برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

در بخش پنل درسی مطالب با زدن دکمه کنار پنل می توانید فضای دسترسی به مطالب را بزرگتر کنید.

 

 

برنامه درسی دوره

WEEK 1
1-1 : GRE Arithmetic-Part1 رایگان 01:05:00
1-2 : Arithmetic Exercise 1 00:00:00
1-3 :Video Answer: Exercise 1 رایگان 00:16:00
1-4 :Activity 1 رایگان 00:00:00
1-5 :Activity 2 رایگان 00:20:00
1-6 :GRE Arithmetic-Part2 رایگان 00:00:00
1-7: Arithmetic Exercise 2 00:00:00
1-8 :Video Answer: Exercise 2 رایگان 00:21:00
1-9: Arithmetic Activity 3 00:00:00
1-10: GRE Arithmetic-Part3 رایگان 00:22:00
1-11: Arithmetic Exercise 3 00:00:00
1-12: Video Answer: Exercise 3 رایگان 00:00:00
1-13: Arithmetic Activity 4 00:00:00
WEEK 2
2-0 – review(1) 00:00:00
2-0 – review(2) 00:00:00
2-1 : GRE Arithmetic – part1 00:22:00
2-2 – Arithmetic Exercise1 00:00:00
2-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 00:15:00
2-4 – Arithmetic Exercise2 00:00:00
2-5 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:12:00
2-6 : GRE Arithmetic – part2 00:10:00
2-7 – Arithmetic Exercise3 00:00:00
2-8 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:06:00
2-9 : GRE Arithmetic – part3 00:14:00
2-10 – Arithmetic Exercise4 00:00:00
2-11 – Video Answer:Arithmetic Exercise4 00:09:00
2-12 : GRE Arithmetic – part4 00:14:00
2-13 – Arithmetic Exercise5 00:00:00
2-14 – Video Answer:Arithmetic Exercise5 00:08:00
2-15 : GRE Arithmetic – part5 00:05:00
WEEK 3
3-0 – review(1) 00:00:00
3-0 – review(2) 00:00:00
3-1 : GRE Arithmetic – part1 00:50:00
3-2 – Arithmetic Exercise1:Linear Equations 00:00:00
3-3 : GRE Arithmetic – part2 00:25:00
3-4 – Arithmetic Exercise2:LINE – POINT – DISTANCE 00:00:00
3-5 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:08:00
3-6 : GRE Arithmetic – part3 00:17:00
3-7 – Arithmetic Exercise3:INEQUALITIES 00:00:00
3-8 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:00:00
3-9 : GRE Arithmetic – part4 00:24:00
3-10 – Arithmetic Exercise4:System Of Equation 00:00:00
3-11 – Video Answer:Arithmetic Exercise4 00:29:00
WEEK 4
4-1 – review of arithmatic(1) 00:00:00
4-2 – Review of arithmatic(2) 00:00:00
4-3 – Review of algebra till know 00:00:00
4-4 – GRE Arithmetic – part1 01:04:00
4-5 – GRE Arithmetic – part2 00:25:00
4-6 – Arithmetic Exercise:Multiplying and Factoring 00:00:00
4-7 – Video Answer:Arithmetic Exercise 00:09:00
4-8 – Arithmetic Exercise:Quadratic 00:00:00
4-9 – Video Answer:Arithmetic Exercise 00:16:00
4-10 : GRE Arithmetic – part3 00:00:00
4-11 – Arithmetic Exercise:Function 00:00:00
4-12 – Video Answer:Arithmetic Exercise 00:11:00
WEEK 5
5-1 – GRE Arithmetic:line, angle 00:45:00
5-2 – Arithmetic Exercise:question set 1 00:00:00
5-3 – Arithmetic Exercise:question set 2 00:00:00
5-4 – Video Answer:question set 2 00:17:00
5-5 – GRE Arithmetic:Triangle 01:00:00
5-6 – Arithmetic Exercise:question set 3 00:00:00
5-7 – Video Answer:question set 3 00:20:00
5-8 – GRE Arithmetic:quadrilaterals 00:14:00
5-9 – Arithmetic Exercise:question set 4 00:00:00
5-10 – Video Answer:question set 4 00:07:00
WEEK 6
6-0 -Review 1 00:00:00
6-1- GRE Arithmetic:Quadrilaterals 00:17:00
6-2 – Arithmetic Exercise1 00:00:00
6-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 00:09:00
6-4 – GRE Arithmetic: Circle 00:17:00
6-5 – Arithmetic Exercise2 00:00:00
6-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:10:00
6-7 – GRE Arithmetic:Volumes 00:14:00
6-8 – Arithmetic Exercise3 00:00:00
6-9 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:14:00
WEEK7
7-0 -Review 1 00:00:00
7-1 – GRE Arithmetic:part1 00:34:00
7-2-Example – 5 sets 00:29:00
7-3 – Arithmetic Exercise1 00:00:00
7-4 – GRE Arithmetic:part2 00:28:00
7-5 – Arithmetic Exercise2 00:00:00
7-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:00:00
WEEK 8
8-1 : GRE Arithmetic-Part1 00:16:00
8-2: Arithmetic Exercise 1 00:00:00
8-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 00:10:00
8-4 : GRE Arithmetic – part2 00:00:00
8-5: Arithmetic Exercise 2 00:00:00
8-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:00:00
8-7 : GRE Arithmetic – part3 00:26:00
8-8 : GRE Arithmetic – part4 00:22:00
8-9: Arithmetic Exercise 3 00:00:00
8-10 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:18:00
8-11: Arithmetic Exercise 4 – Graph Review 00:00:00
WEEK 9
9-1: GRE Arithmetic-Section 1 01:00:00
9-2: GRE Arithmetic-Section 2 00:37:00
WEEK 10
10-1: GRE Arithmetic-Section 1 00:00:00
10-2: GRE Arithmetic-Section 2 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
  • ثبت نام از طریق ibtil
  • منقضی شده
23 دانشجو ثبت نام کرد