برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

در بخش پنل درسی مطالب با زدن دکمه کنار پنل می توانید فضای دسترسی به مطالب را بزرگتر کنید.

 

 

برنامه درسی دوره

هفته اول
-- مقدمه
1-1-Introduction 01:00:00
--ریدینگ
1-1 – Reading course رایگان 00:46:00
1-2- Reading Test 1 رایگان 00:07:00
1-3- Reading Test 2 رایگان 00:05:00
1-4- Reading Test 3 رایگان 00:00:00
--لیسنینگ
1-1 – Listening course رایگان 01:05:00
1-2 -Listening Test 1 رایگان 00:07:00
1-3- Listening Test 2 رایگان 00:08:00
1-4- Listening Test 3 رایگان 00:10:00
--اسپیکینگ
1-1 – Speaking course رایگان 01:06:00
--رایتینگ
1-1 – Writing course رایگان 00:00:00
هفته دوم
--ریدینگ
2-1 – Reading Course 00:43:00
2-2- Reading Test 1 00:00:00
2-3- Reading Test 2 00:00:00
2-4- Reading Test 3 00:05:00
2-5- Reading Test 4 00:05:00
2-6- Reading Test 5 00:00:00
--لیسنینگ
2-1 – Listening course 00:19:00
2-2 Listening Test1 00:00:00
2-3 Listening Test2 00:00:00
2-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
2-1 – Speaking Course 00:59:00
--رایتینگ
2-1 – Writing course 01:06:00
--گرامر
2-1 -Grammar 00:29:00
--لغت
2-1 – Vocabulary 00:05:00
هفته سوم
--ریدینگ
3-1 – Reading course 00:43:00
3-2 – Reading Test 00:00:00
--لیسنینگ
3-1 – Listening course 00:23:00
3-2 Listening Test1 00:00:00
3-3 Listening Test2 00:00:00
3-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
3-1- 01:10:00
--رایتینگ
3-1 – Writing course 00:58:00
--گرامر
3-1 – Grammar 00:38:00
--لغت
3-1 – Vocabulary 00:00:00
هفته چهارم
--ریدینگ
4-1 – Reading course 00:34:00
4-2 – Reading Test 00:00:00
--لیسنینگ
4-1 – Listening course 00:16:00
4-2 Listening Test1 00:00:00
4-3 Listening Test2 00:00:00
4-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
4-1 – Speaking course 00:05:00
--رایتینگ
4-1 – Writing course 00:00:00
--گرامر
4-1 – Grammar 00:45:00
--لغت
4-1 – Vocabulary 00:00:00
هفته پنجم
--ریدینگ
5-1 – Reading course 00:17:00
5-2 – Reading test 00:00:00
--لیسنینگ
5-1 – Listening course 00:09:00
5-2 Listening Test1 00:00:00
5-3 Listening Test2 00:00:00
5-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
5-1 – Speaking course 01:15:00
--رایتینگ
5-1 – Writing course 01:15:00
--گرامر
5-1 -Grammar 00:29:00
--لغت
5-1 – Vocabulary 00:00:00
هفته ششم
--ریدینگ
6-1 – Reading course 00:12:00
6-2 – Reading Test 00:00:00
--لیسنینگ
6-1 – Listening course 00:06:00
6-2 Listening Test1 00:00:00
6-3 Listening Test2 00:00:00
6-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
6-1 – Speaking course 01:05:00
--رایتینگ
6-1 – Writing course 00:31:00
--Punctuation
6-1 – Punctuation 01:04:00
--گرامر
6-1 – Grammar 00:27:00
--لغت
6-1 – Vocabulary 00:00:00
هفته هفتم
--ریدینگ
7-1 – Reading course 00:02:00
7-2 – Reading test 00:00:00
--لیسنینگ
7-1 – Listening course 00:03:00
7-2 Listening Test1 00:00:00
7-3 Listening Test2 00:00:00
7-4 Listening Test3 00:00:00
--اسپیکینگ
7-1 – Speaking Course 01:10:00
--لغت
7-1 – Vocabulary 00:00:00
هفته هشتم
8-1 – Final Remarks 01:56:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
  • ثبت نام از طریق ibtil
  • منقضی شده
28 دانشجو ثبت نام کرد