شامل 9 هفته آموزش و تمرین چهار مهارت

Writing – Speaking – Reading – Listening

برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

در بخش پنل درسی مطالب با زدن دکمه کنار پنل می توانید فضای دسترسی به مطالب را بزرگتر کنید.

 

شروع دوره : دوشنبه 1 آذر 1400

پایان دوره : دوشنبه 1 فروردین 1401

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Writing
1.1 – Introduction to IELTS writing. 00:12:00
1.2- Paragraph structure and topic sentence. 00:16:00
1.3 – Practice with topic sentence. 00:07:00
1.4 – Supporting and concluding sentences. 00:14:00
1.5 – Practice with supporting sentences. 00:00:00
1.6 – From paragraph to essay. 00:05:00
1.7 – How to write an essay introduction. 00:00:00
1.8 – Agree-disagree questions. 00:25:00
1.9 – Introduction in Agree-disagree essays. 00:00:00
1.10 – Conclusion in Agree-disagree essays. 00:07:00
1.11 – Which side to favor in agree-disagree questions. 00:20:00
1.12 – Week1: Writing Homework(138) 00:00:00
--Reading
1.1 – Introduction to IELTS Reading. 00:15:00
1.2 – Tips on matching headings. 00:12:00
1.3 – Sample heading-Tutorial video. 00:08:00
1.4 – Activity 1 matching headings. 00:10:00
1.5 – Activity 2 matching headings. 00:08:00
1.6 – Activity 3 matching headings. 00:00:00
1.7 – Exam practice: matching headings 00:00:00
1.8 – Video Answer: Exam practice. 00:00:00
--Listening
1.1 – Introduction to IELTS Listening. 00:10:00
1.2 – Tips on Gapfill questions. 00:00:00
1.3 – Exercise 1. 00:07:00
1.4 – Exercise 2. 00:10:00
1.5 – Exercise 3. 00:18:00
1.6- Exam Practice 1: part 2 00:00:00
1.7 – Exam Practice 2: part 4 00:00:00
--Speaking
1.1 – Introduction to IELTS speaking. 00:29:00
1.2 – Tips on Speaking part 1. 00:05:00
1.3 – Speaking part 1-Question Types. 00:10:00
1.4 – Part 1- Vocabulary-Your studies. 00:09:00
1.5 – Part 1- Vocabulary-Your work. 00:12:00
1.6 – Week1: Speaking Homework(138) 00:00:00
--Grammar
1.1 – Countable Nouns. 00:00:00
1.2 – Uncountable Nouns. 00:00:00
1.3 – Compound Nouns. 00:00:00
1.4 – Grammar Exercise A. 00:00:00
1.5 – Grammar Exercise B. 00:00:00
1.6 – Grammar Exercise C. 00:00:00
1.7 – Grammar Exercise D. 00:00:00
1.8 – Determiners 1. 00:00:00
1.9 – Determiners 2. 00:00:00
1.10 – Determiners 3. 00:00:00
1.11 – Grammar Exercise A. 00:00:00
1.12 – Grammar Exercise B. 00:00:00
1.13 – Grammar Exercise C. 00:00:00
1.14 – Grammar Exercise D. 00:00:00
WEEK 2
--Writing
2.1 – Discuss both views questions 00:06:00
2.2 – Introduction in both views essays 00:10:00
2.3 – Conclusion in both views essays 00:04:00
2.4 – Main paragraph structure in both views essays 00:14:00
2.5 – Analysis of a both views essay 00:13:00
2.6 – Week2: Writing Homework(138) 00:00:00
--Reading
2.1 – Tips on T-F-NG 00:22:00
2.2 – Reading Activity 1: T-F-NG 00:20:00
2.3 – Reading Activity 2: T-F-NG 00:20:00
2.4 – Tips on Sentence Completion 00:04:00
2.5 – Reading Activity 3: Sentence Completion 00:20:00
2.6 – Reading Exam Practice 00:00:00
--Listening
2.1 – Tips on Multiple Choice questions 00:08:00
2.2 – Listening Exercise 1 00:08:00
2.3 – Listening Exercise 2 00:08:00
2.4 – Listening – Exercise 3 00:08:00
2.5 – Exam Practice 1: part 1 00:00:00
2.6 – Exam Practice 2: part 3 00:00:00
--Speaking
2.1 – Part 1- Vocabulary-Holidays 00:08:00
2.2 – Part 1- Vocabulary-Relationship 00:06:00
2.3 Part 1- Vocabulary-Accommodation 00:08:00
2.4 – Part 1- Vocabulary-Your Hometown 00:10:00
2.5 – Part 1- Sample topic-Perfume 00:11:00
2.6 – Part 1- Sample topic-Rubbish 00:03:00
2.7 – Week2: Speaking Homework(138) 00:00:00
--Grammar
2.1 – Present Simple 00:00:00
2.2 – Present Progressive 00:00:00
2.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
2.4 – Past Simple 00:00:00
2.5 – Past Progressive 00:00:00
2.6 – Used to and Would 00:00:00
2.7 – Past Perfect Simple 00:00:00
2.8 – Past Perfect Progressive 00:00:00
2.9.1 – Grammar Exercise B 00:00:00
2.9.2 – Grammar Exercise C 00:00:00
2.10 – Present Perfect Simple 00:00:00
2.11 – Present Perfect Progressive 00:00:00
2.12.1 – Grammar Exercise D 00:00:00
2.12.2 – Grammar Exercise E 00:00:00
2.13 – Future Simple 00:00:00
2.14 – Future Progressive 00:00:00
2.15 – Future Perfect Simple 00:00:00
2.16 – Future Perfect Progressive 00:00:00
2.17.1 – Grammar Exercise F 00:00:00
2.17.2 – Grammar Exercise G 00:00:00
2.18 – Grammar Revision Exercise 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
  • ثبت نام از طریق ibtil
  • 18 هفته
51 دانشجو ثبت نام کرد