برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

در بخش پنل درسی مطالب با زدن دکمه کنار پنل می توانید فضای دسترسی به مطالب را بزرگتر کنید.

 

 شروع دوره : شنبه 24 مهر 1400

پایان دوره : شنبه 23 بهمن 1400

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Overview
1-1 – Overview 00:00:00
--Introduction
1-1 – First things first. 00:06:00
1-2- TOEFL iBT Test Registration and Centers. 00:04:00
1-3 – About TPO Tests and TOEFL iBT Course. 00:07:00
1-4 – Introduction to Reading. 00:08:00
1-5 – Introduction to Listening. 00:08:00
1-6 – Introduction to Speaking. 00:08:00
1-7 – Introduction to Writing. 00:07:00
1-8 – Introduction to Grammar and Vocabulary. 00:08:00
--Reading
1-1 – Getting Familiar with Reading Section. 00:16:00
1-2 – How to Start Reading. 00:06:00
1-3 – Sample Questions. 00:13:00
1-4 – Sample Questions. 00:12:00
1-5- Reading Test 1. 00:07:00
1-6- Reading Test 2. 00:05:00
1-7- Reading Test 3. 00:00:00
--Listening
1-1 – Getting familiar with listening section. 00:14:00
1-2 – To practice and improve listening skill. 00:21:00
1-3 – Main idea questions. 00:09:00
1-4 – Sample passage one. 00:16:00
1-5 – Sample passage two. 00:08:00
1-6 -Listening Test 1 00:07:00
1-7- Listening Test 2 00:08:00
1-8- Listening Test 3 00:10:00
1-9 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK1-243 00:00:00
--Speaking
1-1 – Getting familiar with speaking section. 00:04:00
1-2 – Task two of speaking section instructions. 00:05:00
1-3 – Speaking task two-first sample. 00:19:00
1-4 – Speaking task two- second sample. 00:12:00
1-5- Speaking task two- third sample. 00:11:00
1-6 – Speaking task two- fourth sample. 00:07:00
1-7 – Speaking task two- fifth sample. 00:07:00
1-8 – How to do your speaking assignments. 00:06:00
1-9 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK1-243 00:00:00
--Writing
1-1 – Getting Familiar with Writing Section. 00:16:00
1-2 – Independent Writing Task Planning and Time Management. 00:18:00
1-3- How to Write an Introduction. 00:19:00
1-4 – Sample Introductory Paragraphs. 00:14:00
1-5 – How to Do Your Writing Assignments 00:12:00
1-6 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK1-243 00:00:00
--Vocabulary
1-1- VOCABULARY. 00:00:00
--Writing Assignment
1- Writing Assignment 00:00:00
--Grammar
1-1 – GRAMMAR. 00:00:00
--Week 1 Assignments
1- Week 1 Assignments 00:00:00
دوره محدود
46 دانشجو ثبت نام کرده