شامل 9 هفته آموزش و تمرین چهار مهارت

Writing – Speaking – Reading – Listening

برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

در بخش پنل درسی مطالب با زدن دکمه کنار پنل می توانید فضای دسترسی به مطالب را بزرگتر کنید.

 

شروع دوره : سه شنبه 4 آبان 1400

پایان دوره : سه شنبه 3 اسفند 1400

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Writing
1.1 – Introduction to IELTS writing. 00:12:00
1.2- Paragraph structure and topic sentence. 00:16:00
1.3 – Practice with topic sentence. 00:07:00
1.4 – Supporting and concluding sentences. 00:14:00
1.5 – Practice with supporting sentences. 00:00:00
1.6 – From paragraph to essay. 00:05:00
1.7 – How to write an essay introduction. 00:00:00
1.8 – Agree-disagree questions. 00:25:00
1.9 – Introduction in Agree-disagree essays. 00:00:00
1.10 – Conclusion in Agree-disagree essays. 00:07:00
1.11 – Which side to favor in agree-disagree questions. 00:20:00
1.12 – Week1: Writing Homework(136) 00:00:00
--Reading
1.1 – Introduction to IELTS Reading. 00:15:00
1.2 – Tips on matching headings. 00:12:00
1.3 – Sample heading-Tutorial video. 00:08:00
1.4 – Activity 1 matching headings. 00:10:00
1.5 – Activity 2 matching headings. 00:08:00
1.6 – Activity 3 matching headings. 00:00:00
1.7 – Exam practice: matching headings 00:00:00
1.8 – Video Answer: Exam practice. 00:00:00
--Listening
1.1 – Introduction to IELTS Listening. 00:10:00
1.2 – Tips on Gapfill questions. 00:00:00
1.3 – Exercise 1. 00:07:00
1.4 – Exercise 2. 00:10:00
1.5 – Exercise 3. 00:18:00
1.6- Exam Practice 1: part 2 00:00:00
1.7 – Exam Practice 2: part 4 00:00:00
--Speaking
1.1 – Introduction to IELTS speaking. 00:29:00
1.2 – Tips on Speaking part 1. 00:05:00
1.3 – Speaking part 1-Question Types. 00:10:00
1.4 – Part 1- Vocabulary-Your studies. 00:09:00
1.5 – Part 1- Vocabulary-Your work. 00:12:00
1.6 – Week1: Speaking Homework(136) 00:00:00
--Grammar
1.1 – Countable Nouns. 00:00:00
1.2 – Uncountable Nouns. 00:00:00
1.3 – Compound Nouns. 00:00:00
1.4 – Grammar Exercise A. 00:00:00
1.5 – Grammar Exercise B. 00:00:00
1.6 – Grammar Exercise C. 00:00:00
1.7 – Grammar Exercise D. 00:00:00
1.8 – Determiners 1. 00:00:00
1.9 – Determiners 2. 00:00:00
1.10 – Determiners 3. 00:00:00
1.11 – Grammar Exercise A. 00:00:00
1.12 – Grammar Exercise B. 00:00:00
1.13 – Grammar Exercise C. 00:00:00
1.14 – Grammar Exercise D. 00:00:00
WEEK 2
--Writing
2.1 – Discuss both views questions 00:06:00
2.2 – Introduction in both views essays 00:10:00
2.3 – Conclusion in both views essays 00:04:00
2.4 – Main paragraph structure in both views essays 00:14:00
2.5 – Analysis of a both views essay 00:13:00
2.6 – Week2: Writing Homework(136) 00:00:00
--Reading
2.1 – Tips on T-F-NG 00:22:00
2.2 – Reading Activity 1: T-F-NG 00:20:00
2.3 – Reading Activity 2: T-F-NG 00:20:00
2.4 – Tips on Sentence Completion 00:04:00
2.5 – Reading Activity 3: Sentence Completion 00:20:00
2.6 – Reading Exam Practice 00:00:00
--Listening
2.1 – Tips on Multiple Choice questions 00:08:00
2.2 – Listening Exercise 1 00:08:00
2.3 – Listening Exercise 2 00:08:00
2.4 – Listening – Exercise 3 00:08:00
2.5 – Exam Practice 1: part 1 00:00:00
2.6 – Exam Practice 2: part 3 00:00:00
--Speaking
2.1 – Part 1- Vocabulary-Holidays 00:08:00
2.2 – Part 1- Vocabulary-Relationship 00:06:00
2.3 Part 1- Vocabulary-Accommodation 00:08:00
2.4 – Part 1- Vocabulary-Your Hometown 00:10:00
2.5 – Part 1- Sample topic-Perfume 00:11:00
2.6 – Part 1- Sample topic-Rubbish 00:03:00
2.7 – Week2: Speaking Homework(136) 00:00:00
--Grammar
2.1 – Present Simple 00:00:00
2.2 – Present Progressive 00:00:00
2.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
2.4 – Past Simple 00:00:00
2.5 – Past Progressive 00:00:00
2.6 – Used to and Would 00:00:00
2.7 – Past Perfect Simple 00:00:00
2.8 – Past Perfect Progressive 00:00:00
2.9.1 – Grammar Exercise B 00:00:00
2.9.2 – Grammar Exercise C 00:00:00
2.10 – Present Perfect Simple 00:00:00
2.11 – Present Perfect Progressive 00:00:00
2.12.1 – Grammar Exercise D 00:00:00
2.12.2 – Grammar Exercise E 00:00:00
2.13 – Future Simple 00:00:00
2.14 – Future Progressive 00:00:00
2.15 – Future Perfect Simple 00:00:00
2.16 – Future Perfect Progressive 00:00:00
2.17.1 – Grammar Exercise F 00:00:00
2.17.2 – Grammar Exercise G 00:00:00
2.18 – Grammar Revision Exercise 00:00:00
ٌWEEK 3
--Writing
3.1 -Introduction to IELTS writing Task 1 00:05:00
3.2- Introduction to IELTS Academic writing Task 1 00:04:00
3.3- Line graph 00:25:00
3.4- Analysis of a line graph 00:24:00
3.5 – General Training Writing Task 1 00:22:00
3.6 – Analysis of a sample letter 00:07:00
3.7 – Week3: Writing Homework(136) 00:00:00
--Reading
3.1 – Tips on Summary Completion 00:15:00
3.2 – How to answer Summary Completion Questions 00:10:00
3.3 – Activity 1 Summary Completion 00:00:00
3.4 – Tips on Short answer 00:05:00
3.5 – Activity 2 Short Answer Questions 00:00:00
3.6 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
3.1 – Tips on Completing tables and flow charts 00:10:00
3.2 – Listening exercise 1 00:00:00
3.3 – Listening exercise 2 00:00:00
3.4 – Listening exercise 3 00:00:00
3.5- Exam Practice 1: part 2 00:00:00
3.6- Exam Practice 2: part 4 00:00:00
--Speaking
3.1 – Introduction to Speaking Part 2 Questions 00:15:00
3.2 – Speaking Part 2 Questions- Top Tips 00:00:00
3.3 – Speaking Part 2-Describing People Framework 00:00:00
3.4 – Sample part 2 topic- Describe a friend that you feel proud of 00:03:00
3.5 – Speaking Part 1 Vocabulary Sports and Exercises 00:08:00
3.6 – Speaking Part 1 Vocabulary Food 00:10:00
3.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Sports and Exercise 00:09:00
3.8 – Speaking Part 1- Sample Questions-Food 00:10:00
3.9 – Week3: Speaking Homework(136) 00:00:00
--Grammar
3.1 – Active and passive sentences 00:06:00
3.2 – Formation of Passive Voice 00:03:00
3.3 – Verb Forms in the Passive Voice 00:19:00
3.4 – Uses of the Passive Voice 00:11:00
3.5 – More about Passive Voice 00:00:00
3.6.1- Grammar Exercise A 00:00:00
3.6.2- Grammar Exercise B 00:00:00
3.6.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
3.7 – Causative Form 00:02:00
3.8 – Verb Forms in the Causative Form 00:25:00
3.9.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
3.9.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
3.10 – Practice with Word Forms 00:00:00
WEEK 4
--Writing
4.1 – Advantage-disadvantage questions 00:09:00
4.2 – Introduction in advantage-disadvantage essays 00:04:00
4.3 – Conclusion in advantage-disadvantage essays 00:02:00
4.4 – Main paragraph structure in advantage-disadvantage essays 00:10:00
4.5 – Analysis of a sample advantage-disadvantage essay 00:09:00
4.6 – Language tip- Coherence and Cohesion 00:06:00
4.7 – Pronouns 00:04:00
4.8 – Transition words and phrases 00:21:00
4.9 – Writing – Exercise with conjunctions 00:10:00
4.10- Writing- Exercise with conjunctive adverbs 00:10:00
4.11 – Bar graph 00:12:00
4.12 – Week4: Writing Homework(136) 00:00:00
--Reading
4.1 – Tips on Multiple Choice Questions 00:05:00
4.2 – Activity1 Multiple Choice Question 00:00:00
4.3 – Tips on Locating Information Questions 00:07:00
4.4 – Activity 2 Locating Information 00:00:00
4.5 – Reading Exam Practice 00:00:00
--Listening
4.1 – Tips on Summary Completion- Labeling Diagrams 00:08:00
4.2 – Listening exercise 1 00:20:00
4.3 – Listening exercise 2 00:00:00
4.4 – Listening exercise 3 00:20:00
4.5 – Exam Practice 1: part 1 00:00:00
4.6 – Exam Practice 2: part 2 00:00:00
--Speaking
4.1 – Introduction to speaking part 3 00:16:00
4.2 – Speaking Part 2 -Describing Events Framework 00:08:00
4.3 – Speaking Part 2 Sample -A recent event that made you happy 00:03:00
4.4 – Speaking Part 3 Questions – An event 00:08:00
4.5 – Speaking Part 1- Vocabulary-Health 00:12:00
4.6 – Speaking Part 1- Vocabulary-Reading and writing 00:08:00
4.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Keeping Healthy 00:06:00
4.8- Speaking Part 1- Sample Questions-Reading and writing 00:05:00
4.9 – Week4: Speaking Homework(136) 00:00:00
--Grammar
4.1 – Introduction to Infinitives 00:00:00
4.2 – Uses of Full Infinitive 00:25:00
4.3 – Uses of Bare Infinitive 00:05:00
4.4 – Uses of Perfect Infinitive 00:05:00
4.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
4.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
4.5.3 – Grammar Exercise C – Practice with word Forms 00:00:00
4.6 – Introduction to Gerunds 00:02:00
4.7 – Uses of Gerund 00:23:00
4.8 – Infinitive or Gerund with no Difference in Meaning 00:07:00
4.9 – Infinitive or Gerund with Different Meanings 00:15:00
4.10.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
4.10.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
4.10.3 – Grammar Exercise C – Practice with word Forms 00:00:00
4.11.1 – Review of Gerunds and Infinitives – Grammar Exercise A 00:00:00
4.11.2 – Review of Gerunds and Infinitives- Grammar Exercise B 00:00:00
4.11.3 – Review of Gerunds and Infinitives- Grammar Exercise C 00:00:00
WEEK 5
--Writing
5.1 – Problem and Solution Questions 00:04:00
5.2 – Introduction in problem and solution essays 00:05:00
5.3 – Conclusion in problem and solution essays 00:04:00
5.4 – Main paragraph structure in problem and solution essays 00:09:00
5.5 – Analysis of a sample problem and solution essay 00:08:00
5.6 – Language tip- Word families 00:11:00
5.7 – Let’s learn some word families 00:00:00
5.8 – Practice with word families 00:00:00
5.9 – Pie Chart 00:14:00
5.10 – Week5: Writing Homework(136) 00:00:00
--Reading
5.1 – Tips on Sentence Endings 00:04:00
5.2 – Activity 1 Sentence Endings 00:00:00
5.3 – Tips on Table Completion 00:04:00
5.4 – Activity 2 Table Completion 00:00:00
5.5 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
5.1 – Labeling Maps, Plans or Diagrams 00:05:00
5.2 – Exercise 1 00:05:00
5.3 – Exercise 2 00:00:00
5.4 – Exercise 3 00:05:00
5.5 – Exam Practice 1 part 2 00:00:00
5.6- Exam Practice 2: part 3 00:00:00
--Speaking
5.1 – Speaking Part 2 – Describing Places Framework 00:19:00
5.2 – Part 2 Sample -A place you have recently visited 00:04:00
5.3 – Part 3 Questions – A place you have recently visited 00:12:00
5.4 – Speaking Part 1- Vocabulary-Clothes and Fashion 00:20:00
5.5 – Speaking Part 1- Vocabulary-People and personality 00:16:00
5.6 – Speaking Part 1- Sample Questions-Clothes and Fashion 00:09:00
5.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-People and personality 00:07:00
5.8 – Week5: Speaking Homework(136) 00:00:00
--Grammar
5.1 – Adjectives 00:20:00
5.2 – Adverbs 00:28:00
5.3 – Comparisons 00:17:00
5.4 – Types of Comparisons 00:10:00
5.5 – Extra points- So – Such – Enough – Too 00:12:00
5.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
5.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
5.5.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
5.5.4 – Grammar Exercise D 00:00:00
5.5.5 – Grammar Exercise E 00:00:00
5.5.6 – Grammar Exercise F 00:00:00
5.5.7 – Grammar Exercise G – Practice with word Forms 00:00:00
WEEK 6
--Writing
6.1 – Two-part Questions 00:07:00
6.2 – Introduction in Two-part essays 00:05:00
6.3 – Conclusion in Two-part essays 00:00:00
6.4 – Main paragraph structure in Two-part essays 00:10:00
6.5 – Analysis of a sample Two-part essay 00:14:00
6.6 – Language tip Synonyms for commonly used nouns 00:19:00
6.7 – Six ways to elevate your language level in writing task 2 00:12:00
6.8 – Writing Task 1 Table 00:15:00
6.9 – Week6: Writing Homework(136) 00:00:00
--Reading
6.1 – Tips on Matching and Classification 00:08:00
6.2 – Activity 1 Matching and Classification 00:00:00
6.3 – Activity 2 Matching and Classification 00:00:00
6.4 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
6.1 – Tips on Matching questions 00:05:00
6.2 – Listening exercise 1 00:00:00
6.3 – Listening exercise 2 00:00:00
6.4 – Listening exercise 3 00:00:00
6.5- Exam Practice1: part 1 00:00:00
6.6- Exam Practice2: part 2 00:00:00
--Speaking
6.1 – Speaking Part 2 – Describing Things Framework 00:14:00
6.2 – Part 2 Sample -A Childhood Toy 00:04:00
6.3 – Part 3 Questions – A Childhood Toy 00:06:00
6.4 – Part 1- Vocabulary-Shopping 00:08:00
6.5 – Speaking Part 1- Sample Questions-Shopping 00:04:00
6.6 – Part 1- Vocabulary-Weather 00:07:00
6.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Weather 00:03:00
6.8 – Week6: Speaking Homework(136) 00:00:00
--Grammar
6.1 – Introduction to Clauses 00:06:00
6.2 – Adverb Clauses of Time 00:12:00
6.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.4 – Adverb Clauses of Concession 00:11:00
6.5 – Adverb Clauses of Reason 00:05:00
6.6 – Adverb Clauses of Purpose 00:11:00
6.7 – Adverb Clauses of Result 00:08:00
6.8.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.8.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
6.9 – Reduction of Adverb Clauses 00:24:00
6.9.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.9.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
6.9.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
6.10.1 – Grammar Exercise A-Practice with word Forms 00:00:00
6.10.2 – Grammar Exercise B- Practice with word Forms 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
  • ثبت نام از طریق ibtil
  • 18 هفته
50 دانشجو ثبت نام کرد