• دوره هوشمند – تعاملی وربال GRE شامل 10 هفته آموزش و تمرین (Vocabulary, Grammar, Reading, Critical Reasoning, Writing) می باشد.
  • دسترسی به جلسات آموزشی و تمرین ها از طریق این سامانه به می باشد.
  • در هر بخش همراه با آموزش های ویدئویی که در سامانه قرار گرفته تمرینانتی متناسب با آموزش و منطبق با سوالات آزمون GRE طراحی شده است.
  • در پایان هریک از تمرینات علاوه بر پاسخ متنی، ویدئو پاسخ تشریحی نیز برای درک مطلب بهتر قرار گرفته است.
  • پس از خرید دوره برای دسترسی کامل به دوره دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب  و جلسات بزنید.

چنانچه در پایان دوره هر بسته آموزشی نیاز به تمدید بسته داشته باشید، مدت تمدید ها یک ماهه است و هزینه تمدید یکماهه 300000 تومان می باشد.

برای مشاهده مطالب هر هفته بر روی لیست پایین کلیک کنید.

 

بسته یک ماهه 1،000،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته یک ماه می باشد.
بسته دو ماهه 1،500،000تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته دو ماه می باشد.
بسته سه ماهه 2،000،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته سه ماه می باشد.

برنامه درسی دوره

Introduction to GRE Verbal Reasoning
Introduction to GRE Verbal Reasoning رایگان 00:29:00
SESSION 1 (رایگان)
--Vocabulary
1-1 – Essential words through word list رایگان 00:08:00
1-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling رایگان 00:00:00
1-3 – EXERCISE 2: Matching 00:00:00
1-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling رایگان 00:10:00
1-5 – EXERCISE 4: GRE Mini-test 1 00:00:00
1-5 – Exercise 4:Video Answer رایگان 00:15:00
1-6 – Essential words through affixes رایگان 00:05:00
1-7 – EXERCISE 5: Gap-Filling رایگان 00:10:00
1-8 – EXERCISE 6: GRE Mini-test 2 00:00:00
1-9 – Exercise 6:Video Answer رایگان 00:14:00
--Critical Reasoning
1-1 – Critical Reasoning: Assumption Questions رایگان 00:16:00
1-2 – CR – Mini-test 00:00:00
1-3 – CR Mini-test:Video Answer رایگان 00:18:00
--Reading
1-1 – Main Idea Questions رایگان 00:30:00
1-2 – Pre-video: Reading Mini-test رایگان 00:06:00
1-3 – Reading Mini-test 00:00:00
1-4 – Reading Mini-test: Video Answer رایگان 00:15:00
--Writing
1-1 Writing Guidelines Score Guide رایگان 00:00:00
1-2-Steps for Writing an Essay on an Issue رایگان 00:00:00
1-3-Brainstorming رایگان 00:00:00
1-4 Introduction to GRE Issue Writing Task رایگان 00:27:00
1-5 – Unity and Coherence رایگان 00:11:00
1-6 – Writing Exercise 1 رایگان 00:05:00
1-7 – Writing Exercise 2 رایگان 00:00:00
--WEEK1 Final Test
1.1. WEEK1FinalTest رایگان 00:00:00
1-2- Video Answers: WEEK 1 Final Test رایگان 00:00:00
WEEK 1 Booster Videos and Exercises
1-1-Unit 1 Video 1 – Vocabulary 1-Blank Question رایگان 00:00:00
1-2-Unit 1 Video 2 – Vocabulary 2-Blank Question رایگان 00:00:00
1-3-Unit 1 Video 3 – Vocabulary 3-Blank Question رایگان 00:00:00
1-4-Unit 1 Video 4 – Vocabulary 1-Blank/2 Answer Question رایگان 00:00:00
1-5-Unit 1 Video 5 – Reading Comprehension (Main Idea Questions) رایگان 00:00:00
1-6-Unit 1 Video 6 – Critical Reasoning (Assumption Questions) رایگان 00:00:00
SESSION 2
--Vocabulary
2-1 – Essential words through word list 00:06:00
2-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:12:00
2-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
2-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:20:00
2-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
2-5 – Video Answer:Mini-test Vocabulary 00:08:00
2-6 – Essential words through affixes 00:06:00
2-7 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:15:00
2-8 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
2-8 – Video Answer:Mini-test2 Vocabulary 00:11:00
--Critical Reasoning
2-1 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:00:00
2-2 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:08:00
2-3 – Critical Reasoning: Strengthen Questions 00:00:00
2-4 – Mini-test Critical Reasoning 00:10:00
--Reading
2-1 – Stated Information Questions 00:10:00
2-2 – Stated Information Questions 00:15:00
2-3 – Stated Information Questions 00:07:00
2-4 – Mini-test Reading 00:10:00
2-5 – Video Answer: Mini-test Reading 00:10:00
--Writing
2-1 – Writing and Scoring Guidelines 00:00:00
2-2 – Unity at the Essay and Paragraph Level 00:00:00
2-3 – Unity, Coherence, Cohesion Together 00:00:00
2-4 – Brainstorming 00:00:00
--WEEK2 Final Test
2.1.WEEK2FinalTest 00:00:00
2-2- Video Answers: WEEK 2 Final Test 00:00:00
WEEK 2 Booster Videos and Exercises
2-1-Unit 2 Video 1 – Vocabulary-1-Blank-Question 00:00:00
2-2-Unit 2 Video2 – Vocabulary-2-Blank-Question 00:00:00
2-3-Unit 2 Video 3 – GRE Vocabulary 3-Blank Question 00:00:00
2-4-Unit 2 Video 4 – Vocabulary-1-Blank-2-Answer-Question 00:00:00
2-5-Unit 2 Video 5 – Reading-Passage-(According-to-Questions) 00:00:00
2-6-Unit 2 Video 6 – Critical-Reasoning-(Strengthen-Questions) 00:00:00
SESSION 3
--Vocabulary
3-1 – Essential words through word list 00:06:00
3-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
3-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
3-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
3-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
3-6 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
3-7 – Essential words through affixes 00:04:00
3-8 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:00:00
3-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
3-10 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 2 00:11:00
--Critical Reasoning
3-1 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:10:00
3-2 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:10:00
3-3 – Critical Reasoning: Weaken Questions 00:09:00
--Reading
3-1 – Unstated Information Questions 00:10:00
3-2 -Unstated Information Questions 00:10:00
3-3 – Unstated Information Questions 00:13:00
3-4 – Mini-Test Reading 00:00:00
3-5 – Unstated Informaion Post-videos Mini-test 00:32:00
--Writing
3-1 -Issue Topic Attack Strategies 00:06:00
3-2 – Types of Sentences 00:07:00
3-3 – Writing Exercise 1 00:04:00
3-4 – Types of Sentences Semicolon 00:03:00
3-5 – Types of Sentences Conjunctive Adverbs 00:03:00
3-6- Writing Exercise 2 00:05:00
3-7- Writing Exercise 3 00:01:00
--WEEK3 Final Test
3.1. WEEK3Final Test 00:00:00
3-2- Video Answers: WEEK 3 Final Test 00:00:00
WEEK 3 Booster Videos and Exercises
3-1-Unit 3 Video1 – Vocabulary-1-Blank-Question 00:00:00
3-2-Unit 3 Video2 – Vocabulary-2-Blank-Question 00:00:00
3-3-Unit 3 Video3 – Vocabulary-3-Blank-Question 00:00:00
3-4-Unit 3 Video4 – Vocabulary-1-Blank-2-Answer-Question 00:00:00
3-5-Unit 3 Video5 – Reading-Passage-(Execept-Questions) 00:00:00
3-6-Unit 3 Video6 – Critcal-Reasoning-Final-(Weaken-Questions) 00:00:00
SESSION 4
--Vocabulary
4-1 – Essential words through word list 00:06:00
4-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:10:00
4-3 – EXERCISE 2: Matching 00:00:00
4-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:10:00
4-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
4-6 – Video Answer: Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
4-7 – Essential words through affixes 00:04:00
4-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:10:00
4-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
4-10 – Video Answers: Mini-test 2 00:14:00
--Critical Reasoning
4-1 – Critical Reasoning: Fill-in-the Gap Questions 00:00:00
4-2 – CR -Mini-test 00:00:00
4-3 – VR Video Answers- Mini-test 00:11:00
--Reading
4-1 – Purpose Questions GRE 00:20:00
4-2 – Reading Mini-test 00:00:00
4-3 – Video Answer: Reading Mini-test 00:16:00
--Writing
4-1 -Deciding Your Position 00:12:00
4-2 -Issue Analysis 00:07:00
4-3 -Sample Issue Composition 00:00:00
4-4 -Complex Sentences 00:05:00
4-5 -Adverb Clauses 00:06:00
4-6 – Writing Excercise1 00:00:00
4-7 – Writing Excercise2 00:00:00
4-8 – Writing Excercise3 00:06:00
--WEEK4 Final Test
4.1. WEEK4Final Test 00:00:00
4-2- Video Answers: WEEK 4 Final Test 00:00:00
WEEK 4 Booster Videos and Exercises
4-1-Unit 4 Video 1 – Vocabulary 1-Blank Question 00:00:00
4-2-Unit 4 Video 2 – Vocabulary 2-Blank Question 00:00:00
4-3-Unit 4 Video 3 – Vocabulary 3-Blank Question 00:00:00
4-4-Unit 4 Video 4 – Vocabulary 1-Blank/2 Answer Question 00:00:00
4-5-Unit 4Video 5 – Reading-Passage-(Purpose-Questions) 00:00:00
4-6-Unit 4 Video 6 – Critical Reasoning (Fill-in-the-Gap-Questions) 00:00:00
SESSION 5
--Vocabulary
5-1 – Essential words through word list 00:04:00
5-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
5-3- Exercise 2 Matching 00:00:00
5-4- EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
5-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
5-6-Video answers: Mini-test1 00:14:00
5-7 – Essential words through affixes 00:05:00
5-8 – EXERCISE 5: Gap-Filling 00:00:00
5-9 -Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
5-10 – Video answers: Mini-test2 00:14:00
--Critical Reasoning
5-1 – Critical Reasoning: Inference Questions 00:00:00
5-2 – CR -Mini-test 00:00:00
5-3 – Video Answers VR -Mini-test 00:13:00
--Reading
5-1 – Inference Questions 00:00:00
5-2 – Reading: Mini-test 00:00:00
5-3-Video answers:Reading Mini-test 00:18:00
--Writing
5-1 – Challenge-Type Issue Directions 00:08:00
5-2 – Sample Issue Analysis 00:07:00
5-3 – Sample Issue Composition 1 00:00:00
5-4 – Sample Issue Composition 2 00:00:00
5-5 – Adjective Clauses 1 00:07:00
5-6 – GRE Writing Exercise1 00:00:00
5-7- Adjective Clauses 2 00:05:00
5-8 – GRE Writing Exercise2 00:00:00
5-9 – Adjective Clauses 3 00:03:00
5-10 – GRE Writing Exercise3 00:00:00
--WEEK5 Final Test
5.1. WEEK5Final Test 00:00:00
5-2- Video Answers: WEEK 5 Final Test 00:00:00
WEEK5 Booster Videos and Exercises
5-1-Unit 5 Video 1 – Vocabulary 1-Blank Question 00:00:00
5-2-Unit 5 Video 2 – Vocabulary 2-Blank Question 00:00:00
5-3-Unit 5 Video 3 – Vocabulary 3-Blank Question 00:00:00
5-4-Unit5 Video 4 – Vocabulary 1-Blank/2 Answer Question 00:00:00
5-5-Unit 5 Video 5 -Reading-Passage-(Inference-Questions) 00:00:00
5-6-Unit 5 Video 6 – Critical Reasoning (Inference-Questions) 00:00:00
SESSION 6
--Vocabulary
6-1 – Essential words through word list 00:07:00
6-2 -Exercise 1:Gap-filling 00:00:00
6-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
6-4 -Exercise 3:Gap-filling 00:00:00
6-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
6-6 -Video Answers- Vocabulary Mini-test 1 00:14:00
6-7 – Essential words through affixes 00:06:00
6-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:00:00
6-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
6-10 – Answer Videos Vocabulary Mini-test 2 00:15:00
--Critical Reasoning
6-1 – Critical Reasoning: Discrepancy Questions 00:00:00
CR – Mini-test – 6-2 00:00:00
6-3 – Video Answers- VR-Mini-test 00:24:00
--Reading
6-1 -Organization Questions 00:00:00
6-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
6-3 – Video Answers- Reading-Mini-test 00:37:00
--Writing
6-1 -Some People/Other People Type Issue Directions 00:20:00
6-2 – GRE Sample Issue 00:00:00
6-3 – Relative Clauses Quantity and Quality Expressions 00:04:00
6-4 – Writing Exercise 1 00:00:00
--WEEK6 Final Test
6.1. WEEK6Final Test 00:00:00
6-2- Video Answers: WEEK 6 Final Test 00:00:00
WEEK 6 Booster Videos and Exercises
6-1-Unit 6 Video 1 – Vocabulary 1-Blank Question 00:00:00
6-2-Unit 6 Video 2 – Vocabulary 2-Blank Question 00:00:00
6-3-Unit 6 Video 3 – Vocabulary 3-Blank Question 00:00:00
6-4-Unit 6Video 4 – Vocabulary 1-Blank/2 Answer Question 00:00:00
6-5-Unit 6 Video 5 – Reading -Passage-(Organization-Questions) 00:00:00
6-6-Unit 6 Video 6 – Critical Reasoning (Discrepancy-Questions) 00:00:00
SESSION 7
--Vocabulary
7-1 – Essential words through word list 00:08:00
7-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
7-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
7-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
7-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
7-6 – Video Answers: Vocabulary Mini-test1 00:15:00
7-7 – Essential words through affixes 00:05:00
7-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:00:00
7-9 – Vocabulary Mini-test2 00:00:00
7-10- Video Answers- Mini-test2 00:17:00
--Critical Reasoning
7-1 – Critical Reasoning: Highlighted Parts Questions 00:00:00
7-2 – CR -Mini-test 00:00:00
7-3 – Video Answers – Critical Reasoning Mini-test 00:18:00
--Reading
7-1 – Highlighted Sentence Questions 00:00:00
7-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
7-3 -Video Answers: Reading mini-test 00:26:00
--Writing
7-1 – Claim/Reason Type Issue Directions 00:19:00
7-2 – Noun Clauses 00:05:00
7-3- Writing Exercise 1 00:00:00
7-4 – Position of NC 00:02:00
7-5 – Writing Exercise 2 00:00:00
7-6 – Subjunctive Mood 00:05:00
7-7 -Writing Exercise3 00:00:00
7-8 -Writing Exercise4 00:00:00
--WEEK7 Final Test
7.1. WEEK7 Final Test 00:00:00
7-2- Video Answers: WEEK 7 Final Test 00:00:00
WEEK 7 Booster Videos and Exercises
7-1-Unit 7 Video 1 – Vocabulary 1-Blank Question 00:00:00
7-2-Unit 7 Video 2 – Vocabulary 2-Blank Question 00:00:00
7-3-Unit 7 Video 3 – Vocabulary 3-Blank Question 00:00:00
7-4-Unit7 Video 4 – Vocabulary 1-Blank/2 Answer Question 00:00:00
7-5-Unit 7 Video 5 – Reading-(highlighted-Sentence-Questions) 00:00:00
7-6-Unit 7 Video 6 – Critical Reasoning (Highlighted-Portions-Questions) 00:00:00
SESSION 8
--Vocabulary
8-1 – Essential words through word list 00:00:00
8-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
8-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
8-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
8-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
8-6 – Video Answers- Vocabulary Mini-test 1 00:22:00
8-7 – Essential words through affixes 00:06:00
8-8 – EXERCISE 4: Gap-Filling 00:00:00
8-9 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
8-10 – Video Answers- Vocabulary Mini-test 2 00:23:00
--Critical Reasoning
8-1 – Critical Reasoning: Reasoning Flaw Questions 00:00:00
8-2 – CR -Mini-test 00:00:00
8-3- Video Answers – VR-Mini-test 00:15:00
--Reading
8-1-Sentence Selection Questions 00:30:00
8-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
8-3 – Video Answers- Reading-Mini-test 00:34:00
--Writing
8-1-Unity 00:00:00
8-2-Sentence Variety 00:00:00
8-3 – Parallel Structures 00:11:00
8-4- Writing Exercise1 00:00:00
8-5- Writing Exercise2 00:00:00
--WEEK8 Final Test
8.1. WEEK8 Final Test 00:00:00
8-2. Video Answers: WEEK 8 Final Test 00:00:00
WEEK 8 Booster Videos and Exercises
8-1-Unit 8 Video 1 – Vocabulary 1-Blank Question 00:00:00
8.2-Unit 8 Video 2 – Vocabulary 2-Blank Question 00:00:00
8-3-Unit 8 Video 3 – Vocabulary 3-Blank Question 00:00:00
8-4-Unit 8 Video 4 – Vocabulary 1-Blank/2 Answer Question 00:00:00
8-5-(Unit 8 Video 5 – Reading-Passage-(Sentence-Selection-Questions 00:00:00
8-6-Unit 8 Video 6 – Critical Reasoning (Flawed-Reasoning-Questions) 00:00:00
SESSION 9
--Vocabulary
9-1 – Essential words through word list 00:05:00
9-2 – EXERCISE 1: Gap-Filling 00:00:00
9-3 – Exercise 2 Matching 00:00:00
9-4 – EXERCISE 3: Gap-Filling 00:00:00
9-5 – Vocabulary Mini-test 1 00:00:00
9-6 – Videos Answers: Vocabulary Mini-test 1 00:16:00
9-7 – Essential words through affixes 00:00:00
9-8 – Vocabulary Mini-test 2 00:00:00
9-9 – Video Answers – Vocabulary Mini-test 2 00:15:00
--Critical Reasoning
9-1 – Critical Reasoning: Conclusion Support Questions 00:00:00
9-2 – CR -Mini-test 00:00:00
9-3 – Video Answers: CR-Mini-test 00:13:00
--Reading
9-1- Atitude Questions 00:00:00
9-2 – Reading-Mini-test 00:00:00
9-3 – Video Answers: Reading-Mini-test 00:20:00
--Writing
9-1-Coherence and Cohesion 00:00:00
9-2-Punctuation (Conjunctions and Conjunctive Adverbs) 00:00:00
9-3 – Sample Argument Essay 00:00:00
9-4 – Reduced Adjective Clause 00:00:00
9-5-Writing Exercise 1- Reduced Adj Clause 00:00:00
9-6-Writing Exercise 2- Reduced Adj Clause 00:00:00
--WEEK9Final Test
9.1. WEEK9 Final Test 00:00:00
9-2- Video Answers: WEEK 9 Final Test 00:00:00
WEEK 9 Booster Videos and Exercises
9-1-Unit 9 Video 1 – Vocabulary 1-Blank Question 00:00:00
9-2-Unit 9 Video 2 – Vocabulary 2-Blank Question 00:00:00
9-3-Unit9 Video 3 – Vocabulary 3-Blank Question 00:00:00
9-4-Unit 9 Video 4 – Vocabulary 1-Blank/2 Answer Question 00:00:00
9-5-Unit 9 Video 5 -Reading-Passage-(Attitude-Questions) 00:00:00
9-6-Unit 9 Video 6 – Critical Reasoning (Conclusion-Questions) 00:00:00
SESSION 10
--Writing
10-1-Video: How to Write the Introductory Paragraph 00:00:00
10-2-Video: Unity,Coherence,and Cohesionin Action 00:00:00
10-3-Video: Do Not Jump from One Main Point to Another 00:00:00
10-4-Video:ErrorTypes to Avoid inSentence Writing Part1 00:00:00
10-5-Video: ErrorTypes to Avoid in Sentence WritingPart2 00:00:00
10-6- Video: Error Types to Avoid in Sentence Writing Part 3 00:00:00
10-7- Video : Error Types to Avoid in Sentence Writing Part 4 00:00:00
10-8- Reduced Adverb Clause Part 1 00:10:00
10-9- Exercise1: Reduced Adverb Clauses 00:00:00
10-10- Redcued Adverb Clause Part 2 00:05:00
10-11- Reduced Adverb Clauases Exercise2 00:00:00
--WEEK10 Final Test
10-1- WEEK 10 Final Test 00:00:00
10-2- Video Answers :WEEK 10 Final Test 00:00:00
WEEK 10 Booster Videos and Exercises
10-1-Unit 10 Video 1 – Vocabulary 1-Blank Question 00:00:00
10-2-Unit10 Video 2 – Vocabulary 2-Blank Question 00:00:00
10-3-Unit 10 Video 3 – Vocabulary 3-Blank Question 00:00:00
10-4-Unit 10 Video 4 – Vocabulary 1-Blank/2 Answer Question 00:00:00
10-5-Unit10Video5-Reading Comprehension(Paragraph-Relationship-Questions) 00:00:00
10-6-Unit 10 Video 6 – Critical Reasoning (Conclusion-Questions) 00:00:00
Practice Tests
-- Test 1: 20 Vocabulary One-Blank Questions
10-1- Test 1: 20 Vocabulary One-Blank Questions 00:00:00
10-2- Video Answers Test 1: 20 Vocabulary One-Blank Questions 00:00:00
--Test 2: 20 Vocabulary Two-Blank Questions
10-3- Test 2: 20 Vocabulary Two-Blank Questions 00:00:00
10-4- Video Answers Test 2: 20 Vocabulary Two-Blank Questions 00:00:00
-- Test 3: 20 Vocabulary Three-Blank Questions
10-5- Test 3: 20 Vocabulary Three-Blank Questions 00:00:00
10-6- Video Answers Test 3: 20 Vocabulary Three-Blank Questions 00:00:00
-- Test 4: 20 Vocabulary One-Blank/Two Answer Questions
10-7-Test 4: 20 Vocabulary One-Blank/Two Answer Questions 00:00:00
10-8-Video Answers Test 4: 20 Vocabulary One-Blank/Two Answer Questions 00:00:00
-- Test 5: 20 Reading Comprehension Questions
10-9- Test 5: 20 Reading Comprehension Questions 00:00:00
10-10-Video Answers Test 5: 20 Reading Comprehension Questions 00:00:00
-- Test 6: 10 Critical Reasoning Questions
10-11 Test 6: 10 Vocabulary Critical Reasoning Questions 00:00:00
10-12-Video Answers Test 6:10 Vocabulary Critical Reasoning Questions 00:00:00
Test YourSelf
10-1-Complete Verbal Test1 00:00:00
10-2-Video Answers Complete Verbal Test1 00:16:00
10-3-Complete Verbal Test2 00:00:00
10-4-VideoAnswersComplete Verbal Test2 00:16:00
شرکت در دوره
326 دانشجو ثبت نام کرد