توجه!! برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.

 

شروع دوره : پنجشنبه 4 آذر 1400

پایان دوره : پنجشنبه 18 فروردین 1401

برنامه درسی دوره

WEEK 1
--Reading
0.0 – Stated Information Questions. 00:00:00
1.1 – Pre-Video Exercise1- Mini_test 1. 00:03:00
1.1 – Exercise1- Mini_test1. 00:00:00
1.2 – Pre-Video Exercise2- Mini_test 2. 00:00:00
1.2 – Exercise2- Mini_test2. 00:00:00
1.3 -Pre-Video Exercise3- Mini_test 3. 00:00:00
1.3 – Exercise3- Mini_test3. 00:00:00
1.4 – Pre-Video Exercise4- Mini_test 4. 00:00:00
1.4 – Exercise4- Mini_test4. 00:00:00
1.5 -Pre-Video Exercise5- Mini_test 5. 00:00:00
1.5 – Exercise5- Mini_test5 رایگان 00:00:00
1.6- WEEK 1- READING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
1.1 – Information on the Writing Section of TOEFL iBT. 00:00:00
1.2 – Overview of TOEFL iBT Writing Task1. 00:00:00
1.3 – Note-taking Strategy-Reading. 00:00:00
1.4 – Note-taking Strategy- Listening. 00:00:00
1.5 – How to Write an Introduction in Task1. 00:00:00
1.6 – Writing the body paragraphs. 00:00:00
1.7 – Paraphrasing. 00:00:00
1.8 – Sample Response. 00:00:00
1.9 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK1 – (67 00:00:00
1.10- WEEK 1- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
1.1 -Introduction. 00:00:00
1.2 – Problems & Note Taking. 00:00:00
1.3 -.Main Idea Question 00:00:00
1.4 – Main Idea Practice With Conversation. 00:00:00
1.5 – Main Idea Practice With Lecture. 00:00:00
1.6 – Practice with TPO. 00:00:00
1.7- WEEK 1- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
1.1 – Introduction To Speaking. 00:00:00
1.2 – Features Raters Listen For. 00:00:00
1.3 – Introduction to Task1. 00:00:00
1.4 – Giving Good Thesis Statements & Reasons. 00:00:00
1.5 – More Samples. 00:17:00
1.6 – Tools To Use. 00:00:00
1.7 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK1 – (67 00:00:00
1.8- WEEK 1- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
1.1 – Countable Nouns. 00:00:00
1.2 – Uncountable Nouns. 00:00:00
1.3 – Compound Nouns. 00:00:00
1.4 – Grammar Exercise A. 00:00:00
1.5 – Grammar Exercise B. 00:00:00
1.6 – Grammar Exercise C. 00:00:00
1.7 – Grammar Exercise D. 00:00:00
1.8 – Determiners 1. 00:00:00
1.9 – Determiners 2. 00:00:00
1.10 – Determiners 3. 00:00:00
1.11 – Grammar Exercise A. 00:00:00
1.12 – Grammar Exercise B. 00:00:00
1.13 – Grammar Exercise C. 00:00:00
1.14 – Grammar Exercise D. 00:00:00
--Vocabulary
1.1 – Word List. 00:00:00
1.2 – Vocabulary Exercise 1. 00:00:00
1.3 – Guessing Pronunciation Pre-Video. 00:00:00
1.4 – Vocabulary Exercise2- Guessing Practice. 00:00:00
1.5 – Vocabulary Exercise 3. 00:00:00
1.6 – Latin Root 1 Pre-Video. 00:00:00
1.7 – Vocabulary Exercise 4. 00:00:00
1.8 – Latin Root 2 Pre-Video. 00:00:00
1.9 – Vocabulary Exercise 5. 00:00:00
1.10 – Latin Root 3 Pre-Video. 00:00:00
1.11 – Vocabulary Exercise 6. 00:00:00
WEEK 2
--Reading
2.1 – Unstated IQ Pre-Video 00:04:00
2.2 – Unstated IQ Pre-Video 00:05:00
2.3 – Mini-Test 1 Pre-Video 00:02:00
2.4 – Mini-test 1 00:00:00
2.5 – Mini-Test1 Post-Video 00:04:00
2.6 – Mini-test 2 Pre-Video 00:02:00
2.7 – Mini-test 2 00:00:00
2.8 – Mini-test2 Post-Video 00:05:00
2.9 – Mini-test 3 Pre-Video 00:02:00
2.10 – Mini-test 3 00:00:00
2.11 – Mini-test 3 Post-Video 00:04:00
2.12 – Mini-test 4 Pre-Video 00:04:00
2.13 – Mini-test 4 00:00:00
2.14 – Mini-test 4 Post-Video 00:01:00
2.15 – Mini-test 5 Pre-Video 00:02:00
2.16 – Mini-test 5 00:00:00
2.17 – Mini-test 5 Post-Video 00:04:00
2.18 – WEEK 2- READING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
2.1 – Introduction to Week2 00:00:00
2.2 – Reading-Note-taking 00:00:00
2.3 – Listening-Note-taking 00:00:00
2.4 – Writing the Introduction 00:00:00
2.5 – Writing the Body paragraphs 00:00:00
2.6 – Writing the Conclusion 00:00:00
2.7 – Analysis of sample student response1 00:00:00
2.8 – Analysis of sample student response2 00:00:00
2.9 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK2 – (67 00:00:00
2.10 – WEEK 2- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
2.1 – Detail Question 00:00:00
2.2.1 – Detail Practice With Conversation – Intro 00:00:00
2.2.2 – Listening Exercise 00:00:00
2.2.3 – Detail Practice With Conversation – analysis 00:00:00
2.3.1 – Listening Exercise 00:00:00
2.3.2 – Detail Practice With Lecture – analysis 00:00:00
2.4.1 -Listening Exercise 00:00:00
2.4.2 – Practice with TPO 00:00:00
2.5 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK2 – (67) 00:00:00
2.6 – WEEK 2- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
2.1 – Introduction to Task 1 – Next Types 00:00:00
2.2 – Giving Good Explanations 00:00:00
2.3 – More Samples 00:00:00
2.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK2 – (67 00:00:00
2.5 – WEEK 2- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
2.1 – Present Simple 00:00:00
2.2 – Present Progressive 00:00:00
2.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
2.4 – Past Simple 00:00:00
2.5 – Past Progressive 00:00:00
2.6 – Used to and Would 00:00:00
2.7 – Past Perfect Simple 00:00:00
2.8 – Past Perfect Progressive 00:00:00
2.9.1 – Grammar Exercise B 00:00:00
2.9.2 – Grammar Exercise C 00:00:00
2.10 – Present Perfect Simple 00:00:00
2.11 – Present Perfect Progressive 00:00:00
2.12.1 – Grammar Exercise D 00:00:00
2.12.2 – Grammar Exercise E 00:00:00
2.13 – Future Simple 00:00:00
2.14 – Future Progressive 00:00:00
2.15 – Future Perfect Simple 00:00:00
2.16 – Future Perfect Progressive 00:00:00
2.17.1 – Grammar Exercise F 00:00:00
2.17.2 – Grammar Exercise G 00:00:00
2.18 – Grammar Revision Exercise 00:00:00
--Vocabulary
2.1 – Word List 00:06:00
2.2- Vocabulary Exercise 1 00:00:00
2.3 – Guessing Pronunciation Pre-Video 00:06:00
2.4 – Guessing Practice Exercise 2 00:00:00
2.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
2.6 – Latin Root 1 Pre-Video 00:03:00
2.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
2.8 – Latin Roots 2 Pre-Video 00:02:00
2.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
2.10 – Latin Roots 3= ce-cede-ceed 00:03:00
2.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
2.12- Review Vocabulary Exercise 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
39 دانشجو ثبت نام کرد