به روزرسانی دستی برنامه اختصاصی IBTIL

روش اول

برای حل مشکل به روزرسانی برنامه، فایل http://dl.ibtil.org/ibtil/update/ibtil_update.zip  را دانلود کرده و آن را در فولدر برنامه (به صورت پیش فرض در مسیر C:\IBTIL\) قرار دهید و سپس فایل “ibtil_launcher.exe” را اجرا نمایید.

روش دوم

برای حل مشکل به روزرسانی برنامه، برنامه را ببندید و  فایل http://dl.ibtil.org/ibtil/update/ibtil_update_manual.zip را دانلود کرده و آن را در فولدر برنامه (به صورت پیش فرض در مسیر C:\IBTIL\) قرار دهید و سپس فایل ها را استخراج (extract) کنيد و جایگزین (replace) فایل های قبلی کنید.

در انتها فایل “ibtil_launcher.exe” را اجرا نمایید.