برنامه درسی دوره

تست آزمون ها
TOEFL Reading 01:06:00
TOEFL Listening 00:50:00
TOEFL SPEAKING TEST 01:00:00
IELTS Listening Test-s1 00:35:00
IELTS Reading2 01:00:00
IELTS Writing2 00:40:00
IELTS SPEAKING 01:00:00
دوره محدود
  • دوره عمومی
  • 10 هفته
2 دانشجو ثبت نام کرده