برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

در بخش پنل درسی مطالب با زدن دکمه کنار پنل می توانید فضای دسترسی به مطالب را بزرگتر کنید.

 

شروع دوره : جمعه 19 شهریور 1400

پایان دوره : جمعه 24 دی 1400

 

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Vocabulary
1-1 – Essential words through word list. 00:08:00
1-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling. 00:00:00
1-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling. 00:10:00
1-5 – Exercise 4:Video Answer. 00:15:00
1-6 – Essential words through affixes. 00:05:00
1-7 – EXERCISE 5: Gap-Filling. 00:10:00
1-9 – Exercise 6:Video Answer. 00:14:00
1-3 – EXERCISE 2: Matching 00:00:00
1-5 – EXERCISE 4: GRE Mini-test 1 00:00:00
1-8 – EXERCISE 6: GRE Mini-test 2 00:00:00
--Critical Reasoning
1-1 – Critical Reasoning: Assumption Questions. 00:16:00
1-2 – CR – Mini-test 00:00:00
1-3 – CR Mini-test:Video Answer. 00:18:00
--Reading
1-1 – Main Idea Questions. 00:30:00
1-2 – Pre-video: Reading Mini-test. 00:06:00
1-3 – Reading Mini-test 00:00:00
1-4 – Reading Mini-test: Video Answer. 00:15:00
--Writing
1-1 Introduction to GRE Issue Writing Task. 00:27:00
1-2 – Unity and Coherence. 00:11:00
1-3 – Writing Exercise 1. 00:05:00
1-4 – Writing Exercise 2. 00:00:00
1-5- Week1:GRE Writing Homework(264) 00:00:00
--WEEK1 Final Test
1- WEEK1 Final Test 00:00:00
WEEK 2
--Vocabulary
2-1 – Essential words through word list 00:06:00
2-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:12:00
2-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
2-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:20:00
2-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
2-5 – Video Answer:Mini-test Vocabulary 00:08:00
2-6 – Essential words through affixes 00:06:00
2-7 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:15:00
2-8 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
2-8 – Video Answer:Mini-test2 Vocabulary 00:11:00
--Critical Reasoning
2-1 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:00:00
2-2 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:08:00
2-3 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:00:00
2-4 – Mini-test Critical Reasoning 00:10:00
--Reading
2-1 – Stated Information Questions 00:10:00
2-2 – Stated Information Questions 00:15:00
2-3 – Stated Information Questions 00:07:00
2-4 – Mini-test Reading 00:10:00
2-5 – Video Answer: Mini-test Reading 00:10:00
--Writing
2-1 -Issue Topic Attack Strategies 00:06:00
2-2 – Types of Sentences 00:07:00
2-3 – Writing Exercise 1 00:04:00
2-4 – Types of Sentences Semicolon 00:03:00
2-5 – Types of Sentences Conjunctive Adverbs 00:03:00
2-6- Writing Exercise 2 00:05:00
2-7- Writing Exercise 3 00:01:00
2-8- Week2:GRE Writing Homework(264) 00:00:00
--WEEK2 Final Test
1- WEEK2 Final Test 00:00:00
WEEK 3
--Vocabulary
3-1 – Essential words through word list 00:06:00
3-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
3-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
3-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
3-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
3-6 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
3-7 – Essential words through affixes 00:04:00
3-8 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:00:00
3-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
3-10 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 2 00:11:00
--Critical Reasoning
3-1 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:10:00
3-2 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:10:00
3-3 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:09:00
--Reading
3-1 – Unstated Information Questions 00:10:00
3-2 -Unstated Information Questions 00:10:00
3-3 – Unstated Information Questions 00:13:00
3-4 – Mini-Test Reading 00:00:00
3-5 – Unstated Informaion Post-videos Mini-test 00:32:00
--Writing
3-1 -Deciding Your Position 00:12:00
3-2 -Issue Analysis 00:07:00
3-3 -Sample Issue Composition 00:00:00
3-4 -Complex Sentences 00:05:00
3-5 -Adverb Clauses 00:06:00
3-6 – Writing Excercise1 00:00:00
3-7 – Writing Excercise2 00:00:00
3-8 – Writing Excercise3 00:06:00
3-9- Week3:GRE Writing Homework(264) 00:00:00
--WEEK3 Final Test
1- WEEK3 Final Test 00:00:00
WEEK 4
--Vocabulary
4-1 – Essential words through word list 00:06:00
4-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:10:00
4-3 – EXERCISE 2: Matching 00:00:00
4-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:10:00
4-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
4-6 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
4-7 – Essential words through affixes 00:04:00
4-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:10:00
4-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
4-10 – Video Answers: Mini-test 2 00:14:00
--Critical Reasoning
4-1 – Critical Reasoning: Fill-in-the Gap Questions 00:00:00
4-2 – CR -Mini-test 00:00:00
4-3 – VR Video Answers- Mini-test 00:11:00
--Reading
4-1 – Purpose Questions 00:20:00
4-2 – Reading Mini-test 00:00:00
4-3 – Video Answer: Reading Mini-test 00:16:00
--Writing
4-1 – Challenge-Type Issue Directions 00:08:00
4-2 – Sample Issue Analysis 00:07:00
4-3 – Sample Issue Composition 1 00:00:00
4-4 – Sample Issue Composition 2 00:00:00
4-5 – Adjective Clauses 1 00:07:00
4-6 – GRE Writing Exercise1 00:00:00
4-7- Adjective Clauses 2 00:05:00
4-8 – GRE Writing Exercise2 00:00:00
4-9 – Adjective Clauses 3 00:03:00
4-10 – GRE Writing Exercise3 00:00:00
4-11- Week4:GRE Writing Homework(264) 00:00:00
--WEEK4 Final Test
1- WEEK4 Final Test 00:00:00
WEEK 5
--Vocabulary
5-1 – Essential words through word list 00:04:00
5-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
5-3- Exercise 2 Matching 00:00:00
5-4- EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
5-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
5-6-Video answers: Mini-test1 00:14:00
5-7 – Essential words through affixes 00:05:00
5-8 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:00:00
5-9 -Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
5-10 – Video answers: Mini-test2 00:14:00
--Critical Reasoning
5-1 – Critical Reasoning: Inference Questions 00:00:00
5-2 – CR -Mini-test 00:00:00
5-3 – Video Answers VR -Mini-test 00:13:00
--Reading
5-1 – Inference Questions 00:00:00
5-2 – Reading: Mini-test 00:00:00
5-3-Video answers:Reading Mini-test 00:18:00
--Writing
5-1 -Some People/Other People Type Issue Directions 00:20:00
5-2 – GRE Sample Issue 00:00:00
5-3 – Relative Clauses Quantity and Quality Expressions 00:04:00
5-4 – Writing Exercise 1 00:00:00
5-5- Week5:GRE Writing Homework(264) 00:00:00
--WEEK5 Final Test
1- WEEK5 Final Test 00:00:00
WEEK 6
--Vocabulary
6-1 – Essential words through word list 00:07:00
6-2 -Exercise 1:Gap-filling 00:00:00
6-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
6-4 -Exercise 3:Gap-filling 00:00:00
6-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
6-6 -Video Answers- Vocabulary Mini-test 1 00:14:00
6-7 – Essential words through affixes 00:06:00
6-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:00:00
6-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
6-10 – Answer Videos Vocabulary Mini-test 2 00:15:00
--Critical Reasoning
6-1 – Critical Reasoning: Discrepancy Questions 00:00:00
CR – Mini-test – 6-2 00:00:00
6-3 – Video Answers- VR-Mini-test 00:24:00
--Reading
6-1 -Organization Questions 00:00:00
6-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
6-3 – Video Answers- Reading-Mini-test 00:37:00
--Writing
6-1 – Claim/Reason Type Issue Directions 00:19:00
6-2 – Noun Clauses 00:05:00
6-3- Writing Exercise 1 00:00:00
6-4 – Position of NC 00:02:00
6-5 – Writing Exercise 2 00:00:00
6-6 – Subjunctive Mood 00:05:00
6-7 -Writing Exercise3 00:00:00
6-8 -Writing Exercise4 00:00:00
6-9- Week6:GRE Writing Homework(264) 00:00:00
دوره محدود
  • دوره عمومی
  • 18 هفته
49 دانشجو ثبت نام کرده