برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

در بخش پنل درسی مطالب با زدن دکمه کنار پنل می توانید فضای دسترسی به مطالب را بزرگتر کنید.

 

شروع دوره : دوشنبه 26مهر 1400

پایان دوره : دوشنبه 25 بهمن 1400

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Overview
1-1 – Overview 00:00:00
--Introduction
1-1 – First things first. 00:06:00
1-2- TOEFL iBT Test Registration and Centers. 00:04:00
1-3 – About TPO Tests and TOEFL iBT Course. 00:07:00
1-4 – Introduction to Reading. 00:08:00
1-5 – Introduction to Listening. 00:08:00
1-6 – Introduction to Speaking. 00:08:00
1-7 – Introduction to Writing. 00:07:00
1-8 – Introduction to Grammar and Vocabulary. 00:08:00
--Reading
1-1 – Getting Familiar with Reading Section. 00:16:00
1-2 – How to Start Reading. 00:06:00
1-3 – Sample Questions. 00:13:00
1-4 – Sample Questions. 00:12:00
1-5- Reading Test 1. 00:07:00
1-6- Reading Test 2. 00:05:00
1-7- Reading Test 3. 00:00:00
--Listening
1-1 – Getting familiar with listening section. 00:14:00
1-2 – To practice and improve listening skill. 00:21:00
1-3 – Main idea questions. 00:09:00
1-4 – Sample passage one. 00:16:00
1-5 – Sample passage two. 00:08:00
1-6 -Listening Test 1 00:07:00
1-7- Listening Test 2 00:08:00
1-8- Listening Test 3 00:10:00
1-9 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK1-244 00:00:00
--Speaking
1-1 – Getting familiar with speaking section. 00:04:00
1-2 – Task two of speaking section instructions. 00:05:00
1-3 – Speaking task two-first sample. 00:19:00
1-4 – Speaking task two- second sample. 00:12:00
1-5- Speaking task two- third sample. 00:11:00
1-6 – Speaking task two- fourth sample. 00:07:00
1-7 – Speaking task two- fifth sample. 00:07:00
1-8 – How to do your speaking assignments. 00:06:00
1-9 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK1-244 00:00:00
--Writing
1-1 – Getting Familiar with Writing Section. 00:16:00
1-2 – Independent Writing Task Planning and Time Management. 00:18:00
1-3- How to Write an Introduction. 00:19:00
1-4 – Sample Introductory Paragraphs. 00:14:00
1-5 – How to Do Your Writing Assignments 00:12:00
1-6 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK1-244 00:00:00
--Vocabulary
1-1- VOCABULARY. 00:00:00
--Writing Assignment
1- Writing Assignment 00:00:00
--Grammar
1-1 – GRAMMAR. 00:00:00
--Week 1 Assignments
1- Week 1 Assignments 00:00:00
ٌWEEK 2
--Overview
2-1 – Overview 00:00:00
--Reading
2-1 – Restatement Questions 00:16:00
2-2 – Sample Restatement Question 00:08:00
2-3 – Sample Restatement Question 00:09:00
2-4 – Vocabulary Questions, Tips and Sample Questions 00:12:00
2-5- Reading Test 1 00:00:00
2-6- Reading Test 2 00:00:00
2-7- Reading Test 3 00:05:00
2-8- Reading Test 4 00:05:00
2-9- Reading Test 5 00:00:00
--Listening
2-1- Listening For Details And Attitude 00:19:00
2-2 Listening Test1 00:00:00
2-3 Listening Test2 00:00:00
2-4 Listening Test3 00:00:00
2-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK2-244 00:00:00
--Speaking
2-1 – Speaking Task 4 Instructions 00:07:00
2-2- Speaking Task4 Sample One 00:15:00
2-3- Speaking Task4 Sample Two 00:08:00
2-4- Speaking Task4 Sample Three 00:10:00
2-5- Speaking Task4 Sample Four 00:11:00
2-6- Speaking Task4 Sample Five 00:08:00
2-7- How to Do Your Assignments 00:03:00
2-8 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK2-244 00:00:00
--Writing
2-1- First Remarks and a Review of Writing an Introduction 00:13:00
2-2- How to Write Body Paragraphs 00:18:00
2-3- Sample Body Paragraphs 00:21:00
2-4- More Sample Body Paragraphs 00:24:00
2-5- Cohesion 00:05:00
2-6 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK2-244 00:00:00
--Grammar
2-1- Sentence Types, Coordinating Conjunctions, Parallel Structure, Sentence Fragments 00:29:00
--Vocabulary
2-1- Vocaulary Quiz 00:00:00
2-2- VOCABULARY 00:00:00
--Week 2 Assignments
2- Week 2 Assignments 00:00:00
ٌWEEK 3
--Overview
3-1- Overview 00:00:00
--Reading
3-1- Instructions on Factual, Inference, Exception Questions 00:16:00
3-2- Sample Comprehension Questions 00:14:00
3-3- Sample Comprehension Questions 00:13:00
3-4 – Reading Test 00:00:00
--Listening
3-1- Purpose Questions 00:23:00
3-2 Listening Test1 00:00:00
3-3 Listening Test2 00:00:00
3-4 Listening Test3 00:00:00
3-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK3-244 00:00:00
--Speaking
3-1- Instructions on Speaking Task 1 00:16:00
3-2- Sample Task 1 Questions and Responses 00:14:00
3-3- Sample Task 1 Questions and Responses 00:20:00
3-4- An Important Note on Speaking Task 1 00:09:00
3-5- How to Do Your Assignments 00:06:00
3-6 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK3-244 00:00:00
--Writing
3-1- A two-sided essay 00:15:00
3-2- Writing A Conclusion 00:18:00
3-3 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK3-244 00:00:00
--Grammar
3-1- Conjunctive Adverbs, Inversion, Adverb Clauses 00:38:00
--Vocabulary
3-1- Vocabulary Quiz 00:00:00
3-2- Vocabulary 00:00:00
--Week 3 Assignments
3- Week 3 Assignments 00:00:00
ٌWEEK 4
--Overview
4-1- Overview 00:00:00
--Reading
4-1- Purpose Questions 00:20:00
4-2- Insertion Questions 00:15:00
4-3 – Reading Test 00:00:00
--Listening
4-1- Active Listening 00:16:00
4-2 Listening Test1 00:00:00
4-3 Listening Test2 00:00:00
4-4 Listening Test3 00:00:00
4-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK4-244 00:00:00
--Speaking
4-1- Reviewing Speaking Tasks 1,2 and 4 00:06:00
4-2 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK4-244 00:00:00
--Writing
4-1- Grammar in Writing-Part 1 00:25:00
4-2- Grammar in Writing-Part 2 00:24:00
4-3- Reviewing an Essay Written by a Top Scorer 00:19:00
4-4 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK4-244 00:00:00
--Grammar
4-1- Relative Clauses 00:45:00
--Vocabulary
4-1- Vocabulary Quiz 00:00:00
4-2- Vocabulary 00:00:00
--Week 4 Assignments
4- Week 4 Assignments 00:00:00
WEEK 5
--Overview
5-1- Overview 00:00:00
--Reading
5-1- Summary Questions 00:17:00
5-2 – Reading test 00:00:00
--Listening
5-1- A Review 00:09:00
5-2 Listening Test1 00:00:00
5-3 Listening Test2 00:00:00
5-4 Listening Test3 00:00:00
5-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK5-244 00:00:00
--Speaking
5-1- Instructions On Speaking Task3 00:11:00
5-2- Speaking Task 3- Sample One 00:18:00
5-3- Speaking Task 3- Sample Two 00:13:00
5-4- Speaking Task 3- Sample Three 00:12:00
5-5- Speaking Task 3- Sample Four 00:11:00
5-6- Speaking Task 3- Sample Five 00:11:00
5-7 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK5-244 00:00:00
--Writing
5-1- Instructions on Writing Integrated Task 00:44:00
5-2- A Mini Grammar Lesson 00:11:00
5-3- Writing Integrated Task Sample Two 00:19:00
5-4- How to Do Your Assignments 00:03:00
5-5 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK5-244 00:00:00
--Grammar
5-1- Conditional Sentences 00:29:00
--Vocabulary
5-1 – Vocabulary Quiz 00:00:00
5-2- VOCABULARY 00:00:00
--Week 5 Assignments
5- Week 5 Assignments 00:00:00
WEEK 6
--Overview
6-1- Overview 00:00:00
--Reading
6-1- Reading Question Types Review 00:00:00
6-2 – Reading Test 00:00:00
--Listening
6-1- Listening Question types review 00:06:00
6-2 Listening Test1 00:00:00
6-3 Listening Test2 00:00:00
6-4 Listening Test3 00:00:00
6-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK6-244 00:00:00
--Speaking
6-1- Speaking Task One Further Practice Part1 00:05:00
6-2- Speaking Task One Further Practice Part2 00:17:00
6-3- Speaking Task One Further Practice Part3 00:12:00
6-4- Speaking Task One Further Practice Part4 00:08:00
6-5- Speaking Task One Further Practice Part 5 00:08:00
6-6 – Speaking Task One Further Practice Part6 00:15:00
6-7- Week6 Assignments 00:02:00
6-8 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK6-244 00:00:00
--Writing
6-1- Writing Integrated Task Practice-Part 1 00:23:00
6-2- Writing Integrated Task Practice-Part 2 00:09:00
6-3 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK6-244 00:00:00
--Punctuation
6-1- Punctuation Mistakes 00:09:00
6-2- Punctuation Overview 00:07:00
6-3- Punctuation Phrases 00:05:00
6-4- Punctuation Compound Sentences FAN BOYS 00:09:00
6-5- Punctuation Compound Sentences- Conjunctive Adverbs 00:11:00
6-6- Punctuation Dependent Clauses 00:05:00
6-7- Punctuation Adverb Clauses 00:07:00
6-8- Punctuation Adjective Clauses 00:07:00
6-9- Punctuation Noun Clauses 00:03:00
6-10- Punctuation Final Review 00:05:00
--Grammar
6-1- Grammar 00:17:00
6-2- Grammar 00:11:00
--Vocabulary
6-1 – Vocabulary Quize 00:00:00
6-2- VOCABULARY 00:00:00
--week 6 Assignment
6- Week 6 Assignments 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

ثبت نام دوره از طریق ibtil
46 دانشجو ثبت نام کرد