بسته های آموزشی به گونه ای تدوین شده اند که زبان آموز می تواند حتی بدون حضور در کلاس حضوری یا آنلاین، مطالب درسی را مطالعه و تمرین نماید.

در دوره تافل مطالب درسی حاوی مشخصات زیر هستند:

 • هر دوره 8 هفته می باشد.
 • مطالب برای تافل فشرده آقای اعلایی در هر هفته بصورت تفکیک مهارتی (Listening- Speaking- Writing- Reading) ارائه می شود.
 • به محض ثبت نام برای هردوره ، محتوی درسی و امکانات این سامانه برای شما فعال می شود و می توانید از آن استفاده کنید.
 • در هر بخش مفاهیم هر مهارت درسی از طریق آموزش های ویدئویی که در سامانه قرار گرفته ارائه می شود و تمریناتی متناسب با آموزش و منطبق با سواالات دوره طراحی شده است که می توانید انجام دهید.
 • در پایان هریک از تمرینات علاوه بر پاسخ متنی، ویدئو پاسخ تشریحی نیز برای درک مطلب بهتر قرار گرفته است.
 • پس از خرید دوره برای دسترسی کامل به دوره دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب  و جلسات بزنید.

چنانچه در پایان دوره هر بسته آموزشی نیاز به تمدید بسته داشته باشید، مدت تمدید ها یک ماهه است و هزینه تمدید یک‌ماهه ۳۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

 

بسته یک ماهه 800،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته یک ماه می باشد.
بسته دو ماهه 1000،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته دو ماه می باشد.
بسته سه ماهه 1،200،000 تومان مدت زمان دسترسی به کلیه مطالب این بسته سه ماه می باشد.

 

درباره دوره :

1.دشواری سطح مطالب کلاسی مانند آزمون است وبسته آموزشی شامل مهارت های اصلی زیر است:

  • Listening
  • Speaking
  • Reading
  • Writing

2.این دوره نیاز به تعیین سطح ندارد در صورتی که از سطح زبانی خود آگاه هستید و به زبان آموزانی توصیه می شود که سطح زبان شان Upper-intermediate و Advanced باشد و یا الان در حد نمره 75 تافل باشند و قصد دارند در یک بازه زمانی دو تا سه ماهه برای شرکت در آزمون آمادگی لازم را کسب نمایند.
3.راهکار های پیشرفت در مهارت های چهار گانه آزمون اصلی و مهارت های جانبی- گرامر و واژگان- به صورت برنامه دو ماه و نیمه در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد. برای دریافت نمره مورد نظر زبان آموزان به برنامه ریزی حداقل دو ماهه و تمرین پنج الی هشت ساعته روزانه نیازدارند.
برای مشاهده مطالب هر هفته بر روی لیست پایین کلیک کنید.

برنامه درسی دوره

Session 1 (رایگان)
--Overview
1-1 – Overview رایگان 00:00:00
--Introduction
1-1-Introduction رایگان 00:00:00
1-2-Introduction to Reading رایگان 00:00:00
1-3- Introduction to Listening Part1 رایگان 00:00:00
1-4- Introduction to Listening Part 2 رایگان 00:00:00
1-5-Introduction to Speaking Part1 رایگان 00:00:00
1-6- Introduction to Speaking Part2 رایگان 00:00:00
1-7- Introduction to Writing رایگان 00:00:00
1-8-Introduction to Grammar and Vocabulary رایگان 00:00:00
--Reading
1.1.Getting Familiar with Reading Section رایگان 00:00:00
1-2 – How to Start Reading رایگان 00:06:00
1-3 – Sample Questions رایگان 00:13:00
1-4 – Sample Questions رایگان 00:12:00
1-5- Reading Test 1 رایگان 00:07:00
1-6- Reading Test 2 رایگان 00:05:00
1-7- Reading Test 3 رایگان 00:00:00
--Listening
Getting familiar with listening section.1.1 رایگان 00:00:00
1-2 – To practice and improve listening skill رایگان 00:21:00
1-3 – Main idea questions رایگان 00:09:00
1-4 – Sample passage one رایگان 00:16:00
1-5 – Sample passage two رایگان 00:08:00
1-6 -Listening Test 1 رایگان 00:07:00
1-7- Listening Test 2 رایگان 00:08:00
1-8- Listening Test 3 رایگان 00:10:00
--Speaking
1-1 – Getting familiar with speaking section رایگان 00:04:00
1-2 – Task two of speaking section instructions رایگان 00:05:00
1-3 – Speaking task two-first sample رایگان 00:19:00
1-4 – Speaking task two- second sample رایگان 00:12:00
1-5- Speaking task two- third sample رایگان 00:11:00
1-6 – Speaking task two- fourth sample رایگان 00:07:00
1-7 – Speaking task two- fifth sample رایگان 00:07:00
--Writing New Format week 1
.1-1-Writing Section Introduction رایگان 00:00:00
1-2.Writing Tasks Rubrics رایگان 00:00:00
1-3.How to practice writing and write aparagraph رایگان 00:00:00
1-4.How to write aTS رایگان 00:00:00
1-5.Sample Paragraphs (one) رایگان 00:00:00
1-6.Sample Paragraphs (two) رایگان 00:00:00
--Grammar
1-1 – GRAMMAR رایگان 00:00:00
--Vocabulary
1-1- VOCABULARY. رایگان 00:00:00
Session 2
--Overview
2-1 – Overview 00:00:00
--Reading
2-1 – Restatement Questions 00:16:00
2-2 – Sample Restatement Question 00:08:00
2-3 – Sample Restatement Question 00:09:00
2-4 – Vocabulary Questions, Tips and Sample Questions 00:12:00
2-5- Reading Test 1 00:00:00
2-6- Reading Test 2 00:00:00
2-7- Reading Test 3 00:05:00
2-8- Reading Test 4 00:05:00
2-9- Reading Test 5 00:00:00
--Listening
2-1- Listening For Details And Attitude 00:19:00
2-2 Listening Test1 00:00:00
2-3 Listening Test2 00:00:00
2-4 Listening Test3 00:00:00
--Speaking
2-1 – Speaking Task 4 Instructions 00:05:00
2-2- Speaking Task4 Sample One 00:15:00
2-3- Speaking Task4 Sample Two 00:08:00
2-4- Speaking Task4 Sample Three 00:10:00
2-5- Speaking Task4 Sample Four 00:11:00
2-6- Speaking Task4 Sample Five 00:08:00
--Writing New Format week 2
2-1-Writing for an Academic Discussion Introduction 00:00:00
2-2-How To Read The Writing Topic 00:00:00
2-3- Sample Responses 1 and 2 00:00:00
2-4- Sample Response 3 00:00:00
2-5-Cohesive Devices and More Sample Responses 00:00:00
--Grammar
2-1 -Grammar 00:29:00
--Vocabulary
2-1- Vocaulary Quiz 00:00:00
Session 3
--Overview
3-1- Overview 00:00:00
--Reading
3-1- Instructions on Factual, Inference, Exception Questions 00:16:00
3-2- Sample Comprehension Questions 00:14:00
3-3- Sample Comprehension Questions 00:13:00
3-4 – Reading Test 00:00:00
--Listening
3-1- Purpose Questions 00:23:00
3-2 Listening Test1 00:00:00
3-3 Listening Test2 00:00:00
3-4 Listening Test3 00:00:00
3-5 Listening Test4 00:00:00
3-6 Listening Test5 00:00:00
--Speaking
3-1- Instructions on Speaking Task 1 00:16:00
3-2- Sample Task 1 Questions and Responses 00:14:00
3-3- An Important Note on Speaking Task 1 00:15:00
3-4- Sample Task 1 Questions and Responses 00:20:00
3-5- Speaking Materials 00:07:00
--Writing New Format week 3
3-1- A Sample Response and Rationale 00:00:00
3-2- A Sample Response – Using ideas as Starting Points 00:00:00
3-3-A Sample – A Two – sided Approach 00:00:00
3-4-A Sample Question and Important Tips by ETS 00:00:00
--Grammar
3-1- Conjunctive Adverbs, Inversion, Adverb Clauses 00:38:00
--Vocabulary
3-1- Vocabulary Quiz 00:00:00
Session 4
--Overview
4-1- Overview 00:00:00
--Reading
4-1- Purpose Questions 00:20:00
4-2- Insertion Questions 00:15:00
4-3 – Reading Test 00:00:00
--Listening
4-1- Active Listening 00:16:00
4-2 Listening Test1 00:00:00
4-3 Listening Test2 00:00:00
4-4 Listening Test3 00:00:00
--Speaking
4-1- Instructions on Speaking Task 3 00:12:00
4-2- Speaking Task 3- Sample One 00:18:00
4-3- Speaking Task 3- Sample Two 00:13:00
4-4- Speaking Task 3- Sample Three 00:12:00
4-5- Speaking Task 3- Sample Four 00:11:00
4-6- Speaking Task 3- Sample Five 00:11:00
--Writing New Format week4
4-1- Simple and Compound Sentences 00:00:00
4-2- Complex Sentences 00:00:00
4-3- Useful Files 00:00:00
--Grammar
4-1- Relative Clauses 00:45:00
--Vocabulary
4-1- Vocabulary Quiz 00:00:00
Session 5
--Overview
5-1- Overview 00:00:00
--Reading
5-1- Summary Questions 00:17:00
5-2 – Reading test 00:00:00
--Listening
5-1- A Review 00:09:00
5-2 Listening Test1 00:00:00
5-3 Listening Test2 00:00:00
5-4 Listening Test3 00:00:00
--Speaking
5-1- Reviewing Speaking Tasks 1,2,3 and 4 00:06:00
--Writing
5-1- Instructions on Writing Integrated Task 00:44:00
5-2- A Mini Grammar Lesson 00:11:00
5-3- Writing Integrated Task Sample Two 00:19:00
--Grammar
5-1- Conditional Sentences 00:29:00
--Vocabulary
5-1 – Vocabulary Quiz 00:00:00
Session 6
--Overview
6-1- Overview 00:00:00
--Reading
6-1- Reading Question Types Review 00:00:00
6-2 – Reading Test 00:00:00
--Listening
6-1- Listening Question types review 00:06:00
6-2 Listening Test1 00:00:00
6-3 Listening Test2 00:00:00
6-4 Listening Test3 00:00:00
--Speaking
6-1- Speaking Task One Further Practice Part1 00:05:00
6-2- Speaking Task One Further Practice Part2 00:17:00
6-3- Speaking Task One Further Practice Part3 00:12:00
6-4- Speaking Task One Further Practice Part4 00:08:00
6-5- Speaking Task One Further Practice Part5 00:08:00
6-6 – Speaking Task One Further Practice Part6 00:15:00
--Writing
6-1- Writing Integrated Task Practice 00:23:00
--Punctuation
6-1- Punctuation Mistakes 00:09:00
6-2- Punctuation Overview 00:07:00
6-3- Punctuation Phrases 00:05:00
6-4- Punctuation Compound Sentences FAN BOYS 00:09:00
6-5- Punctuation Compound Sentences- Conjunctive Adverbs 00:11:00
6-6- Punctuation Dependent Clauses 00:05:00
6-7- Punctuation Adverb Clauses 00:07:00
6-8- Punctuation Adjective Clauses 00:07:00
6-9- Punctuation Noun Clauses 00:03:00
6-10- Punctuation Final Review 00:05:00
--Grammar
6-1- Grammar 00:17:00
6-2- Grammar 00:11:00
--Vocabulary
6-1 – Vocabulary Quize 00:00:00
Session 7
--Overview
7-1- Overview 00:00:00
--Reading
7-1- Reading Week7 00:02:00
7-2 – Reading test 00:00:00
--Listening
7-1- Listening Week 7 00:03:00
7-2 Listening Test1 00:00:00
7-3 Listening Test2 00:00:00
7-4 Listening Test3 00:00:00
--Speaking
7-1- Speaking Useful File 00:05:00
7-2- Speaking Tasks One and Two Practice 00:17:00
7-3- Speaking Tasks3 and4 Practice 00:20:00
7-4- Speaking Task One Further Practice Part1 00:06:00
7-5- Speaking Task One Further Practice Part2 00:09:00
7-6- Speaking Task One Further Practice Part3 00:15:00
--Vocabulary
7-1 – Vocabulary Quize 00:00:00
Session 8
8-1 – Final Remarks 00:20:00
شرکت در دوره
748 دانشجو ثبت نام کرد