توضیح نحوه تصحیح – جی آر ای

نحوه تصحیح رایتینگ GRE

انشای ارسالی شما با توجه با ملاکهای زیر تصحیح میشود:

1. ملاک ساختار (3 نمره از مجموع 6 نمره) شامل:

الف: آیا Thesis statement  دارید؟

ب: آیا هرپاراگراف  Topic Sentence  دارد؟

ج: آیا جزئیات و مثالهای کافی در هر پاراگراف وجود دارد؟

د: آیا Support Sentences به نحو منطقی و با کمک کلمات ربط در هر پاراگراف چیده شده اند؟

2. ملاک زبانی (3 نمره از مجموع  6نمره) شامل:

الف: جمله بلندی صحیح

ب:  تنوع ساختاری جملات

ج:  گرامردرست

د: نقطه گذاری درست

ه: استفاده از کلمات مربوط به هر موضوع واستفاده درست از کلمات

یک نمونه رایتینگ تصحیح شده GRE را از اینجا می توانید مشاهده کنید. در هنگام باز کردن فایل رایتینگ جی ار ای تصحیح شده در فایل ورد track changes را فعال کنید.