توجه!! برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Speaking
1.1 – Introduction To Speaking رایگان 00:00:00
1.2 – Features Raters Listen For رایگان 00:00:00
1.3 – Introduction to Task1 رایگان 00:00:00
1.4 – Giving Good Thesis Statements & Reasons رایگان 00:00:00
1.5 – More Samples رایگان 00:17:00
1.6 – Tools To Use رایگان 00:00:00
1.7 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK1 – (01 00:00:00
1.8- WEEK 1- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
WEEK 2
--Speaking
2.1 – Introduction to Task 1 – Next Types 00:00:00
2.2 – Giving Good Explanations 00:00:00
2.3 – More Samples 00:00:00
2.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK2 – (01 00:00:00
2.5 – WEEK 2- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
WEEK 3
--Speaking
3.1 – Introduction to Task 2 – Type 1 00:28:00
3.2.1 – More Samples 00:00:00
3.2.2 – More Samples 00:12:00
3.2.3 – More Samples 00:10:00
3.2.4 – More Samples 00:12:00
3.3 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK3 – (01 00:00:00
3.4 – WEEK 3- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
WEEK 4
--Speaking
4.1 – Introduction to Task 2 – Type 2 00:07:00
4.2.1 – More Samples 00:15:00
4.2.2 – More Samples 00:10:00
4.2.3 – More Samples 00:12:00
4.2.4 – More Samples 00:13:00
4.3 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK4 – (01 00:00:00
4.4 – WEEK 4- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
WEEK 5
--Speaking
5.1 – Introduction to Task 3 00:18:00
5.2 – Sample 00:26:00
5.3.1 – More Samples 00:15:00
5.3.2 – More Samples 00:14:00
5.3.3 – More Samples 00:18:00
5.3.4 – More Samples 00:17:00
5.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK5 – (01 00:00:00
5.5 – WEEK 5- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
WEEK 6
--Speaking
6.1 – Review & Develop Q1 00:21:00
6.2 – Review & Develop Q2 00:19:00
6.3 – Review & Develop Q3 00:20:00
6.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK6 – (01 00:00:00
6.5 – WEEK 6- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
WEEK 7
--Speaking
7.1 – Introduction to Task 4 00:11:00
7.2 – Sample 00:13:00
7.3.1 – More Samples 00:11:00
7.3.2 – More Samples 00:11:00
7.3.3 – More Samples 00:12:00
7.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK7 – (01 00:00:00
7.5 – WEEK 7- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
WEEK 8
--Speaking
8.1 – Previous Q1 & Sample 00:11:00
8.2. Rare Q1 (Multiple Choice) & Sample 00:13:00
8.3 – Rare Q1 (Advantage – Disadvantage)Sample 00:12:00
8.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK8 – (01 00:00:00
8.5 – WEEK 8- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
WEEK 9
--Speaking
9.1 – Review & Master Q1 00:09:00
9.2 – Review & Master Q2 00:15:00
9.3 – Review & Master Q3 00:16:00
9.4 – Review & Master Q4 00:11:00
9.5 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK9 – (01 00:00:00
9.6- WEEK 9- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
WEEK 10
--Speaking
10.1 – speaking 00:10:00
10.2 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK10 – (01 00:00:00
10.3- WEEK 10- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
26 دانشجو ثبت نام کرد