برای ضبط صدا از برنامه زیر می توانید استفاده کنید. با کلیک بر روی میکروفن امکان ضبط صدا و با …

9بالاترین نمره

پایان زمان باقیمانده ساعت دقیقه