• دوره هوشمند – تعاملی وربال GRE شامل 10 هفته آموزش و تمرین (Vocabulary, Reading, Critical Reasoning, Writing) می باشد.
  • به محض فرا رسیدن زمان مقرر برای شروع هردوره ، نام کاربری و رمز ورود هر دانشجو برای استفاده از محتوی درسی و امکانات این سامانه برای دانشجویان ارسال می شود.
  • دسترسی به جلسات آموزشی و تمرین ها از طریق این سامانه به می باشد و مطالب به صورت هفتگی در اختیار زبان آموز قرار میگیرد.
  • در هر بخش همراه با آموزش های ویدئویی که در سامانه قرار گرفته تمرینانتی متناسب با آموزش و منطبق با سوالات آزمون GRE طراحی شده است.
  • در پایان هریک از تمرینات علاوه بر پاسخ متنی، ویدئو پاسخ تشریحی نیز برای درک مطلب بهتر قرار گرفته است.
  • در هر هفته برای مهارت رایتینگ با توجه به مطالب ارائه در آن هفته تکلیفی مشخص شده است.  تکالیف باید در بازه زمانی مجاز در سیستم بارگزاری شوند.
  • تمامی تکالیف توسط  استاد مربوطه بررسی وتصحیح می شود و نمره دانشجو به همراه پیشنهاداتی برای ارتقا نمره برای دانشجو ارسال می شود.
  • در طول 10 هفته ترم، جلسات آنلاین در روزها و ساعاتی که در برنامه کلاسی مشخص می شود از طریق محیط آموزش مجازی Adobe Connect توسط استاد مربوطه برگزار میگردد و در این جلسات ابتدا اساتید دوره به رفع اشکالات مشترک دانشجویان می پردازند، سوال های احتمالی دیگر را پاسخ می دهند و سپس آموزشهای تکمیلی و تمرینات لازم در ارتباط با سیلابس درسی را به دانشجویان ارائه می کنند.
  • دانشجویان در طول استفاده از سامانه می توانند هم از طریق سامانه و هم از طریق گروه تلگرام با استاد خود در ارتباط باشند.

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Vocabulary
1-1 – Essential words through word list رایگان 00:08:00
1-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling رایگان 00:00:00
1-3 – EXERCISE 2: Matching 00:00:00
1-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling رایگان 00:10:00
1-5 – EXERCISE 4: GRE Mini-test 1 00:00:00
1-5 – Exercise 4:Video Answer رایگان 00:15:00
1-6 – Essential words through affixes رایگان 00:05:00
1-7 – EXERCISE 5: Gap-Filling رایگان 00:10:00
1-8 – EXERCISE 6: GRE Mini-test 2 00:00:00
1-9 – Exercise 6:Video Answer رایگان 00:14:00
--Critical Reasoning
1-1 – Critical Reasoning: Assumption Questions رایگان 00:16:00
1-2 – CR – Mini-test 00:00:00
1-3 – CR Mini-test:Video Answer رایگان 00:18:00
--Reading
1-1 – Main Idea Questions رایگان 00:30:00
1-2 – Pre-video: Reading Mini-test رایگان 00:06:00
1-3 – Reading Mini-test 00:00:00
1-4 – Reading Mini-test: Video Answer رایگان 00:15:00
--Writing
1-4 Introduction to GRE Issue Writing Task رایگان 00:27:00
1-5 – Unity and Coherence رایگان 00:11:00
1-6 – Writing Exercise 1 رایگان 00:05:00
1-7 – Writing Exercise 2 رایگان 00:00:00
Writing Homework 1-1 00:00:00
WEEK 2
--Vocabulary
2-1 – Essential words through word list 00:06:00
2-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:12:00
2-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
2-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:20:00
2-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
2-5 – Video Answer:Mini-test Vocabulary 00:08:00
2-6 – Essential words through affixes 00:06:00
2-7 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:15:00
2-8 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
2-8 – Video Answer:Mini-test2 Vocabulary 00:11:00
--Critical Reasoning
2-1 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:00:00
2-2 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:08:00
2-3 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:00:00
2-4 – Mini-test Critical Reasoning 00:10:00
--Reading
2-1 – Stated Information Questions 00:10:00
2-2 – Stated Information Questions 00:15:00
2-3 – Stated Information Questions 00:07:00
2-4 – Mini-test Reading 00:10:00
2-5 – Video Answer:Mini-test Vocabulary 00:08:00
--Writing
3-1 -Issue Topic Attack Strategies 00:06:00
3-2 – Types of Sentences 00:07:00
3-3 – Writing Exercise 1 00:04:00
3-4 – Types of Sentences Semicolon 00:03:00
3-5 – Types of Sentences Conjunctive Adverbs 00:03:00
3-6- Writing Exercise 2 00:05:00
3-7- Writing Exercise 3 00:01:00
WEEK 3
--Vocabulary
3-1 – Essential words through word list 00:06:00
3-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
3-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
3-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
3-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
3-6 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
3-7 – Essential words through affixes 00:04:00
3-8 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:00:00
3-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
3-10 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 2 00:11:00
--Critical Reasoning
3-1 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:10:00
3-2 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:10:00
3-3 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:09:00
--Reading
3-1 – Unstated Information Questions 00:10:00
3-2 -Unstated Information Questions 00:10:00
3-3 – Unstated Information Questions 00:13:00
3-4 – Mini-Test Reading 00:00:00
3-5 – Unstated Informaion Post-videos Mini-test 00:32:00
--Writing
4-1 -Deciding Your Position 00:12:00
4-2 -Issue Analysis 00:07:00
4-3 -Sample Issue Composition 00:00:00
4-4 -Complex Sentences 00:05:00
4-5 -Adverb Clauses 00:06:00
4-6 – Writing Excercise1 00:00:00
4-7 – Writing Excercise2 00:00:00
4-8 – Writing Excercise3 00:06:00
3-9 – Week3:GRE Writing Homework 00:00:00
Week2:GRE Writing Homework 2-8 00:00:00
Writing Homework -10-1 00:00:00
WEEK 4
--Vocabulary
4-1 – Essential words through word list 00:06:00
4-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:10:00
4-3 – EXERCISE 2: Matching 00:00:00
4-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:10:00
4-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
4-6 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
4-7 – Essential words through affixes 00:04:00
4-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:10:00
4-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
4-10 – Video Answers: Mini-test 2 00:14:00
--Critical Reasoning
4-1 – Critical Reasoning: Fill-in-the Gap Questions 00:00:00
4-2 – CR -Mini-test 00:00:00
4-3 – VR Video Answers- Mini-test 00:11:00
--Reading
4-1 – Purpose Questions GRE 00:20:00
4-2 – Reading Mini-test 00:00:00
4-3 – Video Answer: Reading Mini-test 00:16:00
--Writing
5-1 – Challenge-Type Issue Directions 00:08:00
5-2 – Sample Issue Analysis 00:07:00
5-3 – Sample Issue Composition 1 00:00:00
5-4 – Sample Issue Composition 2 00:00:00
5-5 – Adjective Clauses 1 00:07:00
5-6 – GRE Writing Exercise1 00:00:00
5-7- Adjective Clauses 2 00:05:00
5-8 – GRE Writing Exercise2 00:00:00
5-9 – Adjective Clauses 3 00:03:00
5-10 – GRE Writing Exercise3 00:00:00
Week4:GRE Writing Homework 4-11 00:00:00
WEEK 5
--Vocabulary
5-1 – Essential words through word list 00:04:00
5-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
5-3- Exercise 2 Matching 00:00:00
5-4- EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
5-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
5-6-Video answers: Mini-test1 00:14:00
5-7 – Essential words through affixes 00:05:00
5-8 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:00:00
5-9 -Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
5-10 – Video answers: Mini-test2 00:14:00
--Critical Reasoning
5-1 – Critical Reasoning: Inference Questions 00:00:00
5-2 – CR -Mini-test 00:00:00
5-3 – Video Answers VR -Mini-test 00:13:00
--Reading
5-1 – Inference Questions 00:00:00
5-2 – Reading: Mini-test 00:00:00
5-3-Video answers:Reading Mini-test 00:18:00
--Writing
6-1 -Some People/Other People Type Issue Directions 00:20:00
6-2 – GRE Sample Issue 00:00:00
6-3 – Relative Clauses Quantity and Quality Expressions 00:04:00
6-4 – Writing Exercise 1 00:00:00
WEEK 6
--Vocabulary
6-1 – Essential words through word list 00:07:00
6-2 -Exercise 1:Gap-filling 00:00:00
6-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
6-4 -Exercise 3:Gap-filling 00:00:00
6-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
6-6 -Video Answers- Vocabulary Mini-test 1 00:14:00
6-7 – Essential words through affixes 00:06:00
6-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:00:00
6-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
6-10 – Answer Videos Vocabulary Mini-test 2 00:15:00
--Critical Reasoning
6-1 – Critical Reasoning: Discrepancy Questions 00:00:00
CR – Mini-test – 6-2 00:00:00
6-3 – Video Answers- VR-Mini-test 00:24:00
--Reading
6-1 -Organization Questions 00:00:00
6-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
6-3 – Video Answers- Reading-Mini-test 00:37:00
--Writing
7-1 – Claim/Reason Type Issue Directions 00:19:00
7-2 – Noun Clauses 00:05:00
7-3- Writing Exercise 1 00:00:00
7-4 – Position of NC 00:02:00
7-5 – Writing Exercise 2 00:00:00
7-6 – Subjunctive Mood 00:05:00
7-7 -Writing Exercise3 00:00:00
7-8 -Writing Exercise4 00:00:00
WEEK7
--Vocabulary
7-1 – Essential words through word list 00:08:00
7-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
7-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
7-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
7-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
7-6 – Video Answers: Vocabulary Mini-test1 00:15:00
7-7 – Essential words through affixes 00:05:00
7-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:00:00
7-9 – Vocabulary Mini-test2 00:00:00
7-10- Video Answers- Mini-test2 00:17:00
--Critical Reasoning
7-1 – Critical Reasoning: Highlighted Parts Questions 00:00:00
7-2 – CR -Mini-test 00:00:00
7-3 – Video Answers – Critical Reasoning Mini-test 00:18:00
--Reading
7-1 – Highlighted Sentence Questions 00:00:00
7-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
7-3 -Video Answers: Reading mini-test 00:26:00
--Writing
7-1 – Introduction to Argument Essays 00:42:00
7-2 – Sample Argument Essay 00:00:00
8-3 – Parallel Structures 00:11:00
8-4- Writing Exercise1 00:00:00
8-5- Writing Exercise2 00:00:00
WEEK 8
--Vocabulary
8-1 – Essential words through word list 00:00:00
8-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
8-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
8-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
8-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
8-6 – Video Answers- Vocabulary Mini-test 1 00:22:00
8-7 – Essential words through affixes 00:06:00
8-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:00:00
8-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
8-10 – Video Answers- Vocabulary Mini-test 2 00:23:00
--Critical Reasoning
8-1 – Critical Reasoning: Reasoning Flaw Questions 00:00:00
8-2 – CR -Mini-test 00:00:00
8-3- Video Answers – VR-Mini-test 00:15:00
--Reading
8-1-Sentence Selection Questions 00:30:00
8-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
8-3 – Video Answers- Reading-Mini-test 00:34:00
--Writing
8-1 – Argument Topic Analysis 00:33:00
9-3 – Sample Argument Essay 00:00:00
9-4 – Reduced Adjective Clause 00:00:00
9-5-Writing Exercise 1- Reduced Adj Clause 00:00:00
9-6-Writing Exercise 2- Reduced Adj Clause 00:00:00
WEEK 9
--Vocabulary
9-1 – Essential words through word list 00:05:00
9-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
9-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
9-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
9-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
9-6 – Videos Answers: Vocabulary Mini-test 1 00:16:00
9-7 – Essential words through affixes 00:00:00
9-8 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
9-9 – Video Answers – Vocabulary Mini-test 2 00:15:00
--Critical Reasoning
9-1 – Critical Reasoning: Conclusion Support Questions 00:00:00
9-2 – CR -Mini-test 00:00:00
9-3 – Video Answers: Reading-Mini-test 00:20:00
--Reading
9-1- Atitude Questions 00:00:00
9-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
9-3 – Video Answers: Reading-Mini-test 00:20:00
--Writing
9-1- Writing Task 2: Study-Based Arguments 00:36:00
9-2- Sample Argument 00:00:00
10-8- Reduced Adverb Clause Part 1 00:10:00
10-9- Exercise1: Reduced Adverb Clauses 00:00:00
10-10- Redcued Adverb Clause Part 2 00:05:00
10-11- Reduced Adverb Clauases Exercise2 00:00:00
WEEK 10
10-1 -Complete Verbal Test1 00:00:00
10-3 -Complete Verbal Test2 00:00:00
شرکت در دوره
  • ثبت نام از طریق ibtil
  • منقضی شده
0 دانشجو ثبت نام کرد