توجه!! برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Writing
1.1 – Information on the Writing Section of TOEFL iBT رایگان 00:00:00
1.2 – Overview of TOEFL iBT Writing Task1 رایگان 00:00:00
1.3 – Note-taking Strategy-Reading رایگان 00:00:00
1.4 – Note-taking Strategy- Listening رایگان 00:00:00
1.5 – How to Write an Introduction in Task1 رایگان 00:00:00
1.6 – Writing the body paragraphs رایگان 00:00:00
1.7 – Paraphrasing رایگان 00:00:00
1.8 – Sample Response رایگان 00:00:00
1.10- WEEK 1- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
1.1- Pre-Video Present Simple and Present Coninuous 00:00:00
1.2- Grammar Exercise1 00:00:00
1.3- Grammar Exercise 1 Post Video 00:05:00
1.4- Grammar Exercise 2 00:00:00
1.5- Grammar Exercise 3 00:00:00
1.6- Grammar Exercise 4 00:00:00
WEEK 2
--Writing
2.1 – Introduction to Week2 00:00:00
2.2 – Reading-Note-taking 00:00:00
2.3 – Listening-Note-taking 00:00:00
2.4 – Writing the Introduction 00:00:00
2.5 – Writing the Body paragraphs 00:00:00
2.6 – Writing the Conclusion 00:00:00
2.7 – Analysis of sample student response1 00:00:00
2.8 – Analysis of sample student response2 00:00:00
2.10 – WEEK 2- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
2-1- Pre-Video Past Simple and Past Continuous 00:05:00
2-2- Explanation Past Simple and Past Continuous 00:00:00
2-3- Grammar Exercise1 00:00:00
2-4- Grammar Exercise 1 Post-Video 00:07:00
2-5- Grammar Exercise2 00:00:00
2-6- Grammar Exercise3 00:00:00
2-7- Grammar Exercise4 00:00:00
WEEK 3
--Writing
3.1 – Understanding Paragraph Structure 00:38:00
3.2 – Introduction to Writing Task 2 00:12:00
3.3 – How to Write the Introduction 00:08:00
3.4 – How to Write Body Paragraphs 00:13:00
3.5 – How to Write the Conclusion 00:05:00
3.6 – Useful phrases 00:04:00
3.8 – WEEK 3- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
3.1- Pre-video Chapter 3 Present Perfect 00:12:00
3.2- Grammar Exercise1 00:00:00
3.3- Grammar Exercise2 00:00:00
3.4- Post-video Chapter 3 Exercise 2 00:05:00
3.5- Grammar Exercise3 00:00:00
3.6- Grammar Exercise 4 00:00:00
3.7- Post-video Chapter 3- Exercise 4 00:06:00
WEEK 4
--Writing
4.1 – Preference Questions 00:04:00
4.2 – Brainstorming – Prefer to Work for a Small Company 00:07:00
4.3 – Introduction for Work for a Small Company 00:08:00
4.4 – Body Paragraphs Work for a Small Company 00:15:00
4.5 – Conclusion Work for a Small Company 00:03:00
4.6 – Brainstorming- Prefer to Work for a Large Company 00:04:00
4.7 – Introduction for Work for a Large Company 00:04:00
4.8 – Body Paragraphs Work for a Large Company 00:12:00
4.9 – Conclusion Work for a Large Company 00:03:00
4.11 – WEEK 4- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
4-1- Pre-Video Past Perfect Simple and Continuous 00:11:00
4-2- Grammar Exercise1 00:00:00
4-3- Post-Video Grammar Exercise 1 00:04:00
4-4- Grammar Exercise2 00:00:00
4-5- Post-Video Grammar Exercise 2 00:05:00
4-6- Grammar Exercise3 00:00:00
4-7- Grammar Exercise4 00:00:00
4-8- Grammar Exercise 5 00:00:00
4-9- Post-Video Grammar Exercise 5 00:03:00
4-10- Grammar Exercise 6 00:00:00
4-11- Post-Video Grammar Exercise 6 00:03:00
WEEK 5
--Writing
5.1 – Multiple Choice Questions 00:03:00
5.2 – Brainstorming Technological 00:05:00
5.3 – Introduction for Technological Advances 00:04:00
5.4 – Body Paragraphs Technological 00:16:00
5.5 – Conclusion for Technological 00:02:00
5.7 – WEEK 5- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
5.1- Pre-Video Future Time 00:11:00
5.2- Grammar Exercise1 00:00:00
5.3- Post Video Exercise1 00:05:00
5.4- Grammar Exercise2 00:00:00
5.5- Post-Video Exercise 2 00:05:00
5.6- Grammar Exercise3 00:00:00
5.7- Grammar Exercise 4 00:00:00
5.8- Grammar Exercise 5 00:00:00
WEEK 6
--Writing
6.1 – A Sample Agree- Disagree Question 00:01:00
6.2 – Brainstorming for Agree 00:04:00
6.3 – Introduction for Agree 00:06:00
6.4 – Body Paragraphs for Agree 00:18:00
6.5 – Conclusion for Agree 00:02:00
6.6 – Brainstorming for Disagree 00:05:00
6.7 – Introduction for Disagree 00:02:00
6.8 – Body Paragraphs for Disagree 00:10:00
6.9 – Conclusion for Disagree 00:03:00
6.11 – WEEK 6- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
6.1- Pre-Video Direct and Indirect Questions 00:11:00
6.2- Grammar Exercise 1 00:00:00
6.3- Grammar Exercise 2 00:00:00
6.4- Grammar Exercise 3 00:00:00
6.5- Post-Video Exercise 3 00:04:00
6.6- Grammar Exercise 4 00:00:00
6.7- Post-Video Exercise 4 00:03:00
WEEK 7
--Writing
7.1 – How to Generate Ideas for TOEFL Essays 00:18:00
7.2 – How to Create specific examples for TOEFL Essays 00:09:00
7.4 – WEEK 7- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
7-1- Pre Video Chapter 7 The Passive 00:11:00
7-2- Grammar Exercise 1 00:00:00
7-3- Post Video Exercise1 00:06:00
7-4- Grammar Exercise 2 00:00:00
7-5- Post Video Exercise2 00:05:00
7-6- Grammar Exercise 3 00:00:00
7-7- Grammar Exercise 4 00:00:00
WEEK 8
--Writing
8.1 – Writing Task 2 Scoring Rubrics 00:08:00
8.2 – Analysis of Development in a Sample Student Response 00:16:00
8.3 – Analysis of Organization in a Sample Student Response 00:14:00
8.4 – Analysis of Grammar in a Sample Student Response 00:14:00
8.5 – Analysis of Vocabulary in a Sample Student Response 00:19:00
8.7 – WEEK8- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
8-1- Pre-Video Conditionals Part 1 00:11:00
8-2- Grammar Exercise 1 00:00:00
8-3- Post-Video Exercise 1 00:05:00
8-4- Grammar Exercise 2 00:00:00
8-5- Grammar Exercise 3 00:00:00
8-6- Grammar Exercise 4 00:00:00
WEEK 9
--Writing
9.1 – Analysis of Development in a Sample Student Response 00:14:00
9.2 – Analysis of Organization in a Sample Student Response 00:14:00
9.3 – Analysis of Grammar in a Sample Student Response 00:17:00
9.4 – Analysis of Vocabulary in a Sample Student Response 00:10:00
--Grammar
9-1- Pre_Video Third Conditional 00:08:00
9-2- Grammar Exercsie 1 00:00:00
9-3- Post_Video Exercise 1 00:05:00
9-4- Grammar Exercise 2 00:00:00
9-5- Post-Video Exercise 2 00:04:00
9-6- Grammar Exercise 3 00:00:00
9-7- Post-Video Exercise 3 00:03:00
WEEK 10
--Writing
10.1 – A Sample Agree- Disagree Question 00:01:00
10.2 – Brainstorming for Agree 00:04:00
10.3 – Introduction for Agree 00:06:00
10.4 – Body Paragraphs for Agree 00:19:00
10.5 – Conclusion for Agree 00:03:00
10.6 – Brainstorming for Disagree 00:03:00
10.7 – Introduction for Disagree 00:02:00
10.8 – Body Paragraphs for Disagree 00:17:00
10.9 – Conclusion for Disagree 00:03:00
10.11 – WEEK10- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
10-1- Pre-video Modals 1 00:14:00
10-2- Grammar Exercise 1 00:00:00
10-3- Post-video Exercise 1 00:04:00
10-4- Grammar Exercise 2 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
35 دانشجو ثبت نام کرد