برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

در بخش پنل درسی مطالب با زدن دکمه کنار پنل می توانید فضای دسترسی به مطالب را بزرگتر کنید.

برنامه درسی دوره

WEEK 1
Necessary Files For Week 1 رایگان 00:00:00
--Introduction
1-1-Introduction 01:00:00
--Reading
1-1 – Reading course رایگان 00:46:00
1-2- Reading Test 1 رایگان 00:07:00
1-3- Reading Test 2 رایگان 00:05:00
1-4- Reading Test 3 رایگان 00:00:00
--Listening
1-1 – Listening course رایگان 01:05:00
1-2 -Listening Test 1 رایگان 00:07:00
1-3- Listening Test 2 رایگان 00:08:00
1-4- Listening Test 3 رایگان 00:10:00
1-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK1-219 00:00:00
--Speaking
1-1 – Speaking course رایگان 01:06:00
1-2 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK1-219 00:00:00
--Writing
1-1 – Writing course رایگان 00:00:00
1-2 – TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK1-219 00:00:00
WEEK 2
Necessary Files For Week 2 00:00:00
--Reading
2-1 – Reading Course 00:43:00
2-2- Reading Test 1 00:00:00
2-3- Reading Test 2 00:00:00
2-4- Reading Test 3 00:05:00
2-5- Reading Test 4 00:05:00
2-6- Reading Test 5 00:00:00
--Listening
2-1 – Listening course 00:19:00
2-2 Listening Test1 00:00:00
2-3 Listening Test2 00:00:00
2-4 Listening Test3 00:00:00
2-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK2-219 00:00:00
--Speaking
2-1 – Speaking Course 00:59:00
2-2 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK2-219 00:00:00
--Writing
2-1 – Writing course 01:06:00
2-2- TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK2-219 00:00:00
--Grammar
2-1 -Grammar 00:29:00
--Vocabulary
2-1 – Vocabulary 00:05:00
WEEK 3
Necessary Files For Week 3 00:00:00
--Reading
3-1 – Reading course 00:43:00
3-2 – Reading Test 00:00:00
--Listening
3-1 – Listening course 00:23:00
3-2 Listening Test1 00:00:00
3-3 Listening Test2 00:00:00
3-4 Listening Test3 00:00:00
3-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK3-219 00:00:00
--Speaking
3-1 – Speaking course 01:10:00
3-2 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK3-219 00:00:00
--Writing
3-1 – Writing course 00:58:00
3-2- TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK3-219 00:00:00
--Grammar
3-1 – Grammar 00:38:00
--Vocabulary
3-1 – Vocabulary 00:00:00
WEEK 4
Necessary Files For Week 4 00:00:00
--Reading
4-1 – Reading course 00:34:00
4-2 – Reading Test 00:00:00
--Listening
4-1 – Listening course 00:16:00
4-2 Listening Test1 00:00:00
4-3 Listening Test2 00:00:00
4-4 Listening Test3 00:00:00
4-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK4-219 00:00:00
--Speaking
4-1 – Speaking course 00:05:00
42 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK4-219 00:00:00
--Writing
4-1 – Writing course 00:00:00
4-2- TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK4-219 00:00:00
--Grammar
4-1 – Grammar 00:45:00
--Vocabulary
4-1 – Vocabulary 00:00:00
WEEK 5
--Reading
5-1 – Reading course 00:17:00
5-2 – Reading test 00:00:00
--Listening
5-1 – Listening course 00:09:00
5-2 Listening Test1 00:00:00
5-3 Listening Test2 00:00:00
5-4 Listening Test3 00:00:00
5-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK5-219 00:00:00
--Speaking
5-1 – Speaking course 01:15:00
5-2 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK5-219 00:00:00
--Writing
5-1 – Writing course 01:15:00
5-2- TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK5-219 00:00:00
--Grammar
5-1 -Grammar 00:29:00
--Vocabulary
5-1 – Vocabulary 00:00:00
WEEK 6
Necessary Files For Week 6 00:00:00
--Reading
6-1 – Reading course 00:12:00
6-2 – Reading Test 00:00:00
--Listening
6-1 – Listening course 00:06:00
6-2 Listening Test1 00:00:00
6-3 Listening Test2 00:00:00
6-4 Listening Test3 00:00:00
6-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK6-219 00:00:00
--Speaking
6-1 – Speaking course 01:05:00
6-2 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK6-219 00:00:00
--Writing
6-1 – Writing course 00:31:00
6-2- TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK6-219 00:00:00
--Punctuation
6-1 – Punctuation 01:04:00
--Grammar
6-1 – Grammar 00:27:00
--Vocabulary
6-1 – Vocabulary 00:00:00
WEEK 7
Necessary Files For Week 7 00:00:00
--Reading
7-1 – Reading course 00:02:00
7-2 – Reading test 00:00:00
--Listening
7-1 – Listening course 00:03:00
7-2 Listening Test1 00:00:00
7-3 Listening Test2 00:00:00
7-4 Listening Test3 00:00:00
7-5 – TOEFL HOMEWORK LISTENING & READING:WEEK7-219 00:00:00
--Speaking
7-1 – Speaking Course 01:10:00
7-2 – TOEFL HOMEWORK SPEAKING:WEEK7-219 00:00:00
--Writing
7-1- TOEFL HOMEWORK WRITING:WEEK7-219 00:00:00
--Vocabulary
7-1 – Vocabulary 00:00:00
WEEK 8
8-1 – Final Remarks 01:56:00
8-2 – TOEFL HOMEWORK:WEEK8 – 219 00:00:00
دوره محدود
  • دوره عمومی
  • 18 هفته
44 دانشجو ثبت نام کرده

ساعات تماس

کارشناس دپارتمان زبان انگلیسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت هشت صبح الی چهار عصر و پنجشنبه ها تا ساعت 13 غیر از تعطیلات رسمی پاسخگوی تماسهای شما می باشد. در صورت نیاز می توانید پیام های خود را به info@ibtil.org ارسال نمایید.

ساعت 12 الی 13:30 وقت نماز و نهار می باشد.

کارشناس دپارتمان : محمدرضا جهانشیری

ارتباط با ما

خیابان وصال – کوچه فردانش – پلاک 3 – دانشگاه علم و فرهنگ – دپارتمان زبان دکتر برزآبادی- پلاک 3

ایمیل: info@ibtil.org

تلفن تماس: 91300614-021