شامل 9 هفته آموزش و تمرین چهار مهارت

Writing – Speaking – Reading – Listening

برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

در بخش پنل درسی مطالب با زدن دکمه کنار پنل می توانید فضای دسترسی به مطالب را بزرگتر کنید.

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Writing
1.1 – Introduction to IELTS writing رایگان 00:12:00
1.2- Paragraph structure and topic sentence رایگان 00:16:00
1.3 – Practice with topic sentence رایگان 00:07:00
1.4 – Supporting and concluding sentences رایگان 00:14:00
1.5 – Practice with supporting sentences رایگان 00:00:00
1.6 – From paragraph to essay رایگان 00:05:00
1.7 – How to write an essay introduction رایگان 00:00:00
1.8 – Agree-disagree questions رایگان 00:25:00
1.9 – Introduction in Agree-disagree essays رایگان 00:00:00
1.10 – Conclusion in Agree-disagree essays رایگان 00:07:00
1.11 – Which side to favor in agree-disagree questions رایگان 00:20:00
1.12 – Week1: Writing Homework(105) 00:00:00
--Reading
1.1 – Introduction to IELTS Reading رایگان 00:15:00
1.2 – Tips on matching headings رایگان 00:12:00
1.3 – Sample heading-Tutorial video رایگان 00:08:00
1.4 – Activity 1 matching headings رایگان 00:10:00
1.5 – Activity 2 matching headings رایگان 00:08:00
1.6 – Activity 3 matching headings رایگان 00:00:00
1.7 – Exam practice: matching headings 00:00:00
1.8 – Video Answer: Exam practice رایگان 00:00:00
--Listening
1.1 – Introduction to IELTS Listening رایگان 00:10:00
1.2 – Tips on Gapfill questions رایگان 00:00:00
1.3 – Exercise 1 رایگان 00:07:00
1.4 – Exercise 2 رایگان 00:10:00
1.5 – Exercise 3 رایگان 00:18:00
1.6- Exam Practice 1: part 2 00:00:00
1.7 – Exam Practice 2: part 4 00:00:00
--Speaking
1.1 – Introduction to IELTS speaking رایگان 00:29:00
1.2 – Tips on Speaking part 1 رایگان 00:05:00
1.3 – Speaking part 1-Question Types رایگان 00:10:00
1.4 – Part 1- Vocabulary-Your studies رایگان 00:09:00
1.5 – Part 1- Vocabulary-Your work رایگان 00:12:00
1.6 – Week1: Speaking Homework(105) 00:00:00
WEEK 2
--Writing
2.1 – Discuss both views questions 00:06:00
2.2 – Introduction in both views essays 00:10:00
2.3 – Conclusion in both views essays 00:04:00
2.4 – Main paragraph structure in both views essays 00:14:00
2.5 – Analysis of a both views essay 00:13:00
2.6 – Week2: Writing Homework(105) 00:00:00
--Reading
2.1 – Tips on T-F-NG 00:22:00
2.2 – Reading Activity 1: T-F-NG 00:20:00
2.3 – Reading Activity 2: T-F-NG 00:20:00
2.4 – Tips on Sentence Completion 00:04:00
2.5 – Reading Activity 3: Sentence Completion 00:20:00
2.6 – Reading Exam Practice 00:00:00
--Listening
2.1 – Tips on Multiple Choice questions 00:08:00
2.2 – Listening Exercise 1 00:08:00
2.3 – Listening Exercise 2 00:08:00
2.4 – Listening – Exercise 3 00:08:00
2.5 – Exam Practice 1: part 1 00:00:00
2.6 – Exam Practice 2: part 3 00:00:00
--Speaking
2.1 – Part 1- Vocabulary-Holidays 00:08:00
2.2 – Part 1- Vocabulary-Relationship 00:06:00
2.3 Part 1- Vocabulary-Accommodation 00:08:00
2.4 – Part 1- Vocabulary-Your Hometown 00:10:00
2.5 – Part 1- Sample topic-Perfume 00:11:00
2.6 – Part 1- Sample topic-Rubbish 00:03:00
2.7 – Week2: Speaking Homework(105) 00:00:00
WEEK 3
--Writing
3.1 -Introduction to IELTS writing Task 1 00:05:00
3.2- Introduction to IELTS Academic writing Task 1 00:04:00
3.3- Line graph 00:25:00
3.4- Analysis of a line graph 00:24:00
3.5 – General Training Writing Task 1 00:22:00
3.6 – Analysis of a sample letter 00:07:00
3.7 – Week3: Writing Homework(105) 00:00:00
--Reading
3.1 – Tips on Summary Completion 00:15:00
3.2 – How to answer Summary Completion Questions 00:10:00
3.3 – Activity 1 Summary Completion 00:00:00
3.4 – Tips on Short answer 00:05:00
3.5 – Activity 2 Short Answer Questions 00:00:00
3.6 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
3.1 – Tips on Completing tables and flow charts 00:10:00
3.2 – Listening exercise 1 00:00:00
3.3 – Listening exercise 2 00:00:00
3.4 – Listening exercise 3 00:00:00
3.5- Exam Practice 1: part 2 00:00:00
3.6- Exam Practice 2: part 4 00:00:00
--Speaking
3.1 – Introduction to Speaking Part 2 Questions 00:15:00
3.2 – Speaking Part 2 Questions- Top Tips 00:00:00
3.3 – Speaking Part 2-Describing People Framework 00:00:00
3.4 – Sample part 2 topic- Describe a friend that you feel proud of 00:03:00
3.5 – Speaking Part 1 Vocabulary Sports and Exercises 00:08:00
3.6 – Speaking Part 1 Vocabulary Food 00:10:00
3.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Sports and Exercise 00:09:00
3.8 – Speaking Part 1- Sample Questions-Food 00:10:00
3.9 – Week3: Speaking Homework(105) 00:00:00
WEEK 4
--Writing
4.1 – Advantage-disadvantage questions 00:09:00
4.2 – Introduction in advantage-disadvantage essays 00:04:00
4.3 – Conclusion in advantage-disadvantage essays 00:02:00
4.4 – Main paragraph structure in advantage-disadvantage essays 00:10:00
4.5 – Analysis of a sample advantage-disadvantage essay 00:09:00
4.6 – Language tip- Coherence and Cohesion 00:06:00
4.7 – Pronouns 00:04:00
4.8 – Transition words and phrases 00:21:00
4.9 – Writing – Exercise with conjunctions 00:10:00
4.10- Writing- Exercise with conjunctive adverbs 00:10:00
4.11 – Bar graph 00:12:00
4.12 – Week4: Writing Homework(105) 00:00:00
--Reading
4.1 – Tips on Multiple Choice Questions 00:05:00
4.2 – Activity1 Multiple Choice Question 00:00:00
4.3 – Tips on Locating Information Questions 00:07:00
4.4 – Activity 2 Locating Information 00:00:00
4.5 – Reading Exam Practice 00:00:00
--Listening
4.1 – Tips on Summary Completion- Labeling Diagrams 00:08:00
4.2 – Listening exercise 1 00:20:00
4.3 – Listening exercise 2 00:00:00
4.4 – Listening exercise 3 00:20:00
4.5 – Exam Practice 1: part 1 00:00:00
4.6 – Exam Practice 2: part 2 00:00:00
--Speaking
4.1 – Introduction to speaking part 3 00:16:00
4.2 – Speaking Part 2 -Describing Events Framework 00:08:00
4.3 – Speaking Part 2 Sample -A recent event that made you happy 00:03:00
4.4 – Speaking Part 3 Questions – An event 00:08:00
4.5 – Speaking Part 1- Vocabulary-Health 00:12:00
4.6 – Speaking Part 1- Vocabulary-Reading and writing 00:08:00
4.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Keeping Healthy 00:06:00
4.8- Speaking Part 1- Sample Questions-Reading and writing 00:05:00
4.9 – Week4: Speaking Homework(105) 00:00:00
WEEK 5
--Writing
5.1 – Problem and Solution Questions 00:04:00
5.2 – Introduction in problem and solution essays 00:05:00
5.3 – Conclusion in problem and solution essays 00:04:00
5.4 – Main paragraph structure in problem and solution essays 00:09:00
5.5 – Analysis of a sample problem and solution essay 00:08:00
5.6 – Language tip- Word families 00:11:00
5.7 – Let’s learn some word families 00:00:00
5.8 – Practice with word families 00:00:00
5.9 – Pie Chart 00:14:00
5.10 – Week5: Writing Homework(105) 00:00:00
--Reading
5.1 – Tips on Sentence Endings 00:04:00
5.2 – Activity 1 Sentence Endings 00:00:00
5.3 – Tips on Table Completion 00:04:00
5.4 – Activity 2 Table Completion 00:00:00
5.5 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
5.1 – Labeling Maps, Plans or Diagrams 00:05:00
5.2 – Exercise 1 00:05:00
5.3 – Exercise 2 00:00:00
5.4 – Exercise 3 00:05:00
5.5 – Exam Practice 1 part 2 00:00:00
5.6- Exam Practice 2: part 3 00:00:00
--Speaking
5.1 – Speaking Part 2 – Describing Places Framework 00:19:00
5.2 – Part 2 Sample -A place you have recently visited 00:04:00
5.3 – Part 3 Questions – A place you have recently visited 00:12:00
5.4 – Speaking Part 1- Vocabulary-Clothes and Fashion 00:20:00
5.5 – Speaking Part 1- Vocabulary-People and personality 00:16:00
5.6 – Speaking Part 1- Sample Questions-Clothes and Fashion 00:09:00
5.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-People and personality 00:07:00
5.8 – Week5: Speaking Homework(105) 00:00:00
WEEK 6
--Writing
6.1 – Two-part Questions 00:07:00
6.2 – Introduction in Two-part essays 00:05:00
6.3 – Conclusion in Two-part essays 00:00:00
6.4 – Main paragraph structure in Two-part essays 00:10:00
6.5 – Analysis of a sample Two-part essay 00:14:00
6.6 – Language tip Synonyms for commonly used nouns 00:19:00
6.7 – Six ways to elevate your language level in writing task 2 00:12:00
6.8 – Writing Task 1 Table 00:15:00
6.9 – Week6: Writing Homework(105) 00:00:00
--Reading
6.1 – Tips on Matching and Classification 00:08:00
6.2 – Activity 1 Matching and Classification 00:00:00
6.3 – Activity 2 Matching and Classification 00:00:00
6.4 – Exam Practice 00:00:00
--Listening
6.1 – Tips on Matching questions 00:05:00
6.2 – Listening exercise 1 00:00:00
6.3 – Listening exercise 2 00:00:00
6.4 – Listening exercise 3 00:00:00
00:00
6.6- Exam Practice2: part 2 00:00:00
--Speaking
6.1 – Speaking Part 2 – Describing Things Framework 00:14:00
6.2 – Part 2 Sample -A Childhood Toy 00:04:00
6.3 – Part 3 Questions – A Childhood Toy 00:06:00
6.4 – Part 1- Vocabulary-Shopping 00:08:00
6.5 – Speaking Part 1- Sample Questions-Shopping 00:04:00
6.6 – Part 1- Vocabulary-Weather 00:07:00
6.7 – Speaking Part 1- Sample Questions-Weather 00:03:00
6.8 – Week6: Speaking Homework(105) 00:00:00
WEEK 7
--Writing
7.1 – How words might change your approach to an agree-disagree question 00:09:00
7.2 – Sample Agree-disagree Question- Brainstorming 00:09:00
7.3 – Sample Agree-disagree Essay Structure- Strong and Balanced View 00:10:00
7.4 – Understanding a sample agree-disagree question 00:05:00
7.5 – Analysis of Response in a sample agree-disagree Essay 00:13:00
7.6 – Analysis of Coherence and Cohesion in a sample agree-disagree Essay 00:13:00
7.7 – Analysis of Vocabulary in a sample agree-disagree Essay 00:13:00
7.8 – Analysis of Grammar in a sample agree-disagree Essay 00:11:00
7.9 – Diagrams 00:08:00
7.10 – Week7: Writing Homework(105) 00:00:00
--Reading
7.1 – Reading Exam Practice 00:00:00
7.2 _Answer to Exam Practice- Questions 27-30 00:12:00
7.3 _Answer to Exam Practice- Questions 31-36 00:14:00
7.4 _ Answer to Exam Practice- Questions 37-40 00:06:00
--Listening
7.1- Exam practice- Parts 1 and 2 00:00:00
---Speaking
7.1 – Speaking Part 2 – Describing Activities Framework 00:12:00
7.2 Part 2 Sample -Your experience of learning a new language 00:06:00
7.3 Part 3 Questions – Your experience of learning a new language 00:13:00
7.4 Part 1- Vocabulary-Music 00:06:00
7.5 Speaking Part 1- Sample Questions-Music 00:05:00
7.6 Part 1- Vocabulary-Apps and Social Media 00:13:00
7.7 Speaking Part 1- Sample Questions-Apps and Social Media 00:03:00
7.8 – Week7: Speaking Homework(105) 00:00:00
WEEK 8
--Writing
8.1 – Writing Task 2 – Planning a band 7+ Essay 00:37:00
8.2 – How to brainstorm ideas and supporting examples for IELTS writing task 2 00:27:00
8.3 – How to identify the main topic and all parts of the Task 2 question 00:11:00
8.4 – Sample Essay Question – From planning to Brainstorming 00:08:00
8.5 – Analysis of a student’s essay 00:17:00
8.6 – Process 00:10:00
8.7 – Week8: Writing Homework(105) 00:00:00
--Reading
8.1 – Exam Practice1 00:00:00
8.2 – Answer to Exam Practice 1 – Questions 1-4 00:09:00
8.3 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 5-8 00:11:00
8.4 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 9-13 00:13:00
8.5 – Exam Practice2 00:00:00
8.6 -Answer to Exam Practice 2 – Questions 21-22 00:06:00
8.7 -Answer to Exam Practice 2 – Questions 23-26 00:09:00
--Listening
8.1 Exam practice 00:00:00
---Speaking
8.1 – Speaking Language Tip 1- Preference Questions 00:10:00
8.2 – Practice with Preference Questions 00:00:00
8.3 – Speaking Language Tip 2- How often Questions 00:14:00
8.4 – Practice with How often Questions 00:00:00
8.5 – Speaking Language Tip 3- Questions about Popularity 00:11:00
8.6 – Practice with Popularity Questions 00:00:00
8.7 – Week8: Speaking Homework(105) 00:00:00
WEEK 9
--Writing
9.1 – Agree-disagree Question Brainstorming 00:00:00
9.2 – Both views Question Brainstorming 00:06:00
9.3 – Advantage-disadvantage Question Brainstorming 00:05:00
9.4 – Problem-solution Question Brainstorming 00:07:00
9.5 – Two-part Question Brainstorming 00:04:00
9.6 – A Sample Agree-disagree Question- From A to Z 00:09:00
9.7 – Mixed diagrams 00:11:00
9.8 – Week9: Writing Homework(105) 00:00:00
--Listening
9.1 – Exam practice 00:00:00
--Reading
9.1 – Exam Practice 1 00:00:00
9.2 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 1-5 00:09:00
9.3 -Answer to Exam Practice 1 – Questions 6-9 00:07:00
9.4 – Answer to Exam Practice 1 – Questions 10-13 00:07:00
9.5 -Exam Practice 2 00:00:00
9.6 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 14-16 00:12:00
9.7 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 17-19 00:08:00
9.8 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 20-24 00:08:00
9.9 – Answer to Exam Practice 2 – Questions 25-26 00:02:00
9.10 -Exam Practice 3 00:00:00
9.11 – Answer to Exam Practice 3 – Questions 27-32 00:09:00
9.12 – Answer to Exam Practice 3 – Questions 33-40 00:10:00
--Speaking
9.1 – Speaking Part 2 – Describe a family member 00:00:00
9.2 – Speaking Part 2 – Describe an invention 00:00:00
9.3 – Speaking Part 2 – Describe a cafe 00:00:00
9.4 – Speaking Part 2 – Describe an experience you spent time with a child 00:00:00
9.5 – Week9: Speaking Homework(105) 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
  • ثبت نام از طریق ibtil
  • منقضی شده
37 دانشجو ثبت نام کرد