رعایت موارد زیر در آزمون تعیین سطح اسپیکینگ آیلتس مهم میباشد: آزمون شما همانند آزمون اصلی شامل 3 بخش میباشد …

9بالاترین نمره

پایان زمان باقیمانده ساعت دقیقه