شروع دوره : سه شنبه 20 مهر1400

پایان دوره : سه شنبه 26 بهمن 1400

برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.

 

 

 

برنامه درسی دوره

WEEK 1
1-1 : GRE Arithmetic-Part1. 01:05:00
1-2 : Arithmetic Exercise 1 00:00:00
1-3 :Video Answer: Exercise 1. رایگان 00:16:00
1-4 :Activity 1. رایگان 00:00:00
1-5 :Activity 2. رایگان 00:20:00
1-6 :GRE Arithmetic-Part2. 00:00:00
1-7: Arithmetic Exercise 2 00:00:00
1-8 :Video Answer: Exercise 2. 00:21:00
1-9: Arithmetic Activity3 00:00:00
1-10: GRE Arithmetic-Part3. 00:22:00
1-11: Arithmetic Exercise 3 00:00:00
1-12: Video Answer: Exercise 3. 00:00:00
1-13: Arithmetic Activity4 00:00:00
دوره محدود
  • دوره عمومی
  • 16 هفته
24 دانشجو ثبت نام کرده