موارد زیر را رعایت نمایید: جواب خود به هر یک از سوالات را با استفاده از recorder خودتان تک به …

30بالاترین نمره

پایان زمان باقیمانده ساعت دقیقه