توجه!! برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.

و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.

برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.

برنامه درسی دوره

WEEK1
--Reading
0.0 – Stated Information Questions رایگان 00:00:00
1.1 – Pre-Video Exercise1- Mini_test 1 رایگان 00:03:00
1.1 – Exercise1- Mini_test1 رایگان 00:00:00
1.2 – Pre-Video Exercise2- Mini_test 2 رایگان 00:00:00
1.2 – Exercise2- Mini_test2 رایگان 00:00:00
1.3 -Pre-Video Exercise3- Mini_test 3 رایگان 00:00:00
1.3 – Exercise3- Mini_test3 رایگان 00:00:00
1.4 – Pre-Video Exercise4- Mini_test 4 رایگان 00:00:00
1.4 – Exercise4- Mini_test4 رایگان 00:00:00
1.5 -Pre-Video Exercise5- Mini_test 5 رایگان 00:00:00
1.5 – Exercise5- Mini_test5 رایگان 00:00:00
1.6- WEEK 1- READING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
1.1 – Information on the Writing Section of TOEFL iBT رایگان 00:00:00
1.2 – Overview of TOEFL iBT Writing Task1 رایگان 00:00:00
1.3 – Note-taking Strategy-Reading رایگان 00:00:00
1.4 – Note-taking Strategy- Listening رایگان 00:00:00
1.5 – How to Write an Introduction in Task1 رایگان 00:00:00
1.6 – Writing the body paragraphs رایگان 00:00:00
1.7 – Paraphrasing رایگان 00:00:00
1.8 – Sample Response رایگان 00:00:00
1.9 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK1 – (55 00:00:00
1.10- WEEK 1- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
1.1 – Introduction رایگان 00:00:00
1.2 – Problems & Note Taking رایگان 00:00:00
1.3 – Main Idea Question رایگان 00:00:00
1.4 – Main Idea Practice With Conversation رایگان 00:00:00
1.5 – Main Idea Practice With Lecture رایگان 00:00:00
1.6 – Practice with TPO رایگان 00:00:00
1.7- WEEK 1- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
1.1 – Introduction To Speaking رایگان 00:00:00
1.2 – Features Raters Listen For رایگان 00:00:00
1.3 – Introduction to Task1 رایگان 00:00:00
1.4 – Giving Good Thesis Statements & Reasons رایگان 00:00:00
1.5 – More Samples رایگان 00:17:00
1.6 – Tools To Use رایگان 00:00:00
1.7 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK1 – (55 00:00:00
1.8- WEEK 1- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
1.1 – Countable Nouns رایگان 00:00:00
1.2 – Uncountable Nouns رایگان 00:00:00
1.3 – Compound Nouns رایگان 00:00:00
1.4 – Grammar Exercise A رایگان 00:00:00
1.5 – Grammar Exercise B رایگان 00:00:00
1.6 – Grammar Exercise C رایگان 00:00:00
1.7 – Grammar Exercise D رایگان 00:00:00
1.8 – Determiners 1 رایگان 00:00:00
1.9 – Determiners 2 رایگان 00:00:00
1.10 – Determiners 3 رایگان 00:00:00
1.11 – Grammar Exercise A رایگان 00:00:00
1.12 – Grammar Exercise B رایگان 00:00:00
1.13 – Grammar Exercise C رایگان 00:00:00
1.14 – Grammar Exercise D رایگان 00:00:00
--Vocabulary
1.1 – Word List رایگان 00:00:00
1.2 – Vocabulary Exercise 1 رایگان 00:00:00
1.3 – Guessing Pronunciation Pre-Video رایگان 00:00:00
1.4 – Vocabulary Exercise2- Guessing Practice رایگان 00:00:00
1.5 – Vocabulary Exercise 3 رایگان 00:00:00
1.6 – Latin Root 1 Pre-Video رایگان 00:00:00
1.7 – Vocabulary Exercise 4 رایگان 00:00:00
1.8 – Latin Root 2 Pre-Video رایگان 00:00:00
1.9 – Vocabulary Exercise 5 رایگان 00:00:00
1.10 – Latin Root 3 Pre-Video رایگان 00:00:00
1.11 – Vocabulary Exercise 6 رایگان 00:00:00
WEEK 2
--Reading
2.1 – Unstated IQ Pre-Video 00:04:00
2.2 – Unstated IQ Pre-Video 00:05:00
2.3 – Mini-Test 1 Pre-Video 00:02:00
2.4 – Mini-test 1 00:00:00
2.5 – Mini-Test1 Post-Video 00:04:00
2.6 – Mini-test 2 Pre-Video 00:02:00
2.7 – Mini-test 2 00:00:00
2.8 – Mini-test2 Post-Video 00:05:00
2.9 – Mini-test 3 Pre-Video 00:02:00
2.10 – Mini-test 3 00:00:00
2.11 – Mini-test 3 Post-Video 00:04:00
2.12 – Mini-test 4 Pre-Video 00:04:00
2.13 – Mini-test 4 00:00:00
2.14 – Mini-test 4 Post-Video 00:01:00
2.15 – Mini-test 5 Pre-Video 00:02:00
2.16 – Mini-test 5 00:00:00
2.17 – Mini-test 5 Post-Video 00:04:00
2.18 – WEEK 2- READING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
2.1 – Introduction to Week2 00:00:00
2.2 – Reading-Note-taking 00:00:00
2.3 – Listening-Note-taking 00:00:00
2.4 – Writing the Introduction 00:00:00
2.5 – Writing the Body paragraphs 00:00:00
2.6 – Writing the Conclusion 00:00:00
2.7 – Analysis of sample student response1 00:00:00
2.8 – Analysis of sample student response2 00:00:00
2.9 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK2 – (55 00:00:00
2.10 – WEEK 2- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
2.1 – Detail Question 00:00:00
2.2.1 – Detail Practice With Conversation – Intro 00:00:00
2.2.2 – Listening Exercise 00:00:00
2.2.3 – Detail Practice With Conversation – analysis 00:00:00
2.3.1 – Listening Exercise 00:00:00
2.3.2 – Detail Practice With Lecture – analysis 00:00:00
2.4.1 -Listening Exercise 00:00:00
2.4.2 – Practice with TPO 00:00:00
2.5 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK2 – (55) 00:00:00
2.6 – WEEK 2- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
2.1 – Introduction to Task 1 – Next Types 00:00:00
2.2 – Giving Good Explanations 00:00:00
2.3 – More Samples 00:00:00
2.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK2 – (55 00:00:00
2.5 – WEEK 2- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
2.1 – Present Simple 00:00:00
2.2 – Present Progressive 00:00:00
2.3 – Grammar Exercise A 00:00:00
2.4 – Past Simple 00:00:00
2.5 – Past Progressive 00:00:00
2.6 – Used to and Would 00:00:00
2.7 – Past Perfect Simple 00:00:00
2.8 – Past Perfect Progressive 00:00:00
2.9.1 – Grammar Exercise B 00:00:00
2.9.2 – Grammar Exercise C 00:00:00
2.10 – Present Perfect Simple 00:00:00
2.11 – Present Perfect Progressive 00:00:00
2.12.1 – Grammar Exercise D 00:00:00
2.12.2 – Grammar Exercise E 00:00:00
2.13 – Future Simple 00:00:00
2.14 – Future Progressive 00:00:00
2.15 – Future Perfect Simple 00:00:00
2.16 – Future Perfect Progressive 00:00:00
2.17.1 – Grammar Exercise F 00:00:00
2.17.2 – Grammar Exercise G 00:00:00
2.18 – Grammar Revision Exercise 00:00:00
--Vocabulary
2.1 – Word List 00:06:00
2.2- Vocabulary Exercise 1 00:00:00
2.3 – Guessing Pronunciation Pre-Video 00:06:00
2.4 – Guessing Practice Exercise 2 00:00:00
2.5 – Vocabulary Exercise 3 00:00:00
2.6 – Latin Root 1 Pre-Video 00:03:00
2.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
2.8 – Latin Roots 2 Pre-Video 00:02:00
2.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
2.10 – Latin Roots 3= ce-cede-ceed 00:03:00
2.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
2.12- Review Vocabulary Exercise 00:00:00
WEEK 3
--Reading
3.1 – Skill 3 Sentence Simplification Questions 00:00:00
3.2 – Mini_Test 1 Pre_Video 00:03:00
3.3 – Reading Mini-Test1 00:00:00
3.4 – Mini-Test 1 Expalantion Post-Video 00:06:00
3.5 – Mini_Test 2 Pre_Video 00:00:00
3.6 – Reading Mini-Test 2 00:00:00
3.7 – Mini-Test 2 Post-Video 00:03:00
3.8 – Mini-Test 3 Pre-Video 00:02:00
3.9 – Reading Mini-Test3 00:00:00
3.10 – Mini-Test 3 Post-Video 00:04:00
3.11 – Mini-Test 4 Pre-Video 00:01:00
3.12 – Reading Mini-Test4 00:00:00
3.13 – Mini-Test 4 Post-Video 00:03:00
3.14 – Mini-Test 5 Pre-Video 00:02:00
3.15 – Reading Mini-Test 5 00:00:00
3.16 – Mini-Test 5 Post-Video 00:04:00
3.17 – WEEK 3- READING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Writing
3.1 – Understanding Paragraph Structure 00:38:00
3.2 – Introduction to Writing Task 2 00:12:00
3.3 – How to Write the Introduction 00:08:00
3.4 – How to Write Body Paragraphs 00:13:00
3.5 – How to Write the Conclusion 00:05:00
3.6 – Useful phrases 00:04:00
3.7 – (iBT WRITING HOMEWORK WEEK3 – (55 00:00:00
3.8 – WEEK 3- WRITING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Listening
3.1 – Function Question 00:20:00
3.2 – Function Practice With Lecture 00:00:00
3.3 – Practice (Conversation) 00:00:00
3.4.1 – Test (Lecture) 00:00:00
3.4.2 – Video Answer: Test (Lecture) 00:00:00
3.5 – iBT LISTENING HOMEWORK WEEK3 – (55) 00:00:00
3.6 – WEEK 3- LISTENING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Speaking
3.1 – Introduction to Task 2 – Type 1 00:28:00
3.2.1 – More Samples 00:00:00
3.2.2 – More Samples 00:12:00
3.2.3 – More Samples 00:10:00
3.2.4 – More Samples 00:12:00
3.3 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK3 – (55 00:00:00
3.4 – WEEK 3- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL 00:00:00
--Grammar
3.1 – Active and passive sentences 00:06:00
3.2 – Formation of Passive Voice 00:03:00
3.3 – Verb Forms in the Passive Voice 00:19:00
3.4 – Uses of the Passive Voice 00:11:00
3.5 – More about Passive Voice 00:00:00
3.6.1- Grammar Exercise A 00:00:00
3.6.2- Grammar Exercise B 00:00:00
3.6.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
3.7 – Causative Form 00:02:00
3.8 – Verb Forms in the Causative Form 00:25:00
3.9.1 – Grammar Exercise A 00:00:00
3.9.2 – Grammar Exercise B 00:00:00
3.9.3 – Grammar Exercise C 00:00:00
3.10 – Practice with Word Forms 00:00:00
--Vocabulary
3.1 – Word List Video 00:00:00
3.2 – Vocabulary Exercise 1 00:00:00
3.3 – Guessing Work Pre-Video 00:04:00
3.4 – Guessing Work Vocabulary Exercise 2 00:00:00
3.5 – Vocaulary Exercise 3 00:00:00
3.6 – Latin Root 1 Scri-scrib Video 00:00:00
3.7 – Vocabulary Exercise 4 00:00:00
3.8 – Latin Root 2 spect Video 00:00:00
3.9 – Vocabulary Exercise 5 00:00:00
3.10 – Latin Root mit Video 00:00:00
3.11 – Vocabulary Exercise 6 00:00:00
3.12 – Review Exercise 00:00:00
دوره محدود
38 دانشجو ثبت نام کرده

ساعات تماس

کارشناس دپارتمان زبان انگلیسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت هشت صبح الی چهار عصر و پنجشنبه ها تا ساعت 13 غیر از تعطیلات رسمی پاسخگوی تماسهای شما می باشد. در صورت نیاز می توانید پیام های خود را به info@ibtil.org ارسال نمایید.

ساعت 12 الی 13:30 وقت نماز و نهار می باشد.

کارشناس دپارتمان : محمدرضا جهانشیری

ارتباط با ما

خیابان وصال – کوچه فردانش – پلاک 3 – دانشگاه علم و فرهنگ – دپارتمان زبان دکتر برزآبادی- پلاک 3

ایمیل: info@ibtil.org

تلفن تماس: 91300614-021