فیدبک هفته دوم

Correction Intensive iBT 220 – W2


فیدبک هفته دوم پیوست شده. دوستان گرامی “لطفا” به شرح ایمیل محتوای assignment توجه کنید. تا زمانیکه برای شما تاپیک خاصی تعیین میشود “باید” همانها را ارسال کنید چراکه درجه سختی ایده پردازی متفاوت است و همچنین هر هفته انتظار میرود با اعمال نکات جدید بتوانید سطح خود را ارتقا دهید

30 مرداد , 1399