شروع دوره : شنبه 16 مرداد 1400
پایان دوره : شنبه 20 آذر 1400

برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.

 

 

برنامه درسی دوره

WEEK 1
1-1 : GRE Arithmetic-Part1 رایگان 01:05:00
1-2 : Arithmetic Exercise 1 00:00:00
1-3 :Video Answer: Exercise 1 رایگان 00:16:00
1-4 :Activity 1 رایگان 00:00:00
1-5 :Activity 2 رایگان 00:20:00
1-6 :GRE Arithmetic-Part2 رایگان 00:00:00
1-7: Arithmetic Exercise 2 00:00:00
1-8 :Video Answer: Exercise 2 رایگان 00:21:00
1-9: Arithmetic Activity 3 00:00:00
1-10: GRE Arithmetic-Part3 رایگان 00:22:00
1-11: Arithmetic Exercise 3 00:00:00
1-12: Video Answer: Exercise 3 رایگان 00:00:00
1-13: Arithmetic Activity 4 00:00:00
WEEK 2
2-0 – review(1) 00:00:00
2-0 – review(2) 00:00:00
2-1 : GRE Arithmetic – part1 00:22:00
2-2 – Arithmetic Exercise1 00:00:00
2-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 00:15:00
2-4 – Arithmetic Exercise2 00:00:00
2-5 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:12:00
2-6 : GRE Arithmetic – part2 00:10:00
2-7 – Arithmetic Exercise3 00:00:00
2-8 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:06:00
2-9 : GRE Arithmetic – part3 00:14:00
2-10 – Arithmetic Exercise4 00:00:00
2-11 – Video Answer:Arithmetic Exercise4 00:09:00
2-12 : GRE Arithmetic – part4 00:14:00
2-13 – Arithmetic Exercise5 00:00:00
2-14 – Video Answer:Arithmetic Exercise5 00:08:00
2-15 : GRE Arithmetic – part5 00:05:00
WEEK 3
3-0 – review(1) 00:00:00
3-0 – review(2) 00:00:00
3-1 : GRE Arithmetic – part1 00:50:00
3-2 – Arithmetic Exercise1:Linear Equations 00:00:00
3-3 : GRE Arithmetic – part2 00:25:00
3-4 – Arithmetic Exercise2:LINE – POINT – DISTANCE 00:00:00
3-5 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:08:00
3-6 : GRE Arithmetic – part3 00:17:00
3-7 – Arithmetic Exercise3:INEQUALITIES 00:00:00
3-8 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:00:00
3-9 : GRE Arithmetic – part4 00:24:00
3-10 – Arithmetic Exercise4:System Of Equation 00:00:00
3-11 – Video Answer:Arithmetic Exercise4 00:29:00
WEEK 4
4-1 – review of arithmatic(1) 00:00:00
4-2 – Review of arithmatic(2) 00:00:00
4-3 – Review of algebra till know 00:00:00
4-4 – GRE Arithmetic – part1 01:04:00
4-5 – GRE Arithmetic – part2 00:25:00
4-6 – Arithmetic Exercise:Multiplying and Factoring 00:00:00
4-7 – Video Answer:Arithmetic Exercise 00:09:00
4-8 – Arithmetic Exercise:Quadratic 00:00:00
4-9 – Video Answer:Arithmetic Exercise 00:16:00
4-10 : GRE Arithmetic – part3 00:00:00
4-11 – Arithmetic Exercise:Function 00:00:00
4-12 – Video Answer:Arithmetic Exercise 00:11:00
WEEK 5
5-1 – GRE Arithmetic:line, angle 00:45:00
5-2 – Arithmetic Exercise:question set 1 00:00:00
5-3 – Arithmetic Exercise:question set 2 00:00:00
5-4 – Video Answer:question set 2 00:17:00
5-5 – GRE Arithmetic:Triangle 01:00:00
5-6 – Arithmetic Exercise:question set 3 00:00:00
5-7 – Video Answer:question set 3 00:20:00
5-8 – GRE Arithmetic:quadrilaterals 00:14:00
5-9 – Arithmetic Exercise:question set 4 00:00:00
5-10 – Video Answer:question set 4 00:07:00
WEEK 6
6-0 -Review 1 00:00:00
6-1- GRE Arithmetic:Quadrilaterals 00:17:00
6-2 – Arithmetic Exercise1 00:00:00
6-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 00:09:00
6-4 – GRE Arithmetic: Circle 00:17:00
6-5 – Arithmetic Exercise2 00:00:00
6-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:10:00
6-7 – GRE Arithmetic:Volumes 00:14:00
6-8 – Arithmetic Exercise3 00:00:00
6-9 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:14:00
WEEK 7
7-0 -Review 1 00:00:00
7-1 – GRE Arithmetic:part1 00:34:00
7-2-Example – 5 sets 00:29:00
7-3 – Arithmetic Exercise1 00:00:00
7-4 – GRE Arithmetic:part2 00:28:00
7-5 – Arithmetic Exercise2 00:00:00
7-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:00:00
WEEK 8
8-1 : GRE Arithmetic-Part1 00:16:00
8-2: Arithmetic Exercise 1 00:00:00
8-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 00:10:00
8-4 : GRE Arithmetic – part2 00:00:00
8-5: Arithmetic Exercise 2 00:00:00
8-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 00:00:00
8-7 : GRE Arithmetic – part3 00:26:00
8-8 : GRE Arithmetic – part4 00:22:00
8-9: Arithmetic Exercise 3 00:00:00
8-10 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 00:18:00
8-11: Arithmetic Exercise 4 – Graph Review 00:00:00
WEEK 9
9-1: GRE Arithmetic-Section 1 01:00:00
9-2: GRE Arithmetic-Section 2 00:37:00
WEEK 10
10-1: GRE Arithmetic-Section 1 00:00:00
10-2: GRE Arithmetic-Section 2 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
  • 200,000 تومان هر 31 روز
  • منقضی شده
25 دانشجو ثبت نام کرد