توجه!! برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.

 

شروع دوره : یکشنبه 31 مرداد 1400
پایان دوره : یکشنبه 5 دی 1400 

 

برنامه درسی دوره

WEEK1
--Reading
0.0 – Stated Information Questions. 00:00:00
1.1 – Pre-Video Exercise1- Mini_test 1. 00:03:00
1.1 – Exercise1- Mini_test1. 00:00:00
1.2 – Pre-Video Exercise2- Mini_test 2. 00:00:00
1.2 – Exercise2- Mini_test2. 00:00:00
1.3 -Pre-Video Exercise3- Mini_test 3. 00:00:00
1.3 – Exercise3- Mini_test3. 00:00:00
1.4 – Pre-Video Exercise4- Mini_test 4. 00:00:00
1.4 – Exercise4- Mini_test4. 00:00:00
1.5 -Pre-Video Exercise5- Mini_test 5. 00:00:00
1.5 – Exercise5- Mini_test5. 00:00:00
1.6- WEEK 1- READING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
1.1 – Information on the Writing Section of TOEFL iBT. 00:00:00
1.2 – Overview of TOEFL iBT Writing Task1. 00:00:00
1.3 – Note-taking Strategy-Reading. 00:00:00
1.4 – Note-taking Strategy- Listening. 00:00:00
1.5 – How to Write an Introduction in Task1. 00:00:00
1.6 – Writing the body paragraphs. 00:00:00
1.7 – Paraphrasing. 00:00:00
1.8 – Sample Response. 00:00:00
1.9 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK1 – (63 00:00:00
1.10- WEEK 1- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
1.1 -Introduction. 00:00:00
1.2 – Problems & Note Taking. 00:00:00
1.3 -.Main Idea Question 00:00:00
1.4 – Main Idea Practice With Conversation. 00:00:00
1.5 – Main Idea Practice With Lecture. 00:00:00
1.6 – Practice with TPO. 00:00:00
1.7- WEEK 1- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
1.1 – Introduction To Speaking. 00:00:00
1.2 – Features Raters Listen For. 00:00:00
1.3 – Introduction to Task1. 00:00:00
1.4 – Giving Good Thesis Statements & Reasons. 00:00:00
1.5 – More Samples. 00:17:00
1.6 – Tools To Use. 00:00:00
1.7 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK1 – (63 00:00:00
1.8- WEEK 1- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
1.1 – Countable Nouns. 00:00:00
1.2 – Uncountable Nouns. 00:00:00
1.3 – Compound Nouns. 00:00:00
1.4 – Grammar Exercise A. 00:00:00
1.5 – Grammar Exercise B. 00:00:00
1.6 – Grammar Exercise C. 00:00:00
1.7 – Grammar Exercise D. 00:00:00
1.8 – Determiners 1. 00:00:00
1.9 – Determiners 2. 00:00:00
1.10 – Determiners 3. 00:00:00
1.11 – Grammar Exercise A. 00:00:00
1.12 – Grammar Exercise B. 00:00:00
1.13 – Grammar Exercise C. 00:00:00
1.14 – Grammar Exercise D. 00:00:00
--Vocabulary
1.1 – Word List. 00:00:00
1.2 – Vocabulary Exercise 1. 00:00:00
1.3 – Guessing Pronunciation Pre-Video. 00:00:00
1.4 – Vocabulary Exercise2- Guessing Practice. 00:00:00
1.5 – Vocabulary Exercise 3. 00:00:00
1.6 – Latin Root 1 Pre-Video. 00:00:00
1.7 – Vocabulary Exercise 4. 00:00:00
1.8 – Latin Root 2 Pre-Video. 00:00:00
1.9 – Vocabulary Exercise 5. 00:00:00
1.10 – Latin Root 3 Pre-Video. 00:00:00
1.11 – Vocabulary Exercise 6. 00:00:00
WEEK 2
--Reading
2.1 – Unstated IQ Pre-Video 00:04:00
2.2 – Unstated IQ Pre-Video 00:05:00
2.3 – Mini-Test 1 Pre-Video 00:02:00
2.4 – Mini-test 1 00:00:00
2.5 – Mini-Test1 Post-Video 00:04:00
2.6 – Mini-test 2 Pre-Video 00:02:00
2.7 – Mini-test 2 00:00:00
2.8 – Mini-test2 Post-Video 00:05:00
2.9 – Mini-test 3 Pre-Video 00:02:00
2.10 – Mini-test 3 00:00:00
2.11 – Mini-test 3 Post-Video 00:04:00
2.12 – Mini-test 4 Pre-Video 00:04:00
2.13 – Mini-test 4 00:00:00
2.14 – Mini-test 4 Post-Video 00:01:00
2.15 – Mini-test 5 Pre-Video 00:02:00
2.16 – Mini-test 5 00:00:00
2.17 – Mini-test 5 Post-Video 00:04:00
2.18 – WEEK 2- READING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
2.1 – Introduction to Week2 00:00:00
2.2 – Reading-Note-taking 00:00:00
2.3 – Listening-Note-taking 00:00:00
2.4 – Writing the Introduction 00:00:00
2.5 – Writing the Body paragraphs 00:00:00
2.6 – Writing the Conclusion 00:00:00
2.7 – Analysis of sample student response1 00:00:00
2.8 – Analysis of sample student response2 00:00:00
2.9 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK2 – (63 00:00:00
2.10 – WEEK 2- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
2.1 – Detail Question 00:00:00
2.2.1 – Detail Practice With Conversation – Intro 00:00:00
2.2.2 – Listening Exercise 00:00:00
2.2.3 – Detail Practice With Conversation – analysis 00:00:00
2.3.1 – Listening Exercise 00:00:00
2.3.2 – Detail Practice With Lecture – analysis 00:00:00
2.4.1 -Listening Exercise 00:00:00
2.4.2 – Practice with TPO 00:00:00
2.5 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK2 – (63) 00:00:00
2.6 – WEEK 2- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
2.1 – Introduction to Task 1 – Next Types 00:00:00
2.2 – Giving Good Explanations 00:00:00
2.3 – More Samples 00:00:00
2.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK2 – (63 00:00:00
2.5 – WEEK 2- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
2.1 – Present Simple 00:00:00
2.2 – Present Progressive 00:00:00
2.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
2.4 – Past Simple 00:00:00
2.5 – Past Progressive 00:00:00
2.6 – Used to and Would 00:00:00
2.7 – Past Perfect Simple 00:00:00
2.8 – Past Perfect Progressive 00:00:00
2.9.1 – Grammar Exercise B 00:00:00
2.9.2 – Grammar Exercise C 00:00:00
2.10 – Present Perfect Simple 00:00:00
2.11 – Present Perfect Progressive 00:00:00
2.12.1 – Grammar Exercise D 00:00:00
2.12.2 – Grammar Exercise E 00:00:00
2.13 – Future Simple 00:00:00
2.14 – Future Progressive 00:00:00
2.15 – Future Perfect Simple 00:00:00
2.16 – Future Perfect Progressive 00:00:00
2.17.1 – Grammar Exercise F 00:00:00
2.17.2 – Grammar Exercise G 00:00:00
2.18 – Grammar Revision Exercise 00:00:00
--Vocabulary
2.1 – Word List 00:06:00
2.2- Vocabulary Exercise 1 00:00:00
2.3 – Guessing Pronunciation Pre-Video 00:06:00
2.4 – Guessing Practice Exercise 2 00:00:00
2.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
2.6 – Latin Root 1 Pre-Video 00:03:00
2.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
2.8 – Latin Roots 2 Pre-Video 00:02:00
2.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
2.10 – Latin Roots 3= ce-cede-ceed 00:03:00
2.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
2.12- Review Vocabulary Exercise 00:00:00
WEEK 3
--Reading
3.1 – Skill 3 Sentence Simplification Questions 00:00:00
3.2 – Mini_Test 1 Pre_Video 00:03:00
3.3 – Reading Mini-Test1 00:00:00
3.4 – Mini-Test 1 Expalantion Post-Video 00:06:00
3.5 – Mini_Test 2 Pre_Video 00:00:00
3.6 – Reading Mini-Test 2 00:00:00
3.7 – Mini-Test 2 Post-Video 00:03:00
3.8 – Mini-Test 3 Pre-Video 00:02:00
3.9 – Reading Mini-Test3 00:00:00
3.10 – Mini-Test 3 Post-Video 00:04:00
3.11 – Mini-Test 4 Pre-Video 00:01:00
3.12 – Reading Mini-Test4 00:00:00
3.13 – Mini-Test 4 Post-Video 00:03:00
3.14 – Mini-Test 5 Pre-Video 00:02:00
3.15 – Reading Mini-Test 5 00:00:00
3.16 – Mini-Test 5 Post-Video 00:04:00
3.17 – WEEK 3- READING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
3.1 – Understanding Paragraph Structure 00:38:00
3.2 – Introduction to Writing Task 2 00:12:00
3.3 – How to Write the Introduction 00:08:00
3.4 – How to Write Body Paragraphs 00:13:00
3.5 – How to Write the Conclusion 00:05:00
3.6 – Useful phrases 00:04:00
3.7 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK3 – (63 00:00:00
3.8 – WEEK 3- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
3.1 – Function Question 00:20:00
3.2 – Function Practice With Lecture 00:00:00
3.3 – Practice (Conversation) 00:00:00
3.4.1 – Test (Lecture) 00:00:00
3.4.2 – Video Answer: Test (Lecture) 00:00:00
3.5 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK3 – (63) 00:00:00
3.6 – WEEK 3- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
3.1 – Introduction to Task 2 – Type 1 00:28:00
3.2.1 – More Samples 00:00:00
3.2.2 – More Samples 00:12:00
3.2.3 – More Samples 00:10:00
3.2.4 – More Samples 00:12:00
3.3 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK3 – (63 00:00:00
3.4 – WEEK 3- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
3.1 – Active and passive sentences 00:06:00
3.2 – Formation of Passive Voice 00:03:00
3.3 – Verb Forms in the Passive Voice 00:19:00
3.4 – Uses of the Passive Voice 00:11:00
3.5 – More about Passive Voice 00:00:00
3.6.1- Grammar Exercise A 00:00:00
3.6.2- Grammar Exercise B 00:00:00
3.6.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
3.7 – Causative Form 00:02:00
3.8 – Verb Forms in the Causative Form 00:25:00
3.9.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
3.9.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
3.9.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
3.10 – Practice with Word Forms 00:00:00
--Vocabulary
3.1 – Word List Video 00:00:00
3.2 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
3.3 – Guessing Work Pre-Video 00:04:00
3.4 – Guessing Work Vocabulary Exercise 2 00:00:00
3.5 – Vocaulary Exercise 3 00:00:00
3.6 – Latin Root 1 Scri-scrib Video 00:00:00
3.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
3.8 – Latin Root 2 spect Video 00:00:00
3.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
3.10 – Latin Root mit Video 00:00:00
3.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
3.12 – Review Exercise 00:00:00
WEEK 4
--Reading
4.1 – Purpose Questions 00:08:00
4.2 – Mini-Test 1 Pre-Video 00:02:00
4.3 – Reading Mini-Test 1 00:00:00
4.4 – Mini-Test 1 Post-Video 00:04:00
4.5 – Mini-Test 2 Pre-Video 00:02:00
4.6 – Reading Mini-Test 2 00:00:00
4.7 – Mini-Test 2 Post-Video 00:03:00
4.8 – Mini-Test 3 Pre-Video 00:00:00
4.9 – Reading Mini-Test 3 00:00:00
4.10 – Mini-Test 3 Post-Video 00:04:00
4.11 – Mini-Test 4 Pre-Video 00:01:00
4.12 – Reading Mini-Test 4 00:00:00
4.13 – Mini-Test 4 Post-Video 00:02:00
4.14 – Mini-Test 5 Pre-Video 00:01:00
4.15 – Reading Mini-Test 5 00:00:00
4.16 – Mini-Test 5 Post-Video 00:02:00
4.17 – WEEK 4- READING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
4.1 – Preference Questions 00:04:00
4.2 – Brainstorming – Prefer to Work for a Small Company 00:07:00
4.3 – Introduction for Work for a Small Company 00:08:00
4.4 – Body Paragraphs Work for a Small Company 00:15:00
4.5 – Conclusion Work for a Small Company 00:03:00
4.6 – Brainstorming- Prefer to Work for a Large Company 00:04:00
4.7 – Introduction for Work for a Large Company 00:04:00
4.8 – Body Paragraphs Work for a Large Company 00:12:00
4.9 – Conclusion Work for a Large Company 00:03:00
4.10 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK4 – (63 00:00:00
4.11 – WEEK 4- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
4.1 – Attitude Question 00:17:00
4.2 – Attitude Practice (Conversation) 00:00:00
4.3 – Practice with TPO (Lecture) 00:00:00
4.3 – Video Answer: Practice with TPO (Lecture) 00:24:00
4.4 – Test With TPO (Conversation) 00:00:00
4.4 – Video Answer: Test With TPO 00:00:00
4.5 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK4 – (63) 00:00:00
4.6 – WEEK 4- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
4.1 – Introduction to Task 2 – Type 2 00:07:00
4.2.1 – More Samples 00:15:00
4.2.2 – More Samples 00:10:00
4.2.3 – More Samples 00:12:00
4.2.4 – More Samples 00:13:00
4.3 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK4 – (63 00:00:00
4.4 – WEEK 4- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
4.1 – Introduction to Infinitives 00:00:00
4.2 – Uses of Full Infinitive 00:25:00
4.3 – Uses of Bare Infinitive 00:05:00
4.4 – Uses of Perfect Infinitive 00:05:00
4.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
4.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
4.5.3 – Grammar Exercise C – Practice with word Forms 00:00:00
4.6 – Introduction to Gerunds 00:02:00
4.7 – Uses of Gerund 00:23:00
4.8 – Infinitive or Gerund with no Difference in Meaning 00:07:00
4.9 – Infinitive or Gerund with Different Meanings 00:15:00
4.10.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
4.10.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
4.10.3 – Grammar Exercise C – Practice with word Forms 00:00:00
4.11.1 – Review of Gerunds and Infinitives – Grammar Exercise A 00:00:00
4.11.2 – Review of Gerunds and Infinitives- Grammar Exercise B 00:00:00
4.11.3 – Review of Gerunds and Infinitives- Grammar Exercise C 00:00:00
--Vocabulary
4.1 – Word List Video 00:05:00
4.2 – Vocabulary Exercise1 00:00:00
4.3 – Pronunciation Work Video 00:02:00
4.4 – Guessing Work – Vocabulary Exercise2 00:00:00
4.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
4.6 – Latin Root 1= Press Video 00:04:00
4.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
4.8 – Latin Root 2=Cap Video 00:03:00
4.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
4.10 – Latin Root 3=Cid Video 00:03:00
4.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
4.12 – Review 00:00:00
WEEK 5
--Reading
5.0 – Inference Questions 00:09:00
5.1 – Mini-Test 1 Pre-Video 00:02:00
5.2 – Reading Mini- test 1 00:00:00
5.3 – Mini-Test 1 Post-Video 00:07:00
5.4 – Mini_Test 2 Pre-Video 00:02:00
5.5 – Reading Mini-Test2 00:00:00
5.6 – Mini_Test 2 Post-Video 00:03:00
5.7 – Mini-Test 3 Pre-Video 00:01:00
5.8 – Reading Mini_Test 3 00:00:00
5.9 – Mini-Test 3 Post-Video 00:03:00
5.10 – Reading Mini-Test 4 00:00:00
5.11 – Mini-Test 4 Post-Video 00:03:00
5.12 – Mini_Test 5 Pre-Video 00:03:00
5.13 – Reading Mini-Test 5 00:00:00
5.14 – Mini_Test 5 Post-Video 00:04:00
5.15 – WEEK 5- READING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
5.1 – Multiple Choice Questions 00:03:00
5.2 – Brainstorming Technological 00:05:00
5.3 – Introduction for Technological Advances 00:04:00
5.4 – Body Paragraphs Technological 00:16:00
5.5 – Conclusion for Technological 00:02:00
5.6 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK5 – (63 00:00:00
5.7 – WEEK 5- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
5.1 – Organization Question 00:22:00
5.2 – Organization Practice (Lecture) 00:00:00
5.2 – Video Answer: Organization Practice (Lecture) 00:00:00
5.3 – Practice with TPO (Lecture) 00:00:00
5.3 -Video Answer: Practice with TPO (Lecture) 00:20:00
5.4 – Test With TPO (Conversation) 00:00:00
5.5 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK5 – (63) 00:00:00
5.6 – WEEK 5- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
5.1 – Introduction to Task 3 00:18:00
5.2 – Sample 00:26:00
5.3.1 – More Samples 00:15:00
5.3.2 – More Samples 00:14:00
5.3.3 – More Samples 00:18:00
5.3.4 – More Samples 00:17:00
5.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK5 – (63 00:00:00
5.5 – WEEK 5- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
5.1 – Adjectives 00:20:00
5.2 – Adverbs 00:28:00
5.3 – Comparisons 00:17:00
5.4 – Types of Comparisons 00:10:00
5.5 – Extra points- So – Such – Enough – Too 00:12:00
5.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
5.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
5.5.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
5.5.4 – Grammar Exercise D 00:00:00
5.5.5 – Grammar Exercise E 00:00:00
5.5.6 – Grammar Exercise F 00:00:00
5.5.7 – Grammar Exercise G – Practice with word Forms 00:00:00
--Vocabulary
5.1 – Vocabulary Exercise1 00:00:00
5.2 – Vocabulary Exercise2 00:00:00
5.3 – Vocabulary Exercise3 00:00:00
5.4 – Vocabulary Exercise4 00:00:00
5.5 – Vocabulary Exercise5 00:00:00
5.6 – Vocabulary Exercise6 00:00:00
5.7 – Vocabulary Exercise7 00:00:00
WEEK 6
--Reading
6.0 – Text Insertion Questions 00:07:00
6.1 – Reading Mini-Test 1 00:00:00
6.2 – Mini-Test 1 Post-Video 00:03:00
6.3 -Reading Mini-Test 2 00:00:00
6.4 – Mini-Test 2 Post-Video 00:04:00
6.5 – Reading Mini-Test 3 00:00:00
6.6 – Mini_Test 3 Post-Video 00:03:00
6.7 – Reading Mini-Test 4 00:00:00
6.8 – Mini_Test 4 Post-Video 00:04:00
6.9 – Reading Mini-Test 5 00:00:00
6.10 – Mini_Test 5 Post-Video 00:05:00
6.11 – WEEK 6- Reading ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
6.1 – A Sample Agree- Disagree Question 00:01:00
6.2 – Brainstorming for Agree 00:04:00
6.3 – Introduction for Agree 00:06:00
6.4 – Body Paragraphs for Agree 00:18:00
6.5 – Conclusion for Agree 00:02:00
6.6 – Brainstorming for Disagree 00:05:00
6.7 – Introduction for Disagree 00:02:00
6.8 – Body Paragraphs for Disagree 00:10:00
6.9 – Conclusion for Disagree 00:03:00
6.10 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK6 – (63 00:00:00
6.11 – WEEK 6- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
6.1 – Inference Question 00:11:00
6.2 – Inference Practice (Conversation) 00:00:00
6.2 – Video Answer: Inference Practice (Conversation) 00:18:00
6.3 – Practice with TPO (Lecture) 6 روز, 22 ساعت
6.3 – Video Answer: Practice with TPO (Lecture) 00:17:00
6.4 – Test With TPO (Conversation) 00:00:00
6.5 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK6 – (63) 00:00:00
6.6 – WEEK 6- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
6.1 – Review & Develop Q1 00:21:00
6.2 – Review & Develop Q2 00:19:00
6.3 – Review & Develop Q3 00:20:00
6.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK6 – (63 00:00:00
6.5 – WEEK 6- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
6.1 – Introduction to Clauses 00:06:00
6.2 – Adverb Clauses of Time 00:12:00
6.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.4 – Adverb Clauses of Concession 00:11:00
6.5 – Adverb Clauses of Reason 00:05:00
6.6 – Adverb Clauses of Purpose 00:11:00
6.7 – Adverb Clauses of Result 00:08:00
6.8.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.8.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
6.9 – Reduction of Adverb Clauses 00:24:00
6.9.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
6.9.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
6.9.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
6.10.1 – Grammar Exercise A-Practice with word Forms 00:00:00
6.10.2 – Grammar Exercise B- Practice with word Forms 00:00:00
WEEK 7
--Reading
7.0 – Authors Purpose 00:06:00
7.1- Reading Mini-Test 1 00:00:00
7.2- Mini_Test 1 Post Video 00:04:00
7.3- Reading Mini-Test 2 00:00:00
7.4- Mini_Test 2 Post-Video 00:05:00
7.5- Reading Mini-Test 3 00:00:00
7.6-Mini-Test 3 post video 00:07:00
7.7- Reading Mini-Test 4 00:00:00
7.8- Mini_Test 4 Post-Video 00:05:00
7.9- Reading Mini-Test 5 00:00:00
7.10- Mini_Test 5 Post-Video 00:04:00
7.11 – WEEK 7- Reading ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
7.1 – How to Generate Ideas for TOEFL Essays 00:18:00
7.2 – How to Create specific examples for TOEFL Essays 00:09:00
7.3 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK7 – (63 00:00:00
7.4 – WEEK 7- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
7.1 – Content Question 00:10:00
7.2 – Content Practice (Lecture) 00:00:00
7.3 – Practice with TPO (Lecture) 00:00:00
7.4 – Test With TPO (Lecture) 00:00:00
7.5 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK7 – (63) 00:00:00
7.6 – WEEK 7- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
7.1 – Introduction to Task 4 00:11:00
7.2 – Sample 00:13:00
7.3.1 – More Samples 00:11:00
7.3.2 – More Samples 00:11:00
7.3.3 – More Samples 00:12:00
7.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK7 – (63 00:00:00
7.5 – WEEK 7- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
7.1 – Introduction to Ajective Clauses 00:05:00
7.2 – Relative pronouns in Ajective Clauses 00:24:00
7.3 – Necessary vs. Unnecessary Adjective Clauses 00:11:00
7.4.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
7.4.2- Grammar Exercise B 00:00:00
7.4.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
7.5 – Relative Pronouns in Phrases of Quantity and Quality 00:11:00
7.6 – Relative Pronouns as Objects of Prepositions 00:07:00
7.7.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
7.7.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
7.8 – Unnecessary Adjective Clauses That Refer To Complete Sentences 00:02:00
7.9 – Reduced Adjective Clause 00:13:00
7.10.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
7.10.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
7.10.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
7.11 – Practice with Word Forms 00:00:00
--Vocabulary
7.1 – Word List 00:05:00
7.2 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
7.3 – Pronunciation Work 00:02:00
7.4 – Vocabulary Exercise 2 Guessing Work 00:00:00
7.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
7.6 – Latin Root 1=vor,vour 00:03:00
7.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
7.8 – Latin Root 2=test 00:03:00
7.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
7.10 – Latin Root 3=bene 00:03:00
7.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
7.12 – Review Exercise 00:00:00
WEEK 8
--Reading
8.0 – Summary Questions 00:19:00
8.1- Reading Mini-Test 1 00:00:00
8.2- Mini-Test 1 Post-Video 00:06:00
8.3 – Reading Mini-Test 2 00:00:00
8.4 – Mini-Test 2 Post-Video 00:04:00
8.5 – Check Your Progress 00:00:00
8.6 – WEEK 8- Reading ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
8.1 – Writing Task 2 Scoring Rubrics 00:08:00
8.2 – Analysis of Development in a Sample Student Response 00:16:00
8.3 – Analysis of Organization in a Sample Student Response 00:14:00
8.4 – Analysis of Grammar in a Sample Student Response 00:14:00
8.5 – Analysis of Vocabulary in a Sample Student Response 00:19:00
8.6 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK8 – (63 00:00:00
8.7 – WEEK8- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
8.1. Test (Conversation) 00:00:00
8.2. Test (Lecture) 00:00:00
8.3. Test (Lecture) 00:00:00
8.4 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK8 – (63) 00:00:00
8.5 – WEEK 8- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
8.1 – Previous Q1 & Sample 00:11:00
8.2. Rare Q1 (Multiple Choice) & Sample 00:13:00
8.3 – Rare Q1 (Advantage – Disadvantage)Sample 00:12:00
8.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK8 – (63 00:00:00
8.5 – WEEK 8- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
8.1 – Introduction to Noun Clauses 00:06:00
8.2 – Markers in Noun Clauses 00:11:00
8.3 – Functions of Noun Clauses 00:10:00
8.4 – Some Uses of Noun Clauses in Essays 00:12:00
8.5.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
8.5.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
8.6 – Practice with Word Forms 00:00:00
--Vocabulary
8.1 – Word List 00:06:00
8.2 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
8.3 – Pronunciation Work 00:02:00
8.4 – Vocabulary Exercise 2 Guessing Work 00:00:00
8.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
8.6 – Latin Root 1=pic,pict 00:04:00
8.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
8.8 – Latin Root 2= loq 00:04:00
8.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
8.10 – Latin Root 3=duc 00:04:00
8.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
8.12 – Review Exercise 00:00:00
WEEK 9
--Reading
9.0 – Fill-in-the Table 00:14:00
9.1 – Reading Mini-Test 00:00:00
9.2 – Video Answers to Mini-Test 00:34:00
9.3 – Check Yourself 00:00:00
9.4 – WEEK 9- Reading ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
9.1 – Analysis of Development in a Sample Student Response 00:14:00
9.2 – Analysis of Organization in a Sample Student Response 00:14:00
9.3 – Analysis of Grammar in a Sample Student Response 00:17:00
9.4 – Analysis of Vocabulary in a Sample Student Response 00:10:00
9.5 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK9 – (63 00:00:00
--Listening
9.1 – Test (Conversation) 00:00:00
9.2. (Test (Lecture 00:00:00
9.3. (Test (Lecture 00:00:00
9.4. (Test (Conversation 00:00:00
9.5. (Test (Lecture 00:00:00
9.6 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK9 – (63) 00:00:00
9.7- WEEK 9- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
9.1 – Review & Master Q1 00:09:00
9.2 – Review & Master Q2 00:15:00
9.3 – Review & Master Q3 00:16:00
9.4 – Review & Master Q4 00:11:00
9.5 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK9 – (63 00:00:00
9.6- WEEK 9- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
9.1 – Introduction to Coordinating Conjunctions 00:12:00
9.2 – Uses of Coordinating Conjunctions 00:17:00
9.3 – Compound Sentences 00:04:00
9.4 – Grammar Exercise A 00:00:00
9.5 – Correlative Conjunctions 00:27:00
9.6 – Conjunctive Adverbs 00:06:00
9.7 – Conjunctive Adverbs of Contrast 00:07:00
9.8 – Grammar Exercise A 00:00:00
9.9 – Conjunctive Adverbs of Addition 00:09:00
9.10 – Conjunctive Adverbs of Cause or Result 00:06:00
9.11 – Conjunctive Adverbs of Condition 00:03:00
9.12 – Conjunctive Adverbs of Time Sequence 00:03:00
9.13 – Position and Punctuation of Conjunctive Adverbs 00:05:00
9.13.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
9.13.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
9.14 – Practice with Word Forms 00:00:00
--Vocabulary
9.1 – Word List 00:05:00
9.2 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
9.3 – Pronunciation Work 00:02:00
9.4 – Vocabulary Exercise 2 00:00:00
9.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
9.6 – Latin Root 1=dic, dict 00:03:00
9.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
9.8 – Latin Root 2=pel 00:03:00
9.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
9.10 – Latin Root 3=vok, voc 00:04:00
9.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
9.12 – Review Exercise 00:00:00
WEEK 10
--Reading
10.1 – Reading Mini-Test 00:00:00
10.2 – WEEK 10- Reading ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
10.1 – A Sample Agree- Disagree Question 00:01:00
10.2 – Brainstorming for Agree 00:04:00
10.3 – Introduction for Agree 00:06:00
10.4 – Body Paragraphs for Agree 00:19:00
10.5 – Conclusion for Agree 00:03:00
10.6 – Brainstorming for Disagree 00:03:00
10.7 – Introduction for Disagree 00:02:00
10.8 – Body Paragraphs for Disagree 00:17:00
10.9 – Conclusion for Disagree 00:03:00
10.10 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK10 – (63 00:00:00
10.11 – WEEK10- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
10.1 – Listening 00:11:00
10.2- WEEK 10- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
10.1 – speaking 00:10:00
10.2 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK10 – (63 00:00:00
10.3- WEEK 10- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Vocabulary
10.1 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
10.2 – Vocabulary Exercise 2 00:00:00
10.3 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
10.4 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
10.5 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
10.6 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
10.7 – Vocabulary Exercise 7 00:00:00
--Grammar
10.1 – Articles 00:20:00
10.2 – Articles in Phrases and Expressions 00:24:00
10.3.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
10.3.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
10.3.3- Grammar Exercise C 00:00:00
10.3.4 – Grammar Exercise D 00:00:00
10.3.5 – Grammar Exercise E 00:00:00
10.4 – Conditionals 00:03:00
10.5 – Conditional Type One 00:17:00
10.6 – Conditional Type Two 00:08:00
10.7 – Conditional Type Three 00:04:00
10.8 – Mixed Conditionals 00:05:00
10.9 – Inverted Conditionals 00:05:00
10.10.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
10.10.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
10.10.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
10.10.4 – Grammar Exercise D 00:00:00
10.11 – Practice with Word Forms 00:00:00
ثبت نام دوره از طریق ibtil
32 دانشجو ثبت نام کرد