برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.

 

 

برنامه درسی دوره

هفته اول
-- مقدمه
1-1-Introduction 01:00:00
--ریدینگ
1-1 – Reading course رایگان 00:46:00
1-2- Reading Test 1 رایگان 00:07:00
1-3- Reading Test 2 رایگان 00:05:00
1-4- Reading Test 3 رایگان 00:00:00
--لیسنینگ
1-1 – Listening course رایگان 01:05:00
1-2 -Listening Test 1 رایگان 00:07:00
1-3- Listening Test 2 رایگان 00:08:00
1-4- Listening Test 3 رایگان 00:10:00
--اسپیکینگ
1-1 – Speaking course رایگان 01:06:00
--رایتینگ
1-1 – Writing course رایگان 00:00:00
هفته دوم
--ریدینگ
2-1 – Reading Course 00:43:00
2-2- Reading Test 1 00:00:00
2-3- Reading Test 2 00:00:00
2-4- Reading Test 3 00:05:00
2-5- Reading Test 4 00:05:00
2-6- Reading Test 5 00:00:00
--لیسنینگ
2-1 – Listening course 00:19:00
2-2 Listening Test1 00:00:00
2-3 Listening Test2 00:00:00
2-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
2-1 – Speaking Course 00:59:00
--رایتینگ
2-1 – Writing course 01:06:00
--گرامر
2-1 -Grammar 00:29:00
--لغت
2-1 – Vocabulary 00:05:00
هفته سوم
--ریدینگ
3-1 – Reading course 00:43:00
3-2 – Reading Test 00:00:00
--لیسنینگ
3-1 – Listening course 00:23:00
3-2 Listening Test1 00:00:00
3-3 Listening Test2 00:00:00
3-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
3-1- 01:10:00
--رایتینگ
3-1 – Writing course 00:58:00
--گرامر
3-1 – Grammar 00:38:00
--لغت
3-1 – Vocabulary 00:00:00
هفته چهارم
--ریدینگ
4-1 – Reading course 00:34:00
4-2 – Reading Test 00:00:00
--لیسنینگ
4-1 – Listening course 00:16:00
4-2 Listening Test1 00:00:00
4-3 Listening Test2 00:00:00
4-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
4-1 – Speaking course 00:05:00
--رایتینگ
4-1 – Writing course 00:00:00
--گرامر
4-1 – Grammar 00:45:00
--لغت
4-1 – Vocabulary 00:00:00
هفته پنجم
--ریدینگ
5-1 – Reading course 00:17:00
5-2 – Reading test 00:00:00
--لیسنینگ
5-1 – Listening course 00:09:00
5-2 Listening Test1 00:00:00
5-3 Listening Test2 00:00:00
5-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
5-1 – Speaking course 01:15:00
--رایتینگ
5-1 – Writing course 01:15:00
--گرامر
5-1 -Grammar 00:29:00
--لغت
5-1 – Vocabulary 00:00:00
هفته ششم
--ریدینگ
6-1 – Reading course 00:12:00
6-2 – Reading Test 00:00:00
--لیسنینگ
6-1 – Listening course 00:06:00
6-2 Listening Test1 00:00:00
6-3 Listening Test2 00:00:00
6-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
6-1 – Speaking course 01:05:00
--رایتینگ
6-1 – Writing course 00:31:00
--Punctuation
6-1 – Punctuation 01:04:00
--گرامر
6-1 – Grammar 00:27:00
--لغت
6-1 – Vocabulary 00:00:00
هفته هفتم
--ریدینگ
7-1 – Reading course 00:02:00
7-2 – Reading test 00:00:00
--لیسنینگ
7-1 – Listening course 00:03:00
7-2 Listening Test1 00:00:00
7-3 Listening Test2 00:00:00
7-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
7-1 – Speaking Course 01:10:00
--لغت
7-1 – Vocabulary 00:00:00
هفته هشتم
8-1 – Final Remarks 01:56:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
  • ثبت نام از طریق ibtil
  • منقضی شده
1 دانشجو ثبت نام کرد