برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

در بخش پنل درسی مطالب با زدن دکمه کنار پنل می توانید فضای دسترسی به مطالب را بزرگتر کنید.

 

 

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Overview
1-1 – Overview رایگان 00:00:00
--Introduction
1-1 – First things first رایگان 00:06:00
1-2- TOEFL iBT Test Registration and Centers رایگان 00:04:00
1-3 – About TPO Tests and TOEFL iBT Course رایگان 00:07:00
1-4 – Introduction to Reading رایگان 00:08:00
1-5 – Introduction to Listening رایگان 00:08:00
1-6 – Introduction to Speaking رایگان 00:08:00
1-7 – Introduction to Writing رایگان 00:07:00
1-8 – Introduction to Grammar and Vocabulary رایگان 00:08:00
--Reading
1-1 – Getting Familiar with Reading Section رایگان 00:16:00
1-2 – How to Start Reading رایگان 00:06:00
1-3 – Sample Questions رایگان 00:13:00
1-4 – Sample Questions رایگان 00:12:00
1-5- Reading Test 1 رایگان 00:07:00
1-6- Reading Test 2 رایگان 00:05:00
1-7- Reading Test 3 رایگان 00:00:00
--Listening
1-1 – Getting familiar with listening section رایگان 00:14:00
1-2 – To practice and improve listening skill رایگان 00:21:00
1-3 – Main idea questions رایگان 00:09:00
1-4 – Sample passage one رایگان 00:16:00
1-5 – Sample passage two رایگان 00:08:00
1-6 -Listening Test 1 00:07:00
1-7- Listening Test 2 00:08:00
1-8- Listening Test 3 00:10:00
1-9 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK1-231 00:00:00
--Speaking
1-1 – Getting familiar with speaking section رایگان 00:04:00
1-2 – Task two of speaking section instructions رایگان 00:05:00
1-3 – Speaking task two-first sample رایگان 00:19:00
1-4 – Speaking task two- second sample رایگان 00:12:00
1-5- Speaking task two- third sample 00:11:00
1-6 – Speaking task two- fourth sample رایگان 00:07:00
1-7 – Speaking task two- fifth sample رایگان 00:07:00
1-8 – How to do your speaking assignments 00:06:00
1-9 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK1-231 00:00:00
--Writing
1-1 – Getting Familiar with Writing Section رایگان 00:16:00
1-2 – Independent Writing Task Planning and Time Management رایگان 00:18:00
1-3- How to Write an Introduction رایگان 00:19:00
1-4 – Sample Introductory Paragraphs رایگان 00:14:00
1-5 – How to Do Your Writing Assignments 00:12:00
1-6 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK1-231 00:00:00
--Vocabulary
1-1- VOCABULARY رایگان 00:00:00
--Writing Assignment
1- Writing Assignment 00:00:00
--Grammar
1-1 – GRAMMAR رایگان 00:00:00
--Week 1 Assignments
1- Week1 Assignments 00:00:00
WEEK 2
--Overview
2-1 – Overview 00:00:00
--Reading
2-1 – Restatement Questions 00:16:00
2-2 – Sample Restatement Question 00:08:00
2-3 – Sample Restatement Question 00:09:00
2-4 – Vocabulary Questions, Tips and Sample Questions 00:12:00
2-5- Reading Test 1 00:00:00
2-6- Reading Test 2 00:00:00
2-7- Reading Test 3 00:05:00
2-8- Reading Test 4 00:05:00
2-9- Reading Test 5 00:00:00
--Listening
2-1- Listening For Details And Attitude 00:19:00
2-2 Listening Test1 00:00:00
2-3 Listening Test2 00:00:00
2-4 Listening Test3 00:00:00
2-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK2-231 00:00:00
--Speaking
2-1 – Speaking Task 4 Instructions 00:07:00
2-2- Speaking Task4 Sample One 00:15:00
2-3- Speaking Task4 Sample Two 00:08:00
2-4- Speaking Task4 Sample Three 00:10:00
2-5- Speaking Task4 Sample Four 00:11:00
2-6- Speaking Task4 Sample Five 00:08:00
2-7- How to Do Your Assignments 00:05:00
2-8 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK2-231 00:00:00
--Writing
2-1- First Remarks and a Review of Writing an Introduction 00:13:00
2-2- How to Write Body Paragraphs 00:18:00
2-3- Sample Body Paragraphs 00:21:00
2-4- More Sample Body Paragraphs 00:24:00
2-5- Cohesion 00:05:00
2-6 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK2-231 00:00:00
--Grammar
2-1- Sentence Types, Coordinating Conjunctions, Parallel Structure, Sentence Fragments 00:29:00
--Vocabulary
2-1- Vocaulary Quiz 00:00:00
2-2- VOCABULARY 00:00:00
--Week 2 Assignments
2- Week 2 Assignments 00:00:00
WEEK 3
--Overview
3-1- Overview 00:00:00
--Reading
3-1- Instructions on Factual, Inference, Exception Questions 00:16:00
3-2- Sample Comprehension Questions 00:14:00
3-3- Sample Comprehension Questions 00:13:00
3-4 – Reading Test 00:00:00
--Listening
3-1- Purpose Questions 00:23:00
3-2 Listening Test1 00:00:00
3-3 Listening Test2 00:00:00
3-4 Listening Test3 00:00:00
3-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK3-231 00:00:00
--Speaking
3-1- Instructions on Speaking Task 1 00:16:00
3-2- Sample Task 1 Questions and Responses 00:14:00
3-3- Sample Task 1 Questions and Responses 00:20:00
3-4- An Important Note on Speaking Task 1 00:09:00
3-5- How to Do Your Assignments 00:06:00
3-6 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK3-231 00:00:00
--Writing
3-1- A two-sided essay 00:15:00
3-2- Writing A Conclusion 00:18:00
3-3 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK3-231 00:00:00
--Grammar
3-1- Conjunctive Adverbs, Inversion, Adverb Clauses 00:38:00
--Vocabulary
3-1- Vocabulary Quiz 00:00:00
3-2- Vocabulary 00:00:00
--Week 3 Assignments
3- Week 3 Assignments 00:00:00
WEEK 4
--Overview
4-1- Overview 00:00:00
--Reading
4-1- Purpose Questions 00:20:00
4-2- Insertion Questions 00:15:00
4-3 – Reading Test 00:00:00
--Listening
4-1- Active Listening 00:16:00
4-2 Listening Test1 00:00:00
4-3 Listening Test2 00:00:00
4-4 Listening Test3 00:00:00
4-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK4-231 00:00:00
--Speaking
4-1- Reviewing Speaking Tasks 1,2 and 4 00:06:00
4-2 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK4-231 00:00:00
--Writing
4-1- Grammar in Writing-Part 1 00:25:00
4-2- Grammar in Writing-Part 2 00:24:00
4-3- Reviewing an Essay Written by a Top Scorer 00:19:00
4-4 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK4-231 00:00:00
--Grammar
4-1- Relative Clauses 00:45:00
--Vocabulary
4-1- Vocabulary Quiz 00:00:00
4-2- Vocabulary 00:00:00
--Week 4 Assignments
4- Week 4 Assignments 00:00:00
WEEK 5
--Overview
5-1- Overview 00:00:00
--Reading
5-1- Summary Questions 00:17:00
5-2 – Reading test 00:00:00
--Listening
5-1- A Review 00:09:00
5-2 Listening Test1 00:00:00
5-3 Listening Test2 00:00:00
5-4 Listening Test3 00:00:00
5-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK5-231 00:00:00
--Speaking
5-1- Instructions On Speaking Task3 00:11:00
5-2- Speaking Task 3- Sample One 00:18:00
5-3- Speaking Task 3- Sample Two 00:13:00
5-4- Speaking Task 3- Sample Three 00:12:00
5-5- Speaking Task 3- Sample Four 00:11:00
5-6- Speaking Task 3- Sample Five 00:11:00
5-7 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK5-231 00:00:00
--Writing
5-1- Instructions on Writing Integrated Task 00:44:00
5-2- A Mini Grammar Lesson 00:11:00
5-3- Writing Integrated Task Sample Two 00:19:00
5-4- How to Do Your Assignments 00:03:00
5-5 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK5-231 00:00:00
--Grammar
5-1- Conditional Sentences 00:29:00
--Vocabulary
5-1 – Vocabulary Quiz 00:00:00
5-2- VOCABULARY 00:00:00
--Week 5 Assignments
5- Week 5 Assignments 00:00:00
WEEK 6
--Overview
6-1- Overview 00:00:00
--Reading
6-1- Reading Question Types Review 00:00:00
6-2 – Reading Test 00:00:00
--Listening
6-1- Listening Question types review 00:06:00
6-2 Listening Test1 00:00:00
6-3 Listening Test2 00:00:00
6-4 Listening Test3 00:00:00
6-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK6-231 00:00:00
--Speaking
6-1- Speaking Task One Further Practice Part1 00:05:00
6-2- Speaking Task One Further Practice Part2 00:17:00
6-3- Speaking Task One Further Practice Part3 00:12:00
6-4- Speaking Task One Further Practice Part4 00:08:00
6-5- Speaking Task One Further Practice Part5 00:08:00
6-6 – Speaking Task One Further Practice Part6 00:15:00
6-7- Week6 Assignments 00:02:00
6-8 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK6-231 00:00:00
--Writing
6-1- Writing Integrated Task Practice-Part 1 00:23:00
6-2- Writing Integrated Task Practice-Part 2 00:09:00
6-3 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK6-231 00:00:00
--Punctuation
6-1- Punctuation Mistakes 00:09:00
6-2- Punctuation Overview 00:07:00
6-3- Punctuation Phrases 00:05:00
6-4- Punctuation Compound Sentences FAN BOYS 00:09:00
6-5- Punctuation Compound Sentences- Conjunctive Adverbs 00:11:00
6-6- Punctuation Dependent Clauses 00:05:00
6-7- Punctuation Adverb Clauses 00:07:00
6-8- Punctuation Adjective Clauses 00:07:00
6-9- Punctuation Noun Clauses 00:03:00
6-10- Punctuation Final Review 00:05:00
--Grammar
6-1- Grammar 00:17:00
6-2- Grammar 00:11:00
--Vocabulary
6-1 – Vocabulary Quize 00:00:00
6-2- VOCABULARY 00:00:00
--week 6 Assignment
6- Week 6 Assignments 00:00:00
WEEK 7
--Overview
7-1- Overview 00:00:00
--Reading
7-1- Reading Week7 00:02:00
7-2 – Reading test 00:00:00
--Listening
7-1- Listening Week 7 00:03:00
7-2 Listening Test1 00:00:00
7-3 Listening Test2 00:00:00
7-4 Listening Test3 00:00:00
7-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK7-231 00:00:00
--Speaking
7-1- Speaking Useful File 00:05:00
7-2- Speaking Tasks One and Two Practice 00:17:00
7-3- Speaking Tasks3 and4 Practice 00:20:00
7-4- Speaking Task One Further Practice Part1 00:06:00
7-5- Speaking Task One Further Practice Part2 00:09:00
7-6- Speaking Task One Further Practice Part3 00:15:00
7-7 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK7-231 00:00:00
--Writing
7-1 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK7-231 00:00:00
--Vocabulary
7-1 – Vocabulary Quize 00:00:00
7-2- VOCABULARY 00:00:00
--WEEK 7 Assignments
7- Week 7 Assignments 00:00:00
WEEK 8
8-1 – Final Remarks 01:56:00
8-2 – TOEFL HOMEWORK:WEEK8 – 231 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
  • 200,000 تومان هر منقضی شده
  • منقضی شده
47 دانشجو ثبت نام کرد