• دوره هوشمند – تعاملی وربال GRE شامل 10 هفته آموزش و تمرین (Vocabulary, Reading, Critical Reasoning, Writing) می باشد.
  • دسترسی به جلسات آموزشی و تمرین ها از طریق این سامانه به می باشد.
  • در هر بخش همراه با آموزش های ویدئویی که در سامانه قرار گرفته تمرینانتی متناسب با آموزش و منطبق با سوالات آزمون GRE طراحی شده است.
  • در پایان هریک از تمرینات علاوه بر پاسخ متنی، ویدئو پاسخ تشریحی نیز برای درک مطلب بهتر قرار گرفته است.
  • پس از خرید دوره برای دسترسی کامل به دوره دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب  و جلسات بزنید.

چنانچه در پایان دوره هر بسته آموزشی نیاز به تمدید بسته داشته باشید، مدت تمدید ها یک ماهه است و هزینه تمدید یکماهه ۲۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

برای مشاهده مطالب هر هفته بر روی لیست پایین کلیک کنید.

 

بسته یک ماهه 600،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته یک ماه می باشد.
بسته دو ماهه 800،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته دو ماه می باشد.
بسته سه ماهه 900،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته سه ماه می باشد.

برنامه درسی دوره

Introduction to GRE Verbal Reasoning
Introduction to GRE Verbal Reasoning رایگان 00:29:00
SESSION 1 (رایگان)
--Vocabulary
1-1 – Essential words through word list رایگان 00:08:00
1-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling رایگان 00:00:00
1-3 – EXERCISE 2: Matching 00:00:00
1-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling رایگان 00:10:00
1-5 – EXERCISE 4: GRE Mini-test 1 00:00:00
1-5 – Exercise 4:Video Answer رایگان 00:15:00
1-6 – Essential words through affixes رایگان 00:05:00
1-7 – EXERCISE 5: Gap-Filling رایگان 00:10:00
1-8 – EXERCISE 6: GRE Mini-test 2 00:00:00
1-9 – Exercise 6:Video Answer رایگان 00:14:00
--Critical Reasoning
1-1 – Critical Reasoning: Assumption Questions رایگان 00:16:00
1-2 – CR – Mini-test 00:00:00
1-3 – CR Mini-test:Video Answer رایگان 00:18:00
--Reading
1-1 – Main Idea Questions رایگان 00:30:00
1-2 – Pre-video: Reading Mini-test رایگان 00:06:00
1-3 – Reading Mini-test 00:00:00
1-4 – Reading Mini-test: Video Answer رایگان 00:15:00
--Writing
1-1 Introduction to GRE Issue Writing Task رایگان 00:27:00
1-2 – Unity and Coherence رایگان 00:11:00
1-3 – Writing Exercise 1 رایگان 00:05:00
1-4 – Writing Exercise 2 رایگان 00:00:00
--WEEK1 Final Test
1-1- WEEK 1 Final Test 00:00:00
1-2- Video Answers: WEEK 1 Final Test 00:00:00
SESSION 2
--Vocabulary
2-1 – Essential words through word list 00:06:00
2-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:12:00
2-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
2-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:20:00
2-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
2-5 – Video Answer:Mini-test Vocabulary 00:08:00
2-6 – Essential words through affixes 00:06:00
2-7 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:15:00
2-8 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
2-8 – Video Answer:Mini-test2 Vocabulary 00:11:00
--Critical Reasoning
2-1 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:00:00
2-2 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:08:00
2-3 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:00:00
2-4 – Mini-test Critical Reasoning 00:10:00
--Reading
2-1 – Stated Information Questions 00:10:00
2-2 – Stated Information Questions 00:15:00
2-3 – Stated Information Questions 00:07:00
2-4 – Mini-test Reading 00:10:00
2-5 – Video Answer: Mini-test Reading 00:10:00
--Writing
2-1 -Issue Topic Attack Strategies 00:06:00
2-2 – Types of Sentences 00:07:00
2-3 – Writing Exercise 1 00:04:00
2-4 – Types of Sentences Semicolon 00:03:00
2-5 – Types of Sentences Conjunctive Adverbs 00:03:00
2-6- Writing Exercise 2 00:05:00
2-7- Writing Exercise 3 00:01:00
--WEEK2 Final Test
2-1- WEEK 2 Final Test 00:00:00
2-2- Video Answers: WEEK 2 Final Test 00:00:00
SESSION 3
--Vocabulary
3-1 – Essential words through word list 00:06:00
3-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
3-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
3-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
3-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
3-6 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
3-7 – Essential words through affixes 00:04:00
3-8 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:00:00
3-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
3-10 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 2 00:11:00
--Critical Reasoning
3-1 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:10:00
3-2 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:10:00
3-3 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:09:00
--Reading
3-1 – Unstated Information Questions 00:10:00
3-2 -Unstated Information Questions 00:10:00
3-3 – Unstated Information Questions 00:13:00
3-4 – Mini-Test Reading 00:00:00
3-5 – Unstated Informaion Post-videos Mini-test 00:32:00
--Writing
3-1 -Deciding Your Position 00:12:00
3-2 -Issue Analysis 00:07:00
3-3 -Sample Issue Composition 00:00:00
3-4 -Complex Sentences 00:05:00
3-5 -Adverb Clauses 00:06:00
3-6 – Writing Excercise1 00:00:00
3-7 – Writing Excercise2 00:00:00
3-8 – Writing Excercise3 00:06:00
--WEEK3 Final Test
3-1- WEEK 3 Final Test 00:00:00
3-2- Video Answers: WEEK 3 Final Test 00:00:00
SESSION 4
--Vocabulary
4-1 – Essential words through word list 00:06:00
4-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:10:00
4-3 – EXERCISE 2: Matching 00:00:00
4-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:10:00
4-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
4-6 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
4-7 – Essential words through affixes 00:04:00
4-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:10:00
4-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
4-10 – Video Answers: Mini-test 2 00:14:00
--Critical Reasoning
4-1 – Critical Reasoning: Fill-in-the Gap Questions 00:00:00
4-2 – CR -Mini-test 00:00:00
4-3 – VR Video Answers- Mini-test 00:11:00
--Reading
4-1 – Purpose Questions GRE 00:20:00
4-2 – Reading Mini-test 00:00:00
4-3 – Video Answer: Reading Mini-test 00:16:00
--Writing
4-1 – Challenge-Type Issue Directions 00:08:00
4-2 – Sample Issue Analysis 00:07:00
4-3 – Sample Issue Composition 1 00:00:00
4-4 – Sample Issue Composition 2 00:00:00
4-5 – Adjective Clauses 1 00:07:00
4-6 – GRE Writing Exercise1 00:00:00
4-7- Adjective Clauses 2 00:05:00
4-8 – GRE Writing Exercise2 00:00:00
4-9 – Adjective Clauses 3 00:03:00
4-10 – GRE Writing Exercise3 00:00:00
--WEEK4 Final Test
4-1- WEEK 4 Final Test 00:00:00
4-2- Video Answers: WEEK 4 Final Test 00:00:00
SESSION 5
--Vocabulary
5-1 – Essential words through word list 00:04:00
5-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
5-3- Exercise 2 Matching 00:00:00
5-4- EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
5-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
5-6-Video answers: Mini-test1 00:14:00
5-7 – Essential words through affixes 00:05:00
5-8 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:00:00
5-9 -Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
5-10 – Video answers: Mini-test2 00:14:00
--Critical Reasoning
5-1 – Critical Reasoning: Inference Questions 00:00:00
5-2 – CR -Mini-test 00:00:00
5-3 – Video Answers VR -Mini-test 00:13:00
--Reading
5-1 – Inference Questions 00:00:00
5-2 – Reading: Mini-test 00:00:00
5-3-Video answers:Reading Mini-test 00:18:00
--Writing
5-1 -Some People/Other People Type Issue Directions 00:20:00
5-2 – GRE Sample Issue 00:00:00
5-3 – Relative Clauses Quantity and Quality Expressions 00:04:00
5-4 – Writing Exercise 1 00:00:00
--WEEK5 Final Test
5-1- WEEK 5 Final Test 00:00:00
5-2- Video Answers: WEEK 5 Final Test 00:00:00
SESSION 6
--Vocabulary
6-1 – Essential words through word list 00:07:00
6-2 -Exercise 1:Gap-filling 00:00:00
6-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
6-4 -Exercise 3:Gap-filling 00:00:00
6-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
6-6 -Video Answers- Vocabulary Mini-test 1 00:14:00
6-7 – Essential words through affixes 00:06:00
6-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:00:00
6-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
6-10 – Answer Videos Vocabulary Mini-test 2 00:15:00
--Critical Reasoning
6-1 – Critical Reasoning: Discrepancy Questions 00:00:00
CR – Mini-test – 6-2 00:00:00
6-3 – Video Answers- VR-Mini-test 00:24:00
--Reading
6-1 -Organization Questions 00:00:00
6-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
6-3 – Video Answers- Reading-Mini-test 00:37:00
--Writing
6-1 – Claim/Reason Type Issue Directions 00:19:00
6-2 – Noun Clauses 00:05:00
6-3- Writing Exercise 1 00:00:00
6-4 – Position of NC 00:02:00
6-5 – Writing Exercise 2 00:00:00
6-6 – Subjunctive Mood 00:05:00
6-7 -Writing Exercise3 00:00:00
6-8 -Writing Exercise4 00:00:00
--WEEK6 Final Test
6-1- WEEK 6 Final Test 00:00:00
6-2- Video Answers: WEEK 6 Final Test 00:00:00
SESSION 7
--Vocabulary
7-1 – Essential words through word list 00:08:00
7-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
7-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
7-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
7-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
7-6 – Video Answers: Vocabulary Mini-test1 00:15:00
7-7 – Essential words through affixes 00:05:00
7-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:00:00
7-9 – Vocabulary Mini-test2 00:00:00
7-10- Video Answers- Mini-test2 00:17:00
--Critical Reasoning
7-1 – Critical Reasoning: Highlighted Parts Questions 00:00:00
7-2 – CR -Mini-test 00:00:00
7-3 – Video Answers – Critical Reasoning Mini-test 00:18:00
--Reading
7-1 – Highlighted Sentence Questions 00:00:00
7-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
7-3 -Video Answers: Reading mini-test 00:26:00
--Writing
7-1 – Introduction to Argument Essays 00:42:00
7-2 – Sample Argument Essay 00:00:00
7-3 – Parallel Structures 00:11:00
7-4- Writing Exercise1 00:00:00
7-5- Writing Exercise2 00:00:00
--WEEK7 Final Test
7-1- WEEK 7 Final Test 00:00:00
7-2- Video Answers: WEEK 7 Final Test 00:00:00
SESSION 8
--Vocabulary
8-1 – Essential words through word list 00:00:00
8-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
8-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
8-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
8-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
8-6 – Video Answers- Vocabulary Mini-test 1 00:22:00
8-7 – Essential words through affixes 00:06:00
8-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:00:00
8-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
8-10 – Video Answers- Vocabulary Mini-test 2 00:23:00
--Critical Reasoning
8-1 – Critical Reasoning: Reasoning Flaw Questions 00:00:00
8-2 – CR -Mini-test 00:00:00
8-3- Video Answers – VR-Mini-test 00:15:00
--Reading
8-1 -Sentence Selection Questions 00:30:00
8-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
8-3 – Video Answers- Reading-Mini-test 00:34:00
--Writing
8-1 – Argument Topic Analysis 00:33:00
8-2 – Sample Argument Essay 00:00:00
8-3 – Reduced Adjective Clause 00:00:00
8-4-Writing Exercise 1- Reduced Adj Clause 00:00:00
8-5-Writing Exercise 2- Reduced Adj Clause 00:00:00
SESSION 9
--Vocabulary
9-1 – Essential words through word list 00:05:00
9-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
9-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
9-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
9-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
9-6 – Videos Answers: Vocabulary Mini-test 1 00:16:00
9-7 – Essential words through affixes 00:00:00
9-8 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
9-9 – Video Answers – Vocabulary Mini-test 2 00:15:00
--Critical Reasoning
9-1 – Critical Reasoning: Conclusion Support Questions 00:00:00
9-2 – CR -Mini-test 00:00:00
9-3 – Video Answers: CR-Mini-test 00:13:00
--Reading
9-1- Atitude Questions 00:00:00
9-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
9-3 – Video Answers: Reading-Mini-test 00:20:00
--Writing
9-1- Writing Task 2: Study-Based Arguments 00:36:00
9-2- Sample Argument 00:00:00
9-3- Reduced Adverb Clause Part 1 00:10:00
9-4- Exercise1: Reduced Adverb Clauses 00:00:00
9-5- Redcued Adverb Clause Part 2 00:05:00
9-6- Reduced Adverb Clauases Exercise2 00:00:00
SESSION 10
10-2-1 -CR -Test1 00:00:00
10-2-2 -Video Answers: CR -Test1 00:16:00
10-3-1 – Critical Reasoning: Progress Test2 Questions 00:00:00
10-3-2 -Video Answers: Critical Reasoning 00:16:00
شرکت در دوره
205 دانشجو ثبت نام کرد