 00:00:00
--Speaking
2.1 – Part 1- Vocabulary-Holidays 00:08:00
2.2 – Part 1- Vocabulary-Relationship 00:06:00
2.3 Part 1- Vocabulary-Accommodation 00:08:00
2.4 – Part 1- Vocabulary-Your Hometown 00:10:00
2.5 – Part 1- Sample topic-Perfume 00:11:00
2.6 – Part 1- Sample topic-Rubbish 00:03:00
2.7 – Week2: Speaking Homework(99) 00:00:00
WEEK 3
--Writing
3.1 -Introduction to IELTS writing Task 1 00:05:00
3.2- Introduction to IELTS Academic writing Task 1 00:04:00
3.3- Line graph 00:25:00
3.4- Analysis of a line graph 00:24:00
3.5 – General Training Writing Task 1 00:22:00
3.6 – Analysis of a sample letter 00:07:00
3.7 – Week3: Writing Homework(99) 00:00:00
--Reading
3.1 – Tips on Summary Completion 00:15:00
3.2 – How to answer Summary Completion Questions 00:10:00
3.3 – Activity 1 Summary Completion 00:00:00
3.4 – Tips on Short answer 00:05:00
3.5 – Activity 2 Short Answer Questions 00:00:00
3.6 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
3.1 – Tips on Completing tables and flow charts 00:10:00
3.2 – Listening exercise 1 00:00:00
3.3 – Listening exercise 2 00:00:00
3.4 – Listening exercise 3 00:00:00
3.5- Exam Practice 1: part 2 00:00:00
3.6- Exam Practice 2: part 4 00:00:00
--Speaking
3.1 – Introduction to Speaking Part 2 Questions 00:15:00
3.2 – Speaking Part 2 Questions- Top Tips 00:00:00
3.3 – Speaking Part 2-Describing People Framework 00:00:00
3.4 – Sample part 2 topic- Describe a friend that you feel proud of 00:03:00
3.5 – Speaking Part 1 Vocabulary Sports and Exercises 00:08:00
3.6 – Speaking Part 1 Vocabulary Food 00:10:00
3.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Sports and Exercise 00:09:00
3.8 – Speaking Part 1- Sample Questions-Food 00:10:00
3.9 – Week3: Speaking Homework(99) 00:00:00
WEEK 4
--Writing
4.1 – Advantage-disadvantage questions 00:09:00
4.2 – Introduction in advantage-disadvantage essays 00:04:00
4.3 – Conclusion in advantage-disadvantage essays 00:02:00
4.4 – Main paragraph structure in advantage-disadvantage essays 00:10:00
4.5 – Analysis of a sample advantage-disadvantage essay 00:09:00
4.6 – Language tip- Coherence and Cohesion 00:06:00
4.7 – Pronouns 00:04:00
4.8 – Transition words and phrases 00:21:00
4.9 – Writing – Exercise with conjunctions 00:10:00
4.10- Writing- Exercise with conjunctive adverbs 00:10:00
4.11 – Bar graph 00:12:00
4.12 – Week4: Writing Homework(99) 00:00:00
--Reading
4.1 – Tips on Multiple Choice Questions 00:05:00
4.2 – Activity1 Multiple Choice Question 00:00:00
4.3 – Tips on Locating Information Questions 00:07:00
4.4 – Activity 2 Locating Information 00:00:00
4.5 – Reading Exam Practice 00:00:00
--Listening
4.1 – Tips on Summary Completion- Labeling Diagrams 00:08:00
4.2 – Listening exercise 1 00:20:00
4.3 – Listening exercise 2 00:00:00
4.4 – Listening exercise 3 00:20:00
4.5 – Exam Practice 1: part 1 00:00:00
4.6 – Exam Practice 2: part 2 00:00:00
--Speaking
4.1 – Introduction to speaking part 3 00:16:00
4.2 – Speaking Part 2 -Describing Events Framework 00:08:00
4.3 – Speaking Part 2 Sample -A recent event that made you happy 00:03:00
4.4 – Speaking Part 3 Questions – An event 00:08:00
4.5 – Speaking Part 1- Vocabulary-Health 00:12:00
4.6 – Speaking Part 1- Vocabulary-Reading and writing 00:08:00
4.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Keeping Healthy 00:06:00
4.8- Speaking Part 1- Sample Questions-Reading and writing 00:05:00
4.9 – Week4: Speaking Homework(99) 00:00:00
WEEK 5
--Writing
5.1 – Problem and Solution Questions 00:04:00
5.2 – Introduction in problem and solution essays 00:05:00
5.3 – Conclusion in problem and solution essays 00:04:00
5.4 – Main paragraph structure in problem and solution essays 00:09:00
5.5 – Analysis of a sample problem and solution essay 00:08:00
5.6 – Language tip- Word families 00:11:00
5.7 – Let’s learn some word families 00:00:00
5.8 – Practice with word families 00:00:00
5.9 – Pie Chart 00:14:00
5.10 – Week5: Writing Homework(99) 00:00:00
--Reading
5.1 – Tips on Sentence Endings 00:04:00
5.2 – Activity 1 Sentence Endings 00:00:00
5.3 – Tips on Table Completion 00:04:00
5.4 – Activity 2 Table Completion 00:00:00
5.5 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
5.1 – Labeling Maps, Plans or Diagrams 00:05:00
5.2 – Exercise 1 00:05:00
5.3 – Exercise 2 00:00:00
5.4 – Exercise 3 00:05:00
5.5 – Exam Practice 1 part 2 00:00:00
5.6- Exam Practice 2: part 3 00:00:00
--Speaking
5.1 – Speaking Part 2 – Describing Places Framework 00:19:00
5.2 – Part 2 Sample -A place you have recently visited 00:04:00
5.3 – Part 3 Questions – A place you have recently visited 00:12:00
5.4 – Speaking Part 1- Vocabulary-Clothes and Fashion 00:20:00
5.5 – Speaking Part 1- Vocabulary-People and personality 00:16:00
5.6 – Speaking Part 1- Sample Questions-Clothes and Fashion 00:09:00
5.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-People and personality 00:07:00
5.8 – Week5: Speaking Homework(99) 00:00:00
WEEK 6
--Writing
6.1 – Two-part Questions 00:07:00
6.2 – Introduction in Two-part essays 00:05:00
6.3 – Conclusion in Two-part essays 00:00:00
6.4 – Main paragraph structure in Two-part essays 00:10:00
6.5 – Analysis of a sample Two-part essay 00:14:00
6.6 – Language tip Synonyms for commonly used nouns 00:19:00
6.7 – Six ways to elevate your language level in writing task 2 00:12:00
6.8 – Writing Task 1 Table 00:15:00
6.9 – Week6: Writing Homework(99) 00:00:00
--Reading
6.1 – Tips on Matching and Classification 00:08:00
6.2 – Activity 1 Matching and Classification 00:00:00
6.3 – Activity 2 Matching and Classification 00:00:00
6.4 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
6.1 – Tips on Matching questions 00:05:00
6.2 – Listening exercise 1 00:00:00
6.3 – Listening exercise 2 00:00:00
6.4 – Listening exercise 3 00:00:00
00:00
6.6- Exam Practice2: part 2 00:00:00
--Speaking
6.1 – Speaking Part 2 – Describing Things Framework 00:14:00
6.2 – Part 2 Sample -A Childhood Toy 00:04:00
6.3 – Part 3 Questions – A Childhood Toy 00:06:00
6.4 – Part 1- Vocabulary-Shopping 00:08:00
6.5 – Speaking Part 1- Sample Questions-Shopping 00:04:00
6.6 – Part 1- Vocabulary-Weather 00:07:00
6.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Weather 00:03:00
6.8 – Week6: Speaking Homework(99) 00:00:00
WEEK 7
--Writing
7.1 – How words might change your approach to an agree-disagree question 00:09:00
7.2 – Sample Agree-disagree Question- Brainstorming 00:09:00
7.3 – Sample Agree-disagree Essay Structure- Strong and Balanced View 00:10:00
7.4 – Understanding a sample agree-disagree question 00:05:00
7.5 – Analysis of Response in a sample agree-disagree Essay 00:13:00
7.6 – Analysis of Coherence and Cohesion in a sample agree-disagree Essay 00:13:00
7.7 – Analysis of Vocabulary in a sample agree-disagree Essay 00:13:00
7.8 – Analysis of Grammar in a sample agree-disagree Essay 00:11:00
7.9 – Diagrams 00:08:00
7.10 – Week7: Writing Homework(99) 00:00:00
--Reading
7.1 – Reading Exam Practice 00:00:00
7.2 _Answer to Exam Practice- Questions 27-30 00:12:00
7.3 _Answer to Exam Practice- Questions 31-36 00:14:00
7.4 _ Answer to Exam Practice- Questions 37-40 00:06:00
--Listening
7.1- Exam practice- Parts 1 and 2 00:00:00
--Speaking
7.1 – Speaking Part 2 – Describing Activities Framework 00:12:00
7.2 Part 2 Sample -Your experience of learning a new language 00:06:00
7.3 Part 3 Questions – Your experience of learning a new language 00:13:00
7.4 Part 1- Vocabulary-Music 00:06:00
7.5 Speaking Part 1- Sample Questions-Music 00:05:00
7.6 Part 1- Vocabulary-Apps and Social Media 00:13:00
7.7 Speaking Part 1- Sample Questions-Apps and Social Media 00:03:00
7.8 – Week7: Speaking Homework(99) 00:00:00
WEEK 8
--Writing
8.1 – Writing Task 2 – Planning a band 7+ Essay 00:37:00
8.2 – How to brainstorm ideas and supporting examples for IELTS writing task 2 00:27:00
8.3 – How to identify the main topic and all parts of the Task 2 question 00:11:00
8.4 – Sample Essay Question – From planning to Brainstorming 00:08:00
8.5 – Analysis of a student’s essay 00:17:00
8.6 – Process 00:10:00
8.7 – Week8: Writing Homework(171) 00:00:00
--Reading
8.1 – Exam Practice1 00:00:00
8.2 – Answer to Exam Practice 1 – Questions 1-4 00:09:00
8.3 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 5-8 00:11:00
8.4 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 9-13 00:13:00
8.5 – Exam Practice2 00:00:00
8.6 -Answer to Exam Practice 2 – Questions 21-22 00:06:00
8.7 -Answer to Exam Practice 2 – Questions 23-26 00:09:00
--Listening
8.1 Exam practice 00:00:00
--Speaking
8.1 – Speaking Language Tip 1- Preference Questions 00:10:00
8.2 – Practice with Preference Questions 00:00:00
8.3 – Speaking Language Tip 2- How often Questions 00:14:00
8.4 – Practice with How often Questions 00:00:00
8.5 – Speaking Language Tip 3- Questions about Popularity 00:11:00
8.6 – Practice with Popularity Questions 00:00:00
8.7 – Week8: Writing Homework(171) 00:00:00
WEEK 9
--Writing
9.1 – Agree-disagree Question Brainstorming 00:00:00
9.2 – Both views Question Brainstorming 00:06:00
9.3 – Advantage-disadvantage Question Brainstorming 00:05:00
9.4 – Problem-solution Question Brainstorming 00:07:00
9.5 – Two-part Question Brainstorming 00:04:00
9.6 – A Sample Agree-disagree Question- From A to Z 00:09:00
9.7 – Mixed diagrams 00:11:00
9.8 – Week9: Writing Homework(99) 00:00:00
--Listening
9.10 -Exam Practice 3 00:00:00
--Reading
9.1 – Exam Practice 1 00:00:00
9.2 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 1-5 00:09:00
9.3 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 6-9 00:07:00
9.4 – Answer to Exam Practice 1 – Questions 10-13 00:07:00
9.5 -Exam Practice 2 00:00:00
9.6 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 14-16 00:12:00
9.8 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 20-24 00:08:00
9.9 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 25-26 00:02:00
9.10 -Exam Practice 3 00:00:00
9.11 – Answer to Exam Practice 3 – Questions 27-32 00:09:00
9.12 – Answer to Exam Practice 3 – Questions 33-40 00:10:00
--Speaking
9.1 – Speaking Part 2 – Describe a family member 00:00:00
9.2 – Speaking Part 2 – Describe an invention 00:00:00
9.3 – Speaking Part 2 – Describe a cafe 00:00:00
9.4 – Speaking Part 2 – Describe an experience you spent time with a child 00:00:00
9.5 – Week9: Speaking Homework(99) 00:00:00
شرکت در دوره
 • ثبت نام از طریق ibtil
 • منقضی شده
0 دانشجو ثبت نام کرد