توضیح نحوه تصحیح – تافل

بخش speaking تافل از 4 تسک تشکیل شده که به دو نوع independent و integrated تقسیم میشوند.

speakingهای ارسالی از جنبه های زیر بررسی میشوند:

1. Language Use:

در این قسمت دانش زبانی شما مورد بررسی قرار میگیرد که در واقع شامل سطح grammar شما و انتخاب واژگان مناسب میشود. در فایل تصحیح شده ای که دریافت میکنید برای هر تسک، نمره ای از 4 با توجه به سطح شما داده میشود.

2. Topic Development:

پاسخ شما همچنین بر اساس محتوای آن بررسی میشود و نمره ای از 4 با توجه به سطح شما داده میشود.

برای تسک independent (تسک اول)، محتوای پاسخ شما براساس اینکه تا چه حد در توضیح و توجیه نظر خود در زمان مشخص شده موفق بودید، سازماندهی پاسخ تان و اینکه تا چه حد جواب شما از unity و coherence  برخوردار است بررسی میشود. بدیهی است که هر چه قدر پاسخ شما واضح تر، کامل تر و اطلاعات داده شده منظم تر سازماندهی شده باشند، نمره بالاتری را کسب خواهید کرد.

برای تسک های integrated (دوم و سوم و چهارم) پاسخی نمره بالاتر می گیرد که نکات مهم بخش های reading و listening را به شکل منظم و با توجه به خواسته های سوال و در زمان مشخص شده، دربرداشته باشد و همچنین در تسک های دوم و سوم، ارتباط بین بخش های reading و listening در آن مشخص باشد. Unity و coherence هم از معیار های مهم این پاسخ ها هستند و باید محتوای پاسخ شما با استفاده از transitional signalهای مناسب، به شکلی منسجم به هم ارتباط داده شوند.

3. Delivery:

معیار دیگری که باید به آن توجه شود بخش delivery است که به چگونگی صحبت کردن مرتبط است. پاسخها در این قسمت از لحاظ درستی تلفظ، واضح بودن گفتار، سرعت صحبت کردن (نه خیلی سریع و نه خیلی آرام)، روان بودن گفتار و کنترل کردن مکث ها (fluency) بررسی میشوند. Intonation یا همان لحن گفتار هم در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد و گوینده باید سعی کند تا حد امکان از لحن یکنواخت که باعث غیرقابل فهم بودن پاسخ میشود خودداری کند. به این قسمت هم در فایل تصحیح شده نمره ای از 4 تعلق میگیرد.

در نهایت به هر 4 تسک شما نمره ای حدودی از 30 تعلق میگیرد که سطح کلی شما را در مهارت speaking مشخص میکند.

لطفا کیفیت فایل های خود را قبل از ارسال چک کنید. درصورتیکه حرف گوینده به خاطر کیفیت پایین فایل قابل فهم نباشد، فایل تصحیح نمیشود.  

 

در اینجا می توانید یک نمونه رایتنیگ تافل تصحیح شده را ببینید. بر روی فایل ورد بروی بخش های مشخص شده کلیک کنید تا توضیحات مصحح برای شما نمایش داده شود.

رایتینگ  ارسالی شما با توجه با ملاکهای زیر تصحیح میشود:

1.   ملاک ساختار (15 نمره از مجموع 30 نمره) شامل:

الف: آیا Thesis statement  دارید؟

ب: آیا هرپاراگراف  Topic Sentence  دارد؟

ج: آیا جزئیات و مثالهای کافی در هر پاراگراف وجود دارد؟

د: آیا Support Sentences به نحو منطقی و با کمک کلمات ربط در هر پارگراف چیده شده اند؟

2.    ملاک زبانی (15 نمره از مجموع  30نمره) شامل:

الف: جمله بلندی صحیح

 ب: تنوع ساختاری جملات

ج: گرامردرست

د: نقطه گذاری درست

ه: استفاده از کلمات مربوط به هر موضوع واستفاده درست از کلمات

یک نمونه فایل اسپکینگ تصحیح شده را از اینجا می توانید دانلود کنید.